Nepriklausomos apžvalgos

Smurtas prieš moteris su negalia: savivaldybių administracijų pasirengimas organizuoti prieinamą pagalbą ir vykdyti prevenciją (2024)

Situacijos apžvalga apie tai, kaip ir kokia apimtimi Lietuvos savivaldybės yra pasirengusios:

  • koordinuoti apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje sistemą savivaldybėje;
  • organizuoti pagalbą dėl patirto smurto ir su pagalba susijusias paslaugas;
  • vykdyti smurto artimoje aplinkoje prevenciją.

Vyresnio amžiaus asmenų diskriminacija darbe (2023)

Remiantis Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ilgamete praktika paaiškėjo, jog diskriminaciją dėl amžiaus užimtumo srityje patiria daugiausia vyresnio amžiaus asmenys. Šios tendencijos pastebimos analizuojant skundų, paklausimų, konsultacijų telefonu turinį. Apžvalgoje pagrindinis dėmesys skiriamas vyresnio amžiaus asmenų teisės į darbą apsaugai, šios teisės reglamentavimui teisės aktuose ir problemoms įgyvendinant šią teisę praktikoje.

Pagalbos teikimas smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims: pagalbos ir paslaugų prieinamumas (2023)

Nepriklausoma situacijos apžvalga apie tai, kaip ir kokia apimtimi Lietuvoje teikiamos teisinės, socialinės, laikinojo apgyvendinimo ir kitos specializuotos paslaugos asmenims, patiriantiems smurtą artimoje aplinkoje. Apžvalgoje taip pat analizuojama, kaip paslaugų teikėjai (-os) yra pasirengę (-usios) teikti paslaugas, atsižvelgiant į asmenų negalią ir lytį.

 

Moterų su negalia apsauga nuo smurto artimoje aplinkoje: Lietuvos ir tarptautinės teisės analizė (2023)

Analizės tikslas – išsiaiškinti, kaip tarptautinės teisės aktais ir nacionalinės teisės aktais yra reglamentuojama apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje sistema, ypatingą dėmesį skiriant specifinės grupės – moterų su negalia – teisių užtikrinimo aspektams.

Baltarusijos ir Lietuvos sieną kirtusių asmenų lygių galimybių užtikrinimo sulaikymo vietose nepriklausomos apžvalgos ataskaita (2022)

Šioje apžvalgoje pateikiamos identifikuotos problemos ir rekomendacijos atsakingoms valstybės institucijoms bei sulaikymo vietoms, taip pat išvados dėl sulaikymo vietose kilusių iššūkių lygių galimybių užtikrinimo aspektu. Ataskaitoje siūlomi būdai, kaip ateityje turėtų būti užtikrinamos priėmimo centruose ir užsieniečių registracijos centruose apgyvendinamų asmenų sąlygos, kokias lygių galimybių pažeidimų prevencijos priemones vertėtų pasitvirtinti.

JT Moterų diskriminacijos panaikinimo komitetui skirta papildomos informacijos ataskaita, apžvelgiant aspektus, kurių pasigesta valstybės ataskaitoje (2019)

Ataskaita siekta atkreipti Komiteto dėmesį į du dalykus – poreikį tobulinti nacionalinį institucinį lyčių lygybės mechanizmą ir aktyviau kovoti su įvairių formų smurtu lyties pagrindu.

JT Rasinės diskriminacijos panaikinimo komitetui skirta papildomos informacijos ataskaita, apžvelgiant aspektus, kurių pasigesta valstybės ataskaitoje (2019)

Dokumente išryškinti trys aspektai, kurių pasigesta Vyriausybės teiktoje valstybės ataskaitoje: atkreiptas dėmesys į pernelyg siaurą Lygių galimybių įstatyme įtvirtintą „šeimos nario“ sąvoką, priminta ankstesnė komiteto rekomendacija skirti Tarnybai pakankamą finansavimą ir akcentuotos priemonės, kurios palengvintų ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių užtikrinimą socialiai pažeidžiamoms grupėms.

Žiniasklaidos publikacijų apie vyrų smurtą prieš moteris artimoje aplinkoje stebėsenos rezultatų ataskaita (2019) (EN)

Stebėsenos metu analizuota, kaip žiniasklaidoje vaizduojamas smurtas prieš moteris artimoje aplinkoje. Publikacijos buvo vertinamos atsižvelgiant į pagrindinius etiško rašymo apie smurtą prieš moteris principus.

Nepriklausoma apžvalga apie Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015-2021 m. programos veiksmų plano 2018-2021 m. priemones (2018)

Apžvalga atlikta siekiant įvertinti moterų ir vyrų lygių
galimybių įgyvendinimo padėtį. Programos priemonių įvertinimui pasitelkti nepriklausomi skirtingų sričių ekspertai.

Pažyma dėl nepriklausomos apžvalgos apie priemones lygioms galimybėms užtikrinti valstybės ir savivaldybių institucijų strateginiuose planuose (2015)

Apžvalga atlikta po įstatymų pakeitimų, numatančių pareigas strateginiuose planuose užtikrinti priemones lygioms galimybėms bei moterų ir vyrų lygioms galimybėms.