Teisės grupė

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIAUS TARNYBOS
TEISĖS GRUPĖS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Teisės grupės nuostatai reglamentuoja Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos (toliau –Tarnyba) Teisės grupės (toliau – grupė) uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimo tvarką.

2. Grupė yra savarankiškas Tarnybos struktūrinis padalinys, atskaitingas įstaigos vadovui.

3. Grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos lygių galimybių kontrolieriaus įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais grupės veiklą.

4. Grupės tikslas – spręsti sudėtingus, kompleksinius, su politikos formavimu susijusius Tarnybos uždavinius, įgyvendinti Tarnybos strateginius tikslus lygių galimybių įgyvendinimo srityje.

 

II SKYRIUS
GRUPĖS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

5. Grupės uždaviniai yra:

5.1. pagal kompetenciją prižiūrėti, kaip įgyvendinamos Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintos lygios teisės ir vykdomi Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių ir Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymai;
5.2. pagal kompetenciją rengti teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, dalyvauti juos rengiant, užtikrinti pateiktų vertinti teisės aktų ir kitų dokumentų atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, kitiems teisės aktams ir teisinės technikos reikalavimams;
5.3. pagal kompetenciją padėti užtikrinti Tarnybos organizacinės veiklos efektyvumą.

6. Grupė, įgyvendindama šių nuostatų 5.1. punkte nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

6.1. lygių galimybių kontrolieriaus (toliau – ir Kontrolierius) pavedimu tiria skundus, rengia sprendimų projektus, surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus;
6.2. stebi reklaminius skelbimus, su Tarnybos veikla susijusias publikacijas visuomenės informavimo priemonėse ir apie pastebėtus pažeidimus, esančius Tarnybos kompetencijoje, nedelsiant informuoja Kontrolierių;
6.3. visuomenės informavimo priemonėse nustačius galimus Moterų ir vyrų lygių galimybių arba Lygių galimybių įstatymų pažeidimo požymius, parengia sprendimo pradėti tyrimą Kontrolieriaus iniciatyva projektą;
6.4. konsultuoja besikreipiančius piliečius Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo ir Lygių galimybių įstatymo taikymo klausimais bei kitais klausimais, susijusiais su galimu diskriminavimu. Esant reikalui padeda besikreipiančiam asmeniui surašyti skundą Kontrolieriui bei suteikia kitą teisinę pagalbą;
6.5. savo kompetencijos ribose atstovauja Tarnybai teismuose, kitose valstybės institucijose, rengia dokumentus šioms institucijoms;
6.6. Kontrolieriaus pavedimu dalyvauja žinybinių ir tarpžinybinių grupių, komisijų veikloje;
6.7. savo kompetencijos ribose atstovauja Lietuvai Europos Sąjungos institucijose (Lyčių lygybės institute, Vyrų ir moterų lygių galimybių patariamajame komitete ir kt.).

7. Grupė, įgyvendindama šių nuostatų 5.2. punkte nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

7.1. savo kompetencijos ribose rengia teisės aktų projektus, užtikrinant lygių teisių įgyvendinimą;
7.2. Kontrolieriaus pavedimu analizuoja iš Europos Sąjungos institucijų gaunamus dokumentus, rengia apibendrinimų projektus, pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją;
7.3. derina Tarnyboje gautus kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus ir rengia išvadas dėl šių projektų atitikimo lygių galimybių principams;
7.4. rengia atsakymų projektus valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms bei valdžios, valdymo ir kitoms Lietuvos Respublikos institucijoms, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, taip pat asmenims įvairiais klausimais Tarnybos kompetencijos ribose.

8. Grupė, įgyvendindama šių nuostatų 5.3. punkte nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

8.1. analizuoja Tarnyboje vykdomus tyrimus, rengia apibendrinimus, apžvalgas, pristatymus ir pan.;
8.2. vykdo kitus su Tarnybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai;
8.3. priima ir teikia informaciją telefonu, elektroniniu paštu, kitomis ryšio priemonėmis Tarnybos veiklos klausimais;
8.4. Kontrolieriaus pavedimu rengia susirašinėