Žmonių su negalia teisių stebėsenos komisija

Žmonių su negalia teisių stebėsenos komisija prie Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos vykdo Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos (Konvencija) įgyvendinimo stebėseną.

Komisija atlieka šias funkcijas:

  • nuolat, pagal kasmet Komisijos patvirtintą veiklos planą, tikrina, kaip įgyvendinamos Konvencijos nuostatos ir Rekomendacijos;
  • Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, Lietuvos Respublikos lygių galimybių kontrolieriui (-ei) bei kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ir jų padaliniams teikia rekomendacijas dėl Konvencijos nuostatų ir Rekomendacijų įgyvendinimo;
  • kiekvienais metais, ne vėliau kaip iki sausio 31 d., parengia Komisijos praėjusių metų veiklos ataskaitą ir teikia ją lygių galimybių kontrolieriui (-ei);
  • rengia Konvencijos nuostatų įgyvendinimo stebėsenos ataskaitas ne rečiau kaip kas dveji metai. Šias ataskaitas Komisija skelbia Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos tinklalapyje lietuvių ir anglų kalbomis, o jų santraukas, pagal galimybes, lengvai suprantama bei gestų kalbomis;
  • Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių komitetui teikia nepriklausomas Konvencijos nuostatų įgyvendinimo stebėsenos ataskaitas pagal šioms ataskaitoms keliamus reikalavimus ir terminus;
  • svarsto kitus su Konvencijos nuostatų įgyvendinimo stebėsena susijusius klausimus.

Komisija turi teisę:

  • gauti iš fizinių, juridinių asmenų, kitų organizacijų ir jų padalinių informaciją, būtiną jos funkcijoms atlikti;
  • pasitelkti ekspertus, siūlyti lygių galimybių kontrolieriui atlikti tyrimus, sudaryti darbo grupes;
  • teikti nuomonę bei pastabas dėl galiojančių teisės aktų ir teisės aktų projektų atitikties Konvencijai.

Komisijos nariai bei narės

Komisijos narių nuotrauka

Vytautas Pivoras
Komisijos pirmininkas

V. Pivoras, komisijos pirmininkas, komisijoje dirbantis antrąją kadenciją. 2008–2023 metais V. Pivoras buvo Lietuvos kurčiųjų draugijos valdybos narys, 2015–2018 metais V. Pivoras ėjo šios draugijos prezidento pareigas. Jis daug metų atstovauja kurčiųjų bendruomenei siekdamas gerinti informacinę ir komunikacinę aplinką, kurčiųjų švietimo kokybę. V. Pivoras dalyvavo Seimo darbo grupėje, rengusioje Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo pataisas, atliko Lietuvių gestų kalbos įstatymo rengimo analizę ir teikė rekomendacijas, taip pat yra lietuvių gestų kalbos metodinių priemonių rengėjas bei lektorius.

 

Indrė Širvinskaitė
Pirmininko pavaduotoja

I. Širvinskaitė yra žmonių su negalia teisių ir pažangos programos „Tūkstantmečio mokyklos“ įtraukiojo ugdymo ekspertė. Ji prisidėjo prie tyrimų apie Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimą švietime, 2016–2021 metais buvo neįgaliųjų reikalų koordinatorė Vilniaus universitete. 2020 m. atliko praktiką Jungtinių Tautų Žmonių su negalia teisių komitete.

 

Ana Staševičienė
Narė

A. Staševičienė yra išsėtinės sklerozės draugijos „Feniksai“ pirmininkė, Lietuvos neįgaliųjų teniso klubo prezidentė, Vilniaus miesto savivaldybės Neįgaliųjų reikalų komisijos narė. Ji parengė savivaldybės universalaus dizaino principų taikymo strategiją „Miestas visiems“.

 

Klementina Gruzdienė
Narė

K. Gruzdienė yra žmonių su negalia teisių aktyvistė, visuomenininkė. Ji taip pat yra autizmo paramos fondo „Pokyčių ambasada“ steigėja ir direktorė, ilgametė Lietuvos ir Alytaus autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ veiklų iniciatorė. Už visuomenės nuostatų keitimo iniciatyvas ji ne karta įvertinta ir apdovanota savivaldos ir nacionaliniu mastu. Pagrindinės darbinės sritys – įtraukios kultūros kūrimas, paslaugų plėtra, visuomenės švietimas negalios temomis.

 

Lina Cicėnaitė
Narė ir sekretorė

L. Cicėnaitė yra Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos teisininkė, komisijoje dirbanti antrąją kadenciją. Asmenų su negalia gerovės užtikrinimo srityje ji dirba ne vienerius metus. Darbo patirtį šioje srityje L. Cicėnaitė įgijo dirbdama Lygių galimybių kontrolierius tarnyboje, asmens sveikatos priežiūros įstaigose, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Komisijos posėdžių protokolai

Pirmoji kadencija

Susipažinkite su pirmosios Komisijos kadencijos (2019–2023 m.) sudėtimi bei darbais.