Tarnybos leidiniai

Negalios, lyties ir smurto sankirtos vykdant atsaką į smurtą artimoje aplinkoje ir jo prevenciją. Mokymų metodologija (2023).

Leidinyje pristatomos mokymų gaires. Mokymai aktualūs visoms įstaigoms, vykdančioms atsaką į smurtą artimoje aplinkoje ar jo prevenciją bei koordinuojančioms savo veiksmus su kitomis organizacijomis.

Smurto artimoje aplinkoje prevencija ir pagalbos teikimas smurtą patyrusiems asmenims su negalia. Gidas savivaldybėms (2023)
Leidinys skirtas savivaldybės administracijos ir savivaldybei pavadžių įstaigų specialistėms ir specialistams, atsakingiems už pagalbos nuo smurto artimoje aplinkoje organizavimą ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos vykdymą. Jame trumpai pristatomos savivaldybės pareigos svarbiausiuose teisės aktuose, rekomenduojama, kaip užtikrinti pagalbos ir paslaugų teikimą asmenims su skirtingomis negaliomis, pristatomos smurto prevencijos kryptys ir veiksmai, supažindinama su rizikos veiksniais ir požymiais, padėsiančiais atpažinti, kad asmuo su negalia susiduria su smurtu arba grėsme jį patirti. Jame taip pat pristatomas koordinuoto intstitucijų atsako į smurtą artimoje aplinkoje algoritmas, bei kaip jį įdiegti savivaldybėje.

Daugiau balanso (2022)
Darbo ir asmeninio gyvenimo balansas taip pat gali skambėti kaip priešprieša, o gal net „arba–arba“ dilema: arba darbas, arba asmeninis gyvenimas. Siekiant tikros pusiausvyros, reikėtų visų pirma galvoti apie šių dviejų dalių partnerystę ir papildomumą: kaip padaryti, kad jos viena kitą papildytų nesusikirsdamos ir praturtindamos jus. Šiame leidinyje rasite daugybę praktinių patarimų, padėsiančių susitelkti į skirtingas savo gyvenimo sritis, o gal net atrasti naujų.

Leidinyje taip pat pateikiamos rekomendacijos darbdaviams, kaip sukurti darbo ir asmeninio gyvenimo derinimui palankią aplinką visiems darbuotojams. Pristatoma geroji praktika iš organizacijos Lietuvoje, kurioje 2 metus buvo kurta darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo politika, veiksmų planas, įvairios priemonės.

Institucijų atsakas į neapykantos kalbą ir neapykantos nusikaltimus. Mokymo metodologija (2021)

Leidinys skirtas pareigūnams, tiriantiems neapykantos nusikaltimus ir neapykantos kalbą. Jame skiriamas dėmesys neapykantos nusikaltimų atpažinimui, prevencijai, tyrimo veiksmų ypatumams, teismų praktikos aktualijoms. Tai yra mokymo medžiaga teisėsaugos institucijų darbuotojams (ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokurorų, teisėjų) žinių ir gebėjimų ugdymui siekiant atpažinti neapykantos atvejus, reaguoti į juos ir ištirti bei priimti sprendimus šios kategorijos bylose.

Parengė: Vilius Velička kartu su dr. Aurelijumi Gutausku, dr. Žaneta Navickiene ir Lamučiu Laužiku.

Neapykantos nusikaltimai ir neapykantos kalba: situacijos Lietuvoje apžvalga (2021)

Leidinyje apžvelgiamas neapykantos nusikaltimams skirtš teisės aktų taikymas, pradedant, vykdant ikiteisminius tyrimus ir nagrinėjant bylas teisme, analizuojama teismų praktika neapykantos nusikaltimų ir neapykantos kalbos bylose, teisėsaugos pareigūnų gebėjimas reaguoti ir identifikuoti neapykantos nusikaltimus, aiškinamasi, kokios pagrindinės kliūtys tai padaryti, tiriamas visuomenės požiūris į informuotumą apie neapykantos kalbą ir nusikaltimus, pateikiamos rekomendacijos.

Parengė: K. Mikša ir Europos žmogaus teisių fondo ekspertė M. Galiukaitė.

