Asmens duomenų apsauga

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos įstatymais, garantuoja visų pareiškėjų asmens duomenų apsaugą.

Teisę į asmens duomenų saugumą ir privataus gyvenimo neliečiamumą suvokiame kaip pamatinę žmogaus teisę, todėl esame įgyvendinę Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, įsigaliojusį 2018 m. pavasarį.

Kiekvienas žmogus Lietuvoje turi šias asmens duomenų apsaugos teises, kurias užtikrinti privalo asmeninę informaciją naudojanti organizacija ar fizinis asmuo:

TEISĖ ŽINOTI. Žmogus, besikreipiantis į instituciją, turi teisę žinoti, kokias tikslais bus naudojami jo asmens duomenys.

TEISĖ SUSIPAŽINTI. Kiekvienas asmuo turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys yra surinkti, kokiems duomenų gavėjams teikiami.

TEISĖ IŠTAISYTI, SUNAIKINTI, SUSTABDYTI. Asmuo turi teisę prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius savo asmens duomenis. Jis gali reikalauti sustabdyti duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą. Žmogus taip pat turi teisę prašyti sunaikinti neteisėtai, nesąžiningai surinktus duomenis ar sustabdyti tokių duomenų tvarkymą.

TEISĖ NESUTIKTI. Kai asmens duomenis įmonė tvarko vykdydama įstatymu pavestas pareigas, asmuo turi teisę nesutikti, kad šie duomenys būtų tvarkomi. Jis turi pateikti rašytinį prašymą ir teisiškai pagrįsti tokio nesutikimo priežastis.

TEISĖ REIKALAUTI IŠTRINTI DUOMENIS. Asmuo turi teisę reikalauti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų nedelsiant ištrinti.

TEISĖ APRIBOTI DUOMENŲ TVARKYMĄ. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 18 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais, Jūs turite teisę prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą.

TEISĖ Į DUOMENŲ PERKELIAMUMĄ. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 20 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais, Jūs turite teisę į asmens duomenų perkeliamumą.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos duomenų apsaugos pareigūnu paskirtas Teisės grupės vyresnysis patarėjas Karolis Čepas.

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: tel. 8 5 205 0630, el. p. karolis.cepas@lygybe.lt.

Daugiau informacijos:

Asmens duomenų apsaugos teisių atmintinė

Asmens duomenų tvarkymo Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje taisyklės