Skundų pateikimas ir tyrimas
Skundo pateikimo tvarka

Kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo turi teisę pateikti lygių galimybių kontrolieriui skundą dėl lygių galimybių pažeidimo.

Skundas teikiamas raštu. Pareiškėjas arba jo įgaliotas asmuo skundą lygių galimybių kontrolieriui gali pateikti:

Anoniminis skundas nenagrinėjamas, jeigu lygių galimybių kontrolierius nenusprendžia kitaip.

Skundą galima pateikti per 3 mėnesius nuo skundžiamų veiksmų padarymo arba paaiškėjimo. Skundas, pateiktas praėjus šiam terminui, nenagrinėjamas, jeigu lygių galimybių kontrolierius nenusprendžia kitaip.

Prieš pateikiant skundą, būtina įvertinti, ar pateikiama informacija priklauso lygių galimybių kontrolieriaus kompetencijai: ar diskriminacija patirta dėl lygių galimybių įstatymuose numatytų diskriminacijos pagrindų ir ar skundžiami veiksmai nutiko vienoje iš sričių, kuriose draudžiama diskriminuoti (žr. paveikslėlį).

* Socialinė padėtis – fizinio asmens įgytas išsilavinimas, kvalifikacija ar mokymasis ir studijos mokslo ir studijų institucijose, turima nuosavybė, gaunamos pajamos, teisės aktuose nustatytos valstybės paramos poreikis, šeiminė padėtis ir (arba) kiti su asmens finansine (ekonomine) padėtimi susiję veiksniai.

** Pilietybė – Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečių ir jų šeimos narių pilietybė.

Kas turėtų būti skunde?

 1. adresatas – lygių galimybių kontrolierius;
 2. pareiškėjo vardas, pavardė (pavadinimas), gyvenamoji vieta (buveinė), jeigu pareiškėjas turi, elektroninio pašto adresas, telefono, fakso numeriai ar kitų elektroninių ryšių priemonių adresai, taip pat atstovo, jeigu jis yra, vardas, pavardė ir adresas, jeigu žinoma, – atstovo elektroninio pašto adresas, telefono, fakso numeriai ar kitų elektroninių ryšių priemonių adresai;
 3. asmens, kurio veiksmai skundžiami, vardas, pavardė, pareigos arba pavadinimas, buveinė, jeigu žinoma, – ir skundžiamo asmens elektroninio pašto adresas, telefono ir fakso numeriai, kitų elektroninių ryšių priemonių adresai;
 4. konkretus skundžiamas veiksmas (neveikimas) ar sprendimas, jo įvykdymo (priėmimo) data; jų padarymo laikas ir aplinkybės;
 5. aplinkybės, kuriomis pareiškėjas grindžia savo reikalavimą, ir tai patvirtinantys įrodymai, liudytojų pavardės, vardai ir gyvenamosios vietos, kitų įrodymų buvimo vieta;
 6. prašymas lygių galimybių kontrolieriui;
 7. skundo parašymo data ir pareiškėjo parašas.

Jeigu skundą paduoda pareiškėjo atstovas, turi būti pridedamas įgaliojimas ar kitoks dokumentas, patvirtinantis atstovo įgaliojimus.

Prie skundo gali būti pridedama:

 1. ginčijamo sprendimo nuorašas;
 2. turimi įrodymai ir jų aprašymas.

Nurodytų skundo reikalavimų nesilaikymas ar rekvizitų nenurodymas negali būti pagrindas atsisakyti nagrinėti skundą.

Skundų nagrinėjimo tvarka

Skundas turi būti ištirtas ir pareiškėjui atsakyta per 3 mėnesius nuo jo skundo gavimo dienos. Prireikus, lygių galimybių kontrolieriui nusprendus, skundo tyrimo terminas gali būti pratęsiamas vienam mėnesiui. Apie tai informuojamas pareiškėjas.

Ką gali nuspręsti lygių galimybių kontrolierius?

Baigus tirti skundą, surašomas sprendimas, kuriame nurodoma tyrimo metu nustatytos aplinkybės, esantys įrodymai bei veiksmų (neveikimo) teisinis įvertinimas. Sprendimą pasirašo lygių galimybių kontrolierius.