Saugios aplinkos mokykloje kūrimo rekomendacijos (2021)

Saugios aplinkos mokykloje kūrimo rekomendacijos skirtos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai. Šiame leidinyje pateikiamų saugios mokyklos kūrimo rekomendacijų ašis – lyties aspekto integravimo į smurto ir patyčių prevenciją svarba, kurios reikšme įsitikinta bendradarbiaujant su mokyklų bendruomenėmis, siekiant aiškiau suvokti kasdienę problematiką, su kuria susiduria mokiniai, mokytojai, mokyklų administracija ir švietimo pagalbos specialistai.

Parengė: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba ir Lietuvos žmogaus teisių centras.

Smurtas artimoje aplinkoje. Praktinis vadovas savivaldybėms (2021)

Vadovas skirtas visiems specialistams, kurie dirba smurto prieš moteris artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo srityje, taip pat komunikacijos specialistams, kurie organizuoja sąmoningumo didinimo ir visuomenės informavimo kampanijas.

Parengė: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, Lygių galimybių plėtros centras ir socialinės reklamos agentūra „Nomoshiti“

„Kiek kilogramų gali pakelti moteris ir kitos lyčių istorijos“ (2021)

Leidinyje mokytojai ras rekomendacijas, kaip su moksleiviais lyčių klausimais kalbėtis patrauklia forma. Leidinys skirtas visiems, kurie yra smalsūs ir užsiima saviugda. Lyčių stereotipai ir skirtingos kultūrinės arba socialinės normos moterims ir vyrams ne tik riboja abiejų lyčių asmenų elgesį visuomenėje, bet ir gali užkirsti kelią įgyvendinti svajones ir siekius, daryti įtaką asmeniniams bei profesiniams pasirinkimams.

Parengė: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba ir socialinės reklamos agentūra „Nomoshiti“.

Mokymų „Smurto lyties pagrindu prevencija mokykloje“ metodologija (2021)

Šie mokymai skirti mokyklų bendruomenėms – mokytojams ir kitoms mokyklų darbuotojoms (administracijai, socialiniams pedagogams, psichologėms ir kitiems bendruomenės nariams). Su nedideliais pakeitimais, mokymai galėtų būti pritaikyti ir jaunimo darbuotojams, edukatoriams bei neformaliojo ugdymo pedagogėms. Ši metodologija skirta dviejų pilnų dienų (16 akad. val.) trukmės mokymams.

Parengė: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba ir Lietuvos žmogaus teisių centras.

Lygybės laboratorija: saugios aplinkos mokykloje kūrimo vadovas (2021)

Vadovas skirtas mokyklų bendruomenėms dirbti su smurto artimoje aplinkoje prevencija, lyčių stereotipais, smurto lyties pagrindu temomis. Šiame pakete siūlomas veiklas galima „kalibruoti“ atsižvelgiant į specifinius jūsų bendruomenės poreikius, tad jų kaštai – laiko ar kitų resursų – nebūtinai bus dideli.

Parengė: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba ir Lietuvos žmogaus teisių centras.

Darbo ir šeimos derinimo sąlygų gerinimas. Rekomendacijos politikos formuotojams (2021)

Leidinyje pateikiamos rekomendacijos kaip pagerinti asmeninio gyvenimo ir darbo derinimą Lietuvoje.

Parengė: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ekspertai kartu su dr. Vilana Pilinkaite-Sotirovič.

Akademinės etikos ir lygių galimybių užtikrinimas mokslo renginiuose (2021)

Lietuvoje stinga informacijos apie įvairaus tipo ir sričių mokslo renginių organizavimą, todėl, siekiant mokslo renginių (ypač akademinės etikos ir lygių galimybių požiūriu) kokybės, Aka deminės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos ir Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos iniciatyva buvo sukurta atmintinė, kurios tikslas – padėti mokslo ir studijų institucijoms organizuoti mokslo renginius pagal pasaulinio lygio mokslo renginių organizavimo geriausias praktikas.

