Savivaldybės sėkmės kodas – lyčių lygybė (įgyvendintas)

Trukmė: 2016 m. gruodžio 12 d. – 2023 m. balandžio 18 d.  Logotipas - Kuriame Lietuvos ateitį. 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa

Tikslas – sistemiškai siekti moterų ir vyrų padėties skirtumų mažinimo savivaldybėse, ugdant viešojo sektoriaus subjektų sąmoningumą lyčių lygybės klausimai, gebėjimus atpažinti moterų ir vyrų (ne)lygybę lemiančius veiksnius, kurti ir diegti tikslines priemones lygioms galimybėms užtikrinti.

Pareiškėja: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

Partnerės: Lietuvos savivaldybių asociacija, Lietuvos moterų lobistinė organizacija, Lietuvos statistikos departamentas

Vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014) 6397, 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 07.3.4-ESFA-V-425 „Moterų ir vyrų lygybės skatinimas“.

Projekto pristatymas

Projekto uždaviniai ir veiklos:

1. Išanalizuoti moterų ir vyrų lygybės padėtį Lietuvos savivaldybėse ir sukurti elektroninį žemėlapį, reprezentuojantį moterų ir vyrų lygybės padėtį de facto visose Lietuvos savivaldybėse.

Lietuvoje nėra vieningos duomenų bazės, kurioje atsispindėtų aktuali informacija apie lyčių lygybę kiekvienoje Lietuvos savivaldybėje. Projekto metu bus sukurtas žemėlapis elektroninėje erdvėje, siekiant apjungti įvairių statistikos rengėjų renkamus pagal lytį ir savivaldybę segreguotus statistinius duomenis  į bendrą elektroninę sistemą, kurioje tie duomenys būtų atnaujinami kasmet (ar kitu pakartotinu intervalu).
Pagal nustatytus kriterijus renkami pirminiai duomenys bus naudojami interaktyvaus žemėlapio formavimui, jo pagalba bus galima stebėti lygių galimybių padėtį ir situacijos pokyčius kiekvienoje savivaldybėje demografijos, žinių, ekonomikos (išteklių), sprendimų priėmimų, socialinės gerovės, saugumo ir sveikatos srityse.
Elektroninėje sistemoje renkama ir pateikiama informacija bus svarbi projekto partneriams, savivaldybėms, analitinių paslaugų tiekėjams rengiant rekomendacijas dėl tikslinių priemonių savivaldybių strateginiuose plėtros ir (ar) veiklos planuose, formuojant numatytų mokymų koncepciją ir turinį, taip pat aktuali savivaldybėms stebint pokyčius ir atitinkamai planuojant tikslines priemones tiek projekto metu, tiek projektui pasibaigus.

Projekto pristatymas

Lyčių lygybės žemėlapis (statistika)

Video, kaip naudotis žemėlapiu

2. Skatinti moterų ir vyrų lygių galimybių įgyvendinimą savivaldybių lygmeniu.

Akademinė bendruomenė ir projekto partneriai iš statistinių duomenų, gautų pirmajame etape, bei kokybinio tyrimo rezultatų, parengia rekomendacijų projektą dėl tikslinių priemonių savivaldybių strateginiuose plėtros ir (ar) savivaldybių strateginiuose veiklos planuose. Rekomendacijų projektas aptariamas su pilotinių savivaldybių vadovybe. Susitikimai protokoluojami, informacija struktūruojama, vėliau – naudojama rekomendacijų pagrindui. Paskutiniame šios veiklos etape bus suformuotos išgrynintos rekomendacijos, kurios apims konkrečios savivaldybės problemų (iššūkių) identifikavimą, veiklų planavimą, poveikio vertinimą. Galutines rekomendacijas formuos projekto partneriai ir akademinės bendruomenės atstovai, remdamiesi statistiniais duomenimis (žemėlapiu), kokybiniu tyrimu ir diskusijų su savivaldos atstovais išvadomis.

Kokybinio tyrimo ataskaita 

Kokybinio tyrimo santrauka ir rekomendacijos 

Kokybinio tyrimo dokumentų analizės ataskaita 

Tarptautinių tyrimų ir užsienio gerųjų praktikų apžvalga 

Lyčių lygybės vadovas savivaldybėms 

3. Didinti visuomenės sąmoningumą lyčių lygybės klausimais.

Sąmoningumo didinimo kampanijos tikslas – informuoti visuomenę apie moterų ir vyrų (ne)lygybės padėtį savivaldybėse, ugdyti visuomenės narių poreikį lyčių (ne)lygybės situacijos gerinimui bei skatinti pritarimą lygybės de facto užtikrinimui, suteikiant žinių apie lyčių lygybės teikiamą naudą.
Sąmoningumo didinimo kampanijos trukmė – 3 mėnesiai. Planuojama pradžia – 2018 metų pavasaris. Kampanijos pradžia numatoma kartu su elektroninio savivaldybių žemėlapio parengimu ir pristatymu visuomenei. Atskiros, projekto metu, sukurtos kampanijos priemonės apims platesnį laikotarpį. Pavyzdžiui, pranešimai socialiniame tinkle Facebook, bus platinami viso projekto vykdymo laikotarpiu. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos interneto svetainėje http://lygybe.lt/lt bus sukurta nauja rubrika, kurioje bus talpinama visa su projektu susijusi informacija, pristatomi duomenys apie padėtį kiekvienoje savivaldybėje ir projekto metu sukurtos viešinimo priemonės (radijo laidos, TV reportažai, audiovizualiniai klipai, straipsniai, radijo reklamos, reklamos plakatai).

Projekto vadovė – Rūta Juodelytė, 8 5 205 0637.

Projekto biudžetas – 612 532,16 EUR