Tyrimo metu ar atlikęs tyrimą, lygių galimybių kontrolierius gali priimti sprendimą:

 1. perduoti tyrimo medžiagą ikiteisminio tyrimo įstaigai ar prokurorui, jeigu nustatomi galimi nusikalstamos veikos požymiai;
 2. kreiptis į atitinkamą asmenį ir siūlyti nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus (neveikimą);
 3. kreiptis į atitinkamą asmenį ar instituciją ir siūlyti pakeisti ar panaikinti administracinį aktą arba sprendimą (ar jo dalį), susijusį su lygių galimybių pažeidimu;
 4. pradėti administracinių nusižengimų teiseną;
 5. pripažinti skundą nepagrįstu, jeigu nepasitvirtino jame nurodyti pažeidimai;
 6. įspėti dėl padaryto pažeidimo;
 7. įpareigoti reklamos veiklos subjektus nutraukti neleidžiamą reklamą ir nustatyti šio įpareigojimo įvykdymo terminus ir sąlygas;
 8. su pareiškimu kreiptis į administracinį teismą prašant ištirti, ar norminis administracinis aktas (ar jo dalis), religinės bendruomenės ir bendrijos, politinės partijos, politinės organizacijos arba asociacijos priimtas bendro pobūdžio aktas atitinka šį įstatymą ar Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymą.

Tyrimo metu ar atlikęs tyrimą, lygių galimybių kontrolierius gali nutraukti tyrimą kai:

 1. pareiškėjas skundą atsiima;
 2. trūksta objektyvių duomenų apie padarytą pažeidimą;
 3. pareiškėjas ir pažeidėjas susitaiko;
 4. kai lygias galimybes pažeidžiančios veikos (neveikimas) nutraukiamos;
 5. lygias galimybes pažeidžiantis sprendimas pakeičiamas ar panaikinamas.

Jungtinių Tautų moterų diskriminacijos panaikinimo komitetas, svarstęs Lietuvos Respublikos penktąjį periodinį pranešimą (CEDAW/C/LTU/5), pateikė išvadą, kad priimant naujus teisės aktus ar formuojant veiklos kryptis bei programas, ypač lyčių lygybės ir moterų teisių srityje, būtina tinkamai atsižvelgti į lygių galimybių kontrolieriaus rekomendacijas.

Su sprendimu supažindinamas pareiškėjas ir asmuo, kurio veiksmai (neveikimas) arba priimtas sprendimas yra skundžiami.

Įrodinėjimo pareiga

Teismuose ar kitose kompetentingose institucijose, nagrinėjant fizinių ar juridinių asmenų skundus, pareiškimus, prašymus, pranešimus ar ieškinius dėl diskriminacijos lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu, pareiškėjui nurodžius aplinkybes, leidžiančias daryti prielaidą dėl tiesioginės ar netiesioginės diskriminacijos buvimo, preziumuojama, kad tiesioginės ar netiesioginės diskriminacijos, priekabiavimo ar nurodymo diskriminuoti faktas buvo. Skundžiamas asmuo turi įrodyti, kad lygių galimybių principas nebuvo pažeistas.

Kada skundas nenagrinėjamas?

Lygių galimybių kontrolierius atsisako nagrinėti skundą ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos grąžina jį pareiškėjui, jeigu:

 1. neįmanoma pradėti tyrimo dėl duomenų trūkumo arba jeigu skundo tekstas neįskaitomas, o pareiškėjas lygių galimybių kontrolieriaus prašymu per nustatytą terminą jų nepateikia ar nepatikslina;
 2. skundas pateiktas praėjus šio įstatymo 26 straipsnyje nustatytam terminui;
 3. skunde nurodytų aplinkybių tyrimas nepriklauso lygių galimybių kontrolieriaus kompetencijai;
 4. skundas tuo pačiu klausimu buvo išnagrinėtas, yra nagrinėjamas arba pagal įstatymus turi būti nagrinėjamas teisme;
 5. dėl skundo dalyko yra priimtas procesinis sprendimas pradėti ikiteisminį tyrimą;
 6. pakartotinai pateiktas skundas tuo pačiu klausimu jau buvo išnagrinėtas Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje, išskyrus atvejus, kai nurodoma naujų aplinkybių ar pateikiama naujų faktų.

Jeigu pareiškėjui skundas grąžinamas, turi būti nurodyti atsisakymo jį nagrinėti pagrindai. Tais atvejais, kai skundas nepriklauso lygių galimybių kontrolieriaus kompetencijai, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas skundas turi būti perduotas viešojo administravimo subjektui, turinčiam reikiamus įgaliojimus nagrinėti skundą, ir apie tai pranešama pareiškėjui.

Ištyrus skundą, pakartotinai pateiktas skundas nenagrinėjamas, išskyrus atvejus, kai nurodomos naujos aplinkybės ar pateikiami nauji faktai.

Ar viešinami tiriami skundai?

Lygių galimybių kontrolierius informaciją visuomenės informavimo priemonėms apie skundo dėl lygių galimybių pažeidimo tyrimą teikia tik pareiškėjui sutikus.

Žalos, kurią sukėlė diskriminacija, atlyginimas

Lygių galimybių įstatymas bei Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas numato, kad asmuo, patyręs diskriminaciją, seksualinį priekabiavimą ar priekabiavimą, turi teisę reikalauti iš kaltų asmenų atlyginti turtinę ir neturtinę žalą įstatymų nustatyta tvarka, kreipiantis į teismą.