Parengė: Vilma Gabrieliūtė, doc. Violeta Keršulienė, Gintarė Kručaitė, Jūratė Kučinskaitė, dr. Eglė Ozolinčiūtė, dr. Aušra Tartilaitė-Paulauskienė, doc. Kęstutis Vitkauskas

Policijos vaidmuo tiriant neapykantos nusikaltimus, nukreiptus prieš LGBTI asmenis: mokymai profesionaliam policijos atsakui užtikrinti (2021)

Šis mokymų vadovas yra skirtas paruošti policijos pareigūnus reaguoti į neapykantos nusikaltimus prieš LGBTI asmenis. Leidinyje paaiškinama, kodėl neapykantos nusikaltimams ir kitokio pobūdžio smurtui prieš LGBTI asmenis turi būti skiriamas ypatingas dėmesys, apžvelgiamas neigiamas neapykantos nusikaltimų poveikis psichikos sveikatai ir pateikiami praktiniai patarimai, kaip užtikrinti lygiavertišką paslaugų teikimą nepriklausomai nuo nukentėjusio asmens lytinės orientacijos ar lytinės tapatybės.

Parengė: iš anglų kalbos vertė Alina Dailidėnaitė, redagavo Ona Mickevičiūtė, Lietuvos kontekstui pritaikė Goda Jurevičiūtė ir Ieva Laugalytė

Darbdavių interviu įžvalgos apie šeimos ir darbo derinimą (2021)

Tyrimo tikslas – išsiaiškinti, koks yra darbdavių požiūris į šeimos ir darbo derinimą (ŠDD) ir identifikuoti, kokios įstatymų nuostatos ir kaip jos skatina arba trukdo darbdaviams įgyvendinti šeimos ir darbo derinimo priemones, kokios paskatos ir kliūtys darbo kultūroje daro poveikį ŠDD priemonių įgyvendinimui ir kaip socialiniai, emociniai ir kultūriniai veiksniai sąlygoja šeimai palankios darbo aplinkos kūrimą.

Parengė: Dr. Vilana Pilinkaitė Sotirovič

Institucinis atsakas į neapykantos kalbos reiškinį Lietuvoje: nepriklausoma apžvalga (2021)

Apžvalgoje aptariama neapykantos kalbos samprata, jos teisinis reglamentavimas, paplitimas Lietuvoje ir visuomenės supratimas apie šį reiškinį. Leidinyje taip pat pristatoma teismų praktika, įvertinami iššūkiai, kylantys institucijoms, dirbančioms neapykantos kalbos ir diskriminacijos užkardymo srityse. Paskutinėje apžvalgos dalyje pateikiamos Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ir Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos rekomendacijos suinteresuotoms šalims.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba.

Lygios galimybės darbovietėje: vadovas darbdaviams (2020)

Šiame vadove paaiškinama, kaip darbdaviai turėtų organizuoti savo veiklą, kad atitiktų lygias galimybes reguliuojančių įstatymų reikalavimus. Vadove pateikiami praktiniai patarimai, kaip užtikrinti lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimą šiose darbo santykių srityse: priimant į darbą, sudarant vienodas darbo sąlygas ir profesinio tobulėjimo galimybes, vertinant atliekamą darbą, mokant darbo užmokestį, pritaikant darbo sąlygas žmonėms su negalia, vykdant diskriminacijos, priekabiavimo ir seksualinio priekabiavimo prevenciją ir pan.

Parengė: Mėta Adutavičiūtė, Žmogaus teisių stebėjimo instituto advokacijos vadovė, Mintautė Jurkutė, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos Komunikacijos skyriaus vedėja.

Lygių galimybių politikos diegimas organizacijose (2020)

Ši atmintinė skirta darbdaviams, kurie susiduria su praktiniais klausimais: nuo ko reikėtų pradėti diegiant lygių galimybių politiką organizacijoje; kokius žingsnius žengti ir kaip planuoti procesą; kokias priemones pasirinkti.

Psichikos sveikata darbe (2020)

Leidinys apie psichikos sveikatą, jos stiprinimą, krizių valdymą darbovietėje.

Parengė: Karilė Levickaitė, VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ vadovė.

Tinkamas sąlygų pritaikymas žmonėms su negalia – kaip tai įgyvendinti darbovietėje (2020)

Leidinį parengė Ugnė Grigaitė, Žmogaus teisių stebėjimo institutas.

Nacionalinių lygybės ir įvairovės apdovanojimų 2019 katalogas (2020)

Leidinyje pristatomi Nacionalinių lygybės apdovanojimų 2019 nominantai bei renginio organizatoriai ir partneriai.

Įvairi Lietuva (2019)

Leidinyje pristatomi Nacionalinių lygybės apdovanojimų 2018 nominantai bei renginio organizatoriai ir partneriai.

Lygios galimybės Lietuvos darbo rinkoje: situacijos apžvalga (2019)

Leidinyje įvertinama lygių galimybių situacija Lietuvos darbo rinkoje. Apžvalgoje analizuojami įstatymai ir kiti teisės aktai, kuriais reglamentuojamas lygių galimybių įgyvendinimas šalyje. Taip pat pasitelkiamos diskriminacijos prevencijos srityje dirbančių ekspertų įžvalgos, apibendrinami naujausi tyrimai ir statistika.

Apžvalgos autorė – programos „Kurk Lietuvai“ projektų vadovė Skaidrilė Grigaitė-Mockevičienė.

Rekomendacijos institucijų atstovams teikiant pagalbą moterims, patiriančioms smurtą artimoje aplinkoje (2019)

Rekomendacijose siūlomi konkretūs žingsniai, kaip įvairių sričių specialistai savo kasdienėje praktikoje gali efektyviau padėti smurtą patiriančioms moterims gauti reikiamą pagalbą.

Rekomendacijas parengė Mintautė Jurkutė.

Translyčių asmenų padėtis Lietuvoje: nacionalinė apžvalga (2019)

Tyrime apžvelgiama reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa, ją papildo kokybiniai interviu su asmens tapatybės dokumentus pasikeitusiais translyčiais asmenimis bei specialistais, dirbančiais šios socialinės grupės teisių apsaugos srityje.

Leidinyje taip pat apibendrinamos teisinės sistemos spragos, trukdančios translyčiams asmenims gyventi visavertį gyvenimą. Pateikiamos ir rekomendacijos, kaip šią situaciją būtų galima spręsti.

Apžvalgą parengė Eglė Tamulionytė ir Aivaras Žilvinskas.

Vadovėlių ir kitų mokymo (-si) priemonių vertinimo lyčių aspektu apžvalga (2019)

Tyrimo metu buvo analizuojamos 32 šeštoms–septintoms klasėms skirtos mokymo (-si) priemonės. Vertinimo tikslas – apžvelgti, išanalizuoti ir įvertinti, kiek stereotipų yra užfiksuota mokymo (-si) priemonėse, kokių pasitaiko dažniausiai, ar mokiniams (ir kaip) perduodamos stereotipinės žinutės apie lytis.

Tyrimą atliko: Alina Martinkutė-Vorobej, Ramunė Narkevičiūtė, Virginija Skučaitė-Budrienė.

Internetas visiems. Prieinamos skaitmeninės informacijos rengimo vadovas (2018)

Leidinyje rasite paprastai ir suprantamai pateiktą informaciją apie skaitmeninės erdvės prieinamumo naudą, tarptautinius ir nacionalinius teisinius įsipareigojimus, interneto vartotojų įvairovę, konkrečius sprendimus, užtikrinančius, kad skaitmeninė erdvė būtų prieinama įvairių galimybių ir poreikių vartotojams. Jis išleistas įgyvendinant projektą „Pokytis versle, viešajame sektoriuje, visuomenėje – nauji standartai diskriminacijos mažinimui“.

Vadovą parengė Gediminas Jonikaitis (Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga), Klementina Gečaitė, Simona Aginskaitė (Lietuvos negalios organizacijų forumas).

Lygių galimybių įgyvendinimo vadovas darbdaviams (2018)

Šiame vadove pateikiama informacija, ką turėtų daryti darbdavys, norėdamas laikytis lygias galimybes reglamentuojančių įstatymų. Leidinys sudarytas vadovaujantis aktualiomis Darbo kodekso, Lygių galimybių įstatymo bei Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymų redakcijomis. Jis išleistas įgyvendinant projektą „Pokytis versle, viešajame sektoriuje, visuomenėje – nauji standartai diskriminacijos mažinimui“.

Leidinį parengė Mėta Adutavičiūtė (Žmogaus teisių stebėjimo institutas), redakcinę kolegiją sudarė Vytis Muliuolis, Laima Vengalė-Dits, Vilma Gabrieliūtė (Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba).

Lyčių lygybės vadovas savivaldybėms (2018)

Leidinyje trumpai ir aiškiai išdėstyti žingsniai, nuo ko reikėtų pradėti siekiant užtikrinti lygiavertį moterų ir vyrų gyvenimą. Integruojant ir užtikrinant lyčių lygybę vietos lygmeniu, savivaldybės privalo atsižvelgti į tai, kad jos yra ne tik viešųjų paslaugų teikėjos, bet ir dideli darbdaviai. Vadovas išleistas įgyvendinant projektą „Savivaldybės sėkmės kodas – lyčių lygybė“.

Leidinio autoriai: Audronė Kisielienė, Audronė Vareikytė, Dovilė Masalskienė, Indrė Butenienė, Margarita Jankauskaitė, Mindaugas Kluonis, Modesta Kairytė, Renata Vanagelienė.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, kaip nacionalinė lygybės institucija: teisinis reglamentavimas ir veikla (2017)

Tyrimo atlikėjai: Gediminas Andriukaitis, Birutė Sabatauskaitė, Lietuvos žmogaus teisių centras. Tyrimas atliktas įgyvendinant Europos Komisijos Teisių, lygybės ir pilietybės programos lėšomis finansuojamą projektą „Teisinės bazės tobulinimas ir kompetencijos didinimas veiksmingam lygių galimybių ir nediskriminavimo principo įgyvendinimui“. Projekto koordinatorius – Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Projekto partneris – Lietuvos žmogaus teisių centras.

Lyčių nelygybės įveikimo strategijos: Lietuva ir užsienio šalys (2017)

Šioje analizėje lyginama, kokias lyčių nelygybės (darbo rinkoje) įveikimo strategijas taiko Lietuva ir kitos Europos šalys – Latvija, Slovėnija ir Švedija. Leidinyje aiškinamasi, ar Lietuvoje taikomos priemonės yra tinkamos ir proporcingos numatytam tikslui pasiekti, ir kaip reikėtų tas priemones tobulinti, pasimokant iš kitų valstybių sėkmių ir nesėkmių.

Leidinio autorius – Donatas Paulauskas.

Lyčių lygybė darbo rinkoje (2017)

Šiame leidinyje analizuojama, kokie duomenys atskleidžia lyčių nelygybę darbo rinkoje ir kiek šios nelygybės formos yra paplitusios Lietuvoje. Leidinyje aptariama, kas lemia vyrų ir moterų atlyginimų atotrūkį, kokios kliūtys trukdo moterims užimti vadovaujančias pozicijas, kaip lyčių lygybės padėtį darbo rinkoje vertina ekspertai.

Leidinio autorius – Donatas Paulauskas.

Lygybės ir įvairovės politika mūsų darbo vietose (2013)

Leidinio autoriai: Eduardas Platovas ir Vitalija Petrauskaitė-Kriauzienė. Leidinys skirtas supažindinti su lygybės ir įvairovės užtikrinimu darbo vietose. Jame supažindinama su diskriminacijos formomis, teisės aktų taikymu Lietuvoje ir ES, įstatymine baze. Leidinyje pateiktaspasiūlymas darbdaviams dėl lygybės ir įvairovės strategijos, veiksmų plano rengimo.

