lt
en
Projektai

Šiuo metu vykdomi projektai 

Matomos: dėmesys smurtui prieš moteris su negalia

Trukmė: 2022 gegužės 1 d. – 2024 kovo 31 d.

Tikslas – stabdyti smurtą dėl lyties prieš moteris su negalia ir vykdyti jo prevenciją.

Pareiškėjas:  Lygių galimybių plėtros centras

Partneriai:  Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, psichikos sveikatos srityje dirbanti nevyriausybinė organizacija „Psichikos sveikatos perspektyvos“, socialinės reklamos agentūra „Nomoshiti“

Savivaldybės sėkmės kodas – lyčių lygybė

Trukmė: 2016 m. gruodžio 12 d. – 2023 m. balandžio 18 d. 

Tikslas – sistemiškai siekti moterų ir vyrų padėties skirtumų mažinimo savivaldybėse ugdant viešojo sektoriaus subjektų sąmoningumą lyčių lygybės klausimais, gebėjimus atpažinti moterų ir vyrų (ne)lygybę lemiančius veiksnius, kurti ir diegti tikslines priemones lygioms galimybėms užtikrinti.

Pareiškėja: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

Partnerės: Lietuvos savivaldybių asociacija, Lietuvos moterų lobistinė organizacija.

 

Įgyvendinti projektai

#NoPlace4Hate: Lietuvos institucijų atsako į neapykantos kalbą tobulinimas

Trukmė: 2020 gegužės 2 d. – 2022 liepos 31 d.

Tikslai: 1) sukurti aiškiais gaires, kaip teisėsaugos institucijos turėtų tirti skundus dėl neapykantos kalbos; 2) kelti atsakingų valstybės institucijų gebėjimus neapykantos kalbos prevencijos srityje; 3) gerinti pagalbos nuo neapykantos kalbos nukentėjusiems asmenims teikimą ir paslaugų prieinamumą; 4) didinti visuomenės sąmoningumą atpažįstant ir reaguojant į neapykantos kalbą.

Pareiškėja:  Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

Partneriai:  Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, socialinės reklamos agentūra „Nomoshiti“

#HATEFREE: stiprinant dvišalį Norvegijos ir Lietuvos bendradarbiavimą neapykantos kalbos prevencijos ir lygių galimybių sklaidos srityse

Trukmė: 2020 m. spalio 1 d.–2022 m. birželio 30 d.

Tikslas – didinti Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos gebėjimus vykdyti prevencinę ir švietėjišką veiklą kovos su neapykantos kalba įvairiais pagrindais srityje bei vykdyti lygių galimybių ir nediskriminavimo principų integravimą pasitelkiant gerąją patirtį, užmezgant bendradarbiavimą ir skatinant abipusius mainus su partneriais iš Norvegijos.

Pareiškėja: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

Partneriai: Norvegijos Karalystės ambasada, socialinės reklamos agentūra „Nomoshiti“

 

Visi apie tai kalba: darbo ir asmeninio gyvenimo derinimas virsta realybe

Trukmė: 2020 m. gegužės 18 d. – 2022 m. birželio 17 d.

Tikslas – įveikti įstatymines, profesines, psichologines, emocines, socialines kliūtis ir lyčių normas, trukdančias moterų bei vyrų lygybei profesinės veiklos ir asmeninio gyvenimo derinimo klausimais.

Pareiškėja:  Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

Partneriai: Lygių galimybių plėtros centras, socialinės reklamos agentūra „Nomoshiti“, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 

 

BRIDGE: vietos bendruomenių stiprinimas efektyviai kovai su smurtu lyties pagrindu artimoje aplinkoje

Trukmė: 2019 m. rugsėjo 1 d. – 2021 m. lapkričio 30 d. 

Tikslas – sustiprinti vietos bendruomenėse atsaką į smurtą lyties pagrindu artimoje aplinkoje ir užtikrinti efektyvią smurto prevenciją. 

Pareiškėja: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

Partneriai: Lygių galimybių plėtros centras, Lietuvos žmogaus teisių centras ir socialinės reklamos agentūra „Nomoshiti“. 

 

Teisinės bazės tobulinimas ir europinių standartų įgyvendinimas, siekiant kovoti su diskriminacija ir smurtu seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės pagrindais

Trukmė: 2019 m. rugpjūčio 1 d. – 2021 m. balandžio 30 d. 

Tikslas: atsižvelgiant į tarptautinius žmogaus teisių apsaugos standartus, užtikrinti efektyvią apsaugą nuo diskriminacijos seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės pagrindais, identifikuojant esamus teisinės sistemos trūkumus, didinant įstatymų leidėjų ir viešosios politikos formuotojų gebėjimus ir ugdant visuomenės sąmoningumą. 

Pareiškėjas: Europos Tarybos SOGI departamentas (Prancūzija)

Partneriai: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba (Lietuva), Pilietinių teisių ir laisvių koalicija (Italija), asociacija „ACCEPT“ (Rumunija) 

 

Pokytis versle, viešajame sektoriuje, visuomenėje – nauji standartai diskriminacijos mažinimui

Trukmė: 2017 m. balandžio 5 d. – 2021 m. vasario 26 d.

Tikslas – sistemiškai keliant verslo, viešojo sektoriaus ir visuomenės išprusimą lygių galimybių srityje, mažinti diskriminaciją darbo rinkoje Lygių galimybių įstatyme numatytais pagrindais.

Pareiškėjas: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

Partneriai: Žmogaus teisių stebėjimo institutas, Lietuvos gėjų lyga

 

#LGBT_LT: didinant visuomenės sąmoningumą ir bendruomenės matomumą Lietuvoje

Trukmė: 2018 m. sausio 1 d. – 2019 m. gruodžio 31 d. 

Tikslai: 1) padidinti visuomenės palankumą LGBT* žmonėms, 2) atkreipti dėmesį į nuolatinius teisinius iššūkius, su kuriais susiduria LGBT* asmenys Lietuvoje; 3) skatinti LGBT* bendruomenės pilietiškumą keičiant neigiamas visuomenės nuostatas.

Pareiškėjas: Nacionalinė LGBT teisių organizacija „LGL“

Partneriai: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, asociacija „In Corpore“

 

Stop smurtui prieš moteris: nuo sąmoningumo didinimo iki nulinės tolerancijos aukų kaltinimui

Trukmė: 2017 m. balandžio 3 d. – 2019 m. spalio 2 d.

Tikslas – sukurti informaciją, skirtą tikslinėms grupėms ir įdiegti praktinius įgalinimo veiksmus, šviečiamąsias veiklas ir sąmoningumo didinimo kampaniją tam, kad visuomenė ir specialistai geriau suvoktų skirtingas smurto artimoje aplinkoje formas, nebekaltintų aukų, taip prisidedant prie nulinės tolerancijos smurtui prie moteris ir įgalinant lyčių lygybę.

Pareiškėjas: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

Partneriai: Lygių galimybių plėtros centras, Žmogaus teisių stebėjimo institutas, „Nomoshiti iniciatyva“

Asocijuotas partneris: Lietuvos gydytojų asociacija

 

BREAK! – nugalėkime lyčių stereotipus švietime, pasitelkdami skirtingas medijas

Trukmė: 2017 m. sausio 1 d. – 2019 m. birželis 30 d.

Tikslas – kelti sąmoningumą dėl neigiamo lyčių stereotipizavimo poveikio ir, pasitelkiant įvairias medijas, siekti išvengti lyčių segregacijos švietime ir profesijų pasirinkime.

Pareiškėja: Lyčių lygybės ir lygių galimybių komisaro tarnyba (Estija)

Partneriai: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, Estijos nacionalinis transliuotojas, Talino universitetas, INNOVE fondas (Estija), Socialinės apsaugos ir sveikatos ministerija (Suomija), Lyčių lygybės centras, Gerovės ministerija (Islandija). 

 

Ukrainos parlamento Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro institucinių gebėjimų saugoti žmogaus teises ir laisves stiprinimas pagal geriausią Europos patirtį

Trukmė: 2017 m. sausio 3 d. – 2019 m. sausio 3 d.

Tikslas – sustiprinti Ukrainos parlamento Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro institucinius gebėjimus gerinant įstatymų priėmimą žmogaus teisių apsaugos ir ombudsmeno veiklos srityje nustatant šių įstatymų naudojimo praktiką, taip pat priartinant institucinę komisaro struktūrą ir vidaus procedūras prie geriausios tarptautinės ir Europos praktikos.

Pareiškėjas: Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga

Partneriai: Lietuvos teisės institutas, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, Vilniaus universitetas, Centrinė projektų valdymo agentūra, Austrijos Liudviko Bolcmano žmogaus teisių institutas

 

Teisinės bazės tobulinimas ir kompetencijos didinimas veiksmingam lygių galimybių ir nediskriminavimo principų įgyvendinimui

Trukmė: 2016 m. sausio 1 d. – 2017 m. gruodžio 31 d.

Tikslas – užtikrinti veiksmingą Lietuvos nediskriminavimo teisės įgyvendinimą ir politinį įsipareigojimą remti lygybės ir nediskriminavimo principus, didinti Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos darbo efektyvumą ir visuomenės pasitikėjimą šia institucija.

Koordinatorius: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

Partneris: Lietuvos žmogaus teisių centras

 

C.O.D.E.: Atsiverkime lygybei ir įvairovei

Projekto trukmė: 2014 m. gegužė – 2015 m.  gegužė

Projekto tikslas: pilietinės visuomenės organizacijų, atstovaujančių nelygybę patiriančias grupes, aktyvus į(si)traukimas į politikos formavimą ir jos poveikio įvertinimą kaip būtinas veiksnys veiksmingam lygybės ir nediskriminavimo aspekto integravimui į visas valstybės politikos sritis.

Projekto partneriai: Asociacija LGL ir Lietuvos neįgaliųjų forumas

 

Sutelkime jėgas ir kurkime visuomenę be smurto

Trukmė: 2013 m. gruodžio 1 d. – 2015 m. lapkričio 30 d. 

Tikslas – įveikti vyrų smurtą prieš moteris, įgyvendinant kompleksinį sprendimą apsaugos, baudžiamumo ir prevencijos srityse.

Partneriai: Lygių galimybių plėtros centras ir Vilniaus miesto krizių centras

 

Moterų ir vyrų padėties skirtumų mažinimas ekonominių sprendimų priėmime Lietuvoje

Trukmė: 2013 m. spalio 15 d. - 2015 m. spalio  14 d.

Tikslas – ištirti, įvertinti ir informuoti apie priemones, skirtas gerinti moterų atstovavimą atsakingose ir vadovaujamose pareigose priimant ekonominius  sprendimus, skatinti vienodą atstovavimą vyrams ir moterims įvairiais hierarchiniais lygmenimis, visų pirma Lietuvos valstybinėse ir privačiose įmonėse.

Vadovaujantis partneris – LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 

Partneriai: Šiaulių universitetas ir Moterų informacijos centras