Teisės grupės vyresnysis patarėjas

Teisės grupės vyresniojo patarėjo pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 

 1. konsultuoja priskirtos srities klausimais;
 2. koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais;
 3. koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą arba prireikus atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas;
 4. koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą arba prireikus planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas;
 5. koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą arba prireikus nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo, koordinuoja atsakymų rengimą arba prireikus rengia atsakymus;
 6. koordinuoja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja susijusią informaciją;
 7. koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą arba prireikus prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą;
 8. koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus, susijusius dokumentus. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais;
 9. koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose arba prireikus atstovauja įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir koordinuoja susijusių dokumentų rengimą arba prireikus rengia susijusius dokumentus;
 10. koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais teisiniais klausimais nagrinėjimą arba prireikus nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais teisiniais klausimais, koordinuoja atsakymų rengimą arba prireikus rengia atsakymus;
 11. koordinuoja su sudėtingais teisės klausimais susijusios informacijos rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia su sudėtingais teisės klausimais susijusią informaciją;
 12. koordinuoja su teisės klausimais susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja susijusią informaciją;
 13. koordinuoja teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus atlieka teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą;
 14. koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus;
 15. koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų vertinimą arba prireikus vertina teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus, koordinuoja teisinių išvadų rengimą arba prireikus rengia teisines išvadas;
 16. teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo;
 17. kontrolieriaus pavedimu atstovauja Tarnybai Europos Sąjungos institucijose;
 18. Tarnybos vardu vykdo Administracinių nusižengimų registro tvarkytojo funkcijas;
 19. vykdo Tarnybos duomenų apsaugos pareigūno funkcijas;
 20.  vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

2023 metų užduotys šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui:

 1. užtikrinti efektyvią ir operatyvią tyrimų dėl diskriminacijos eigą;
 2. Tarnybos darbo reglamento nustatyta tvarka operatyviai ir kompetentingai atsakyti į juridinių ir fizinių asmenų paklausimus bei kitus gautus dokumentus;
 3. pavestose veiklos srityse surinkti ir apibendrinti 2022 metų veiklos statistinius duomenis lygių galimybių kontrolierės metinės veiklos ataskaitos projektui;
 4. vykdyti Seime pateikiamų, svarstomų ir priimamų teisės aktų projektų, susijusių su lygiomis galimybėmis bei Seimo Žmogaus teisių komitete svarstomų teisės aktų projektų stebėseną.