Pranešėjų apsauga

Pranešėjų apsauga

Asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą įtvirtina Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas).

Informacija apie pažeidimus teikiama siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacijos pateikimas siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nelaikomas pranešimu.

Informaciją gali teikti: fizinis asmuo, kuris teikia informaciją apie galimą pažeidimą Tarnyboje, apie kurį sužinojo iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo ar sutartinių (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) santykių su Tarnyba.

Informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

 1. pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 2. pavojaus aplinkai;
 3. kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 4. neteisėtos veiklos finansavimo;
 5. neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 6. neteisėtu būdu įgyto turto;
 7. padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, kliudymo nustatyti padarinių mastą;
 8. pažeidimų, nurodytų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro patvirtintame sąraše, parengtame atsižvelgiant į Direktyvoje (ES) 2019/1937 nurodytų Europos Sąjungos teisės aktų taikymo sritį;
 9. kenkimo Europos Sąjungos finansiniams interesams, kaip nurodyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 325 straipsnyje ir išsamiau apibūdinta susijusiose Europos Sąjungos priemonėse;
 10. pažeidimų, susijusių su vidaus rinka, kaip nurodyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 26 straipsnio 2 dalyje, įskaitant Europos Sąjungos konkurencijos ir valstybės pagalbos taisyklių pažeidimus, taip pat su vidaus rinka susijusius pažeidimus dėl veiksmų, kuriais pažeidžiamos pelno mokesčio taisyklės, arba susitarimus, kuriais siekiama įgyti mokestinį pranašumą, kenkiantį taikytinos pelno mokesčio teisės dalykui arba tikslui;
 11. kitų pažeidimų.

Lygių galimybių kontrolieriaus 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-43 patvirtintas Pranešimų apie pažeidimus Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje pateikimo ir jų nagrinėjimo tvarkos aprašas, kuris  nustato informacijos apie Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje (toliau – Tarnyba) galbūt rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus pateikimo, pranešimų Tarnyboje priėmimo, juose pateiktos informacijos nagrinėjimo, asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumo užtikrinimo tvarką.

Tarnyboje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu informaciją turi teisę pateikti asmuo, kurį su Tarnyba sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

Pagrindas teikti informaciją – ją teikiančio asmens turima informacija apie pažeidimą Tarnyboje.

Informaciją apie pažeidimus Tarnyboje galite pateikti vienu iš šių būdų:

 1. Tarnybos darbo laiku tiesiogiai atvykęs (-usi) į Tarnybą (S. Konarskio g. 35, Vilnius);
 2. atsiųsdamas (-a) pranešimą į Tarnybą paštu;
 3. bet kuriuo metu (darbo ir ne darbo laiku) atsiųsdamas (-a) pranešimą Tarnybos elektroninio pašto adresu pranesimas@lygybe.lt.

Pranešimus priima, saugo ir nagrinėja lygių galimybių kontrolieriaus įsakymu paskirta atsakinga Tarnybos darbuotoja – Teisės grupės patarėja Lina Cicėnaitė.

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, turi užpildyti pranešimo apie pažeidimą formą. Teikiant informaciją Tarnybos elektroninio pašto adresu pranesimas@lygybe.lt,  informaciją galima išdėstyti laisva forma. Jeigu asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, apie pažeidimą praneša laisvos formos pranešimu, būtina nurodyti, kad jis teikiamas vadovaujantis Įstatymu (asmuo tokiu būdu išreikš aiškią ir nedviprasmišką poziciją dėl jo pranešimo nagrinėjimo teisinio pagrindo taikymo ir galimybės suteikti jam pranešėjo statusą bei taikyti Įstatyme įtvirtintą apsaugą).

Papildoma informacija

Įgyvendinant Įstatymo nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ patvirtinti šie aprašai:

 1. Atlyginimo pranešėjams už vertingą informaciją tvarkos aprašas;
 2. Kompensavimo pranešėjams už patiriamą neigiamą poveikį ar galimus padarinius dėl pateikto pranešimo tvarkos aprašas;
 3. Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas.

Asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimus, apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemonės:

 • asmens konfidencialumo užtikrinimas;
 • draudimas daryti neigiamą poveikį asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą;
 • teisė gauti atlyginimą už vertingą informaciją;
 • teisė gauti kompensaciją;
 • nemokamos teisinės pagalbos užtikrinimas;
 • atleidimas nuo atsakomybės.