Lygios galimybės ir vietos valdžia (2013)

Leidinio autoriai: Eduardas Platovas ir Vitalija Petrauskaitė-Kriauzienė. Leidinys skirtas savivaldybių darbuotojams, vykdantiems lygių galimybių politiką savivaldybių lygmeniu. LR Vietos savivaldos įstatymas įpareigoja savivaldybes laikytis lygių galimybių proncipo. Leidinys skirtas supažindinti su diskriminacijos formomis, teisės aktų taikymu ES ir Lietuvoje, pristatoma lygybės ir įvairovės strategija vietos valdžios institucijosebei savivaldybėse.

Kaip užtikrinti įvairovę ir lygias galimybes NVO sektoriuje (2013)

Leidinio autoriai: Eduardas Platovas ir Vitalija Petrauskaitė-Kriauzienė. Leidinys skirtas dirbantiems NVO. Daugybė nevyriausybinių organizacijų Lietuvoje veikia specializuotose srityse ir kovoja su diskriminacija bei nepagarba žmogaus teisėms: atstovauja moterų, LGBT, pagyvenusių žmonių, neįgaliųjų bei kitoms pažeidžiamoms socialinėms grupėms. Nevyriausybinės organizacijos tampa vieta, kur žmonės gali laisvai reikšti nepasitenkinimą esama lygių galimybių politika, sprendimais, rengti įvairaus pobūdžio iniciatyvasir taip lemti visuomenės pokyčius.

Profesinės sąjungos, kaip darbuotojų teisių ir lygių galimybių įgyvendinimo forma (2013)

Leidinio autoriai: Eduardas Platovas ir Vitalija Petrauskaitė-Kriauzienė. Leidinys skirtas profesinių sąjungų atstovams. Profsąjungos gali labai prisidėti siekiant įveikti diskriminaciją darbo rinkoje, inicijuodamos įvairias programas, skleisdamos informaciją visuomenėje, bendradarbiaudamos su darbdaviais ir nevyriausybinėmis organizacijomis bei valstybinėmis įstaigomis.

Lygybė ir įvairovė aukštojoje mokykloje (2013)

Pagrindiniu lygybės tikslu galima laikyti teisingesnės visuomenės, kurioje kiekvienas dalyvauja turėdamas tokias pačias galimybės realizuoti savo asmeninį potencialą, siekį. Įgyvendinti lygybę padeda įstatymai, nukreipti prieš diskriminaciją dėl priklausomybės konkrečiai socialinei grupei. Įvairove siekiama pripažinti, kad kiekvienas individas yra unikalus daugybe matomų ir nematomų aspektų.

Visa tiesa apie diskriminaciją (2012)

Knygelės paskirtis yra padėti atpažinti diskriminaciją, supažindinti su reikalingais įstatymais, suteikti informacijos, ką daryti ir kur kreiptis patyrus diskriminaciją. Nemažai vietos skiriama tikriems gyvenimiškiems diskriminacijos pavyzdžiams – pažįstamiems, dramatiškiems, pasakojantiems apie karčias pasekmes ir skaudžias pamokas.

Laikinųjų specialiųjų priemonių taikymo rekomendacijos (2012)

Leidinio autoriai: Danguolė Grigolovičienė ir Vytis Muliuolis. Šis leidinys yra skirtas padėti Vyriausybei, įstatymų leidžiamosios valdžios atstovams, politinėms partijoms ir plačiajai visuomenei suvokti, kokios yra specialių laikinųjų priemonių apsirinkimo galimybės ir kaip šis lyčių lygybę skatinantis instrumentas gali būti naudojamas Lietuvoje.

Metodinės rekomendacijos dėl seksualinio priekabiavimo dėl lyties bei nurodymo diskriminuoti prevencijos (2012)

Leidinio autorė: Laima Vengalė – Dits. Šiame leidinyje pateiktas teisinis seksualinio priekabiavimo, priekabiavimo dėl lyties ir nurodymo diskriminuoti sąvokų išaiškinimas, apžvelgti seksualinio priekabiavimo skirtumai nuo priekabiavimo dėl lyties ir kitų draudžiamų diskriminuoti pagrindų (amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, negalios, rasės ar etninės priklausomybės, religijos ar įsitikinimų ir kitų), aptariamos valstybės taikomos teisinio poveikio priemonės už seksualinį priekabiavimą, priekabiavimą dėl lyties bei nurodymą diskriminuoti, analizuojamos diskriminacijos apraiškų priežastys, pasireiškimo būdai, jų atpažinimo metodai bei galimos pasekmės, pateikiami patarimai, kaip užkirsti kelią seksualiniam priekabiavimui darbe, priekabiavimui ir nurodymui diskriminuoti, kokios prevencinės priemonės galėtų būti taikomos kiekvienoje įstaigoje, organizacijoje, siekiant išvengti šių diskriminacijos dėl lyties apraiškų.

Lyčių lygybė: politikos, teorijos, strategijos (2012)

Lyčių aspekto inetgravimas (ang. gender mainstreaming) strategija buvo priimta Jungtinių Tautų moterų konferencijoje 1995 metais.Lyčių aspekto integravimas – tai darbas, orientuotas į ilgalaikę visuomenės vystimo(si), plėtros ir augimo perspektyvą. Tvarių rezultatų jis duoda tik tuomet, kai vykdomas nuosekliai ir sistemingai.

Lygių galimybių integravimas: teoriniai ir praktiniai aspektai (2011)

Leidinio sudarytoja – ekspertinio vertinimo vykdytoja: Laima Vengalė-Dits. Leidinyje pateikiama ES ir Lietuvos antidiskriminacinių teisės aktų analizė, lygių galimybių integravimo įgyvendinimo modelių įvairiose valstybėse apžvalga, Lietuvos Respublikos ministerijų apklausos rezultatai, ministerijų veiklą reglamentuojančių teisės aktų analizė, siekiant įvertinti, ar Lietuvos Respublikos viešajame sektoriuje yra atsižvelgiama į lygių galimybių integravimą. Galiausiai pateikiamos rekomendacijos galimam lygių galimybių integravimui Lietuvos viešajame sektoriuje

Tolerancija ir multikultūrinis ugdymas bendrojo lavinimo mokyklose (2010)

Šiuo tyrimu buvo siekiama pažvelgti į ugdymo procesą, išsiaiškinti, kaip ugdymo turiniu ir mokymo(si) proceso organizavimu skatinamas mokinio tolerancijos suvokimas bei multikultūrinis pažinimas. Leidinyje pateikiamos užfiksuotos tyrėjų įžvalgos ir išvados, taip pat rekomendacijos multikultūriniam ugdymui mokykloje tobulinti.

Lygybės statistikos pagrindai. Nacionalinis lygybės statistikos rengimo veiksmų planas (2009)

Šis leidinys – tai pirmas žingsnis nacionalinės lygybės statistikos formavimo link, todėl tikimės, kad jis paskatins tolesnes šios srities studijas, o jo praktinis panaudojimas padės efektyviai spręsti diskriminacijos problemas mūsų šalyje.

Lyčių lygybės vadovas savivaldos institucijoms (2008)

Politiniai gyventojų lūkesčiai dažniausiai siejami su nacionaline politika, tačiau kasdieniniai poreikiai ir problemos yra sprendžiami savivaldybių lygmenyje. Nepaisant galios centralizacijos lygio, vietos valdžios institucijos atlieka svarbų vaidmenį socialinių paslaugų aprūpinimo srityje. Vienokiu ar kitokiu mastu savivaldybės yra atsakingos už švietimo, socialinės rūpybos, aplinkos apsaugos, būsto, sveikatos apsaugos, transporto, viešojo saugumo ir kitas labai svarbias paslaugas.

Sociologinių tyrimų santraukos. 2007 Europos lygių galimybių visiems metai (2007)

Leidinyje pateikiamos sociologinių tyrimų, atliktų 2007 Europos lygių galimybių visiems metais, santraukos.

Leidinyje, kurį parengė Jolanta Reingardė, apibendrinami Lietuvoje, Islandijoje, Italijoje ir Danijoje atlikto kokybinio ir kiekybinio tyrimo rezultatai. Jį išleido Lygių galimybių plėtros centras pagal projektą “Modernūs vyrai išsiplėtusioje Europoje II: šeima palanki darbo aplinka”.

Lygybė ir įvairovė darbo vietoje (2007)

Leidinio autorės: Laima Vengalė ir Indrė Mackevičiūtė. Leidinyje aptariami žmogaus teisių pažeidimai, vykstantys kiekvieną dieną mūsų aplinkoje. Daugiausia dėmesio skiriama žmonių lygybės, pagarbos jų įvairovei aspektams, išsamiai aptariamas diskriminavimas. Pateiktos rekomendacijos padės imtis veiksmingų priemonių, užkertančių kelią diskriminavimui bei padedančių sukurti atvirą, saugią ir darbui palankią aplinką.

Diskriminuoti negalima integruoti (2007)

Leidinio tikslas yra aptarti įvairias asmenų diskriminacijos formas, panagrinėti jų priežastis bei pateikti trumpas rekomendacijas dėl diskriminuojamų asmenų padėties gerinimo. Leidinys parengtas pagal projektą “Įvairovė.Lygybė.Veiksmas!” bei Nacionalinę antidiskriminacinę programą.

Valdžios aritmetika (2007)

Leidinyje pateikiama statistinė informacija apie moterų atstovavimą aukščiausiuose valstybės valdymo ir valdžios organuose. Brošiūrą išleido Lygių galimybių plėtros centras, bendradarbiaudamas su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba.

Trumpai apie lygias galimybes (2007)

Leidinio autorės: Klementina Gečaitė ir Lina Mališauskaitė. Lengvai skaitoma ir suprantama kalba pateikiama informacija apie Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo, taip pat Lygių galimybių įstatymo nuostatas.

Kokybinis tyrimas apie vaiko priežiūros atostogų išėjusius tėvus. Tyrime dalyvavo tėvai, darbdaviai ir valdžios atstovai Lietuvoje, Islandijoje, Danijoje ir Maltoje.

Tėčių, išėjusių vaiko priežiūros atostogų, patirtys.

Šioje knygoje rasite Danijos, Islandijos, Lietuvos ir Maltos tėvelių, kurie džiaugiasi nusprendę eiti vaiko priežiūros atostogų, istorijas.

Men Do It- Stories of Fathers on Parental Leave (2005) (anglų k.)

What are the experiences of men on parental leave? What reactions do they get from their friends, colleagues, relatives? Does it change their relationship with their partner? Why does a man with a pram attract so much public attention? These and other questions were posed to the fathers in Denmark, Iceland, Lithuania and Malta by researchers doing a qualitative study within the project “Modern Men in Enlarged Europe: Developing Innovative Gender Equality Strategies”.

Fathers on Parental Leave-Research Report (2005) (anglų k.)

A Joint Report based on qualitative research with fathers on leave, employers and decision makers in Lithuania, Iceland, Denmark and Malta.

Reasearchers: Lea Vedel Drews, Franz Wilhelm Cybulski (Denmark), Ingólfur V. Gíslason, Gísli Hrafn Atlason (Iceland), Jolanta Reingardė, Artūras Tereškinas, Arnoldas Zdanevičius (Lithuania), Celia Callus (Malta).

Leidinį parengė Vytauto Didžiojo universiteto docentai Jolanta Reingardienė ir Artūras Tereškinas. Jį išleido Lygių galimybių plėtros centras pagal projektą “Modernūs vyrai išsiplėtusioje Europoje: pažangių lyčių lygybės strategijų paieška”.
Edited by dr. Jolanta Reingardė
This book is basically based on the common research methodology developed within the framework of the project “”Modern Men in Enlarged Europe II: Family Friendly Policies”. The qualitative and quantitative research was carried out in all project partner countries: Denmark, Iceland, Italy and Lithuania. The research marked an attempt to focus on men’s participation in work-family reconciliation processes and to develop better knowledge of how employed fathers fulfill their roles both within the family and at work and what mechanisms at political, institutional and individual levels could facilitate them to balance these roles and achieve more equal gender relationship at home. The research considered such questions as: To what extent do fathers and their partners encounter the conflict between work and family roles? What are good practices of father’s role in creating gender sensitive work-family balance? What are employers’ attitudes towards gender equal family-friendly policies? More generally, why is it important for men to become involved with gender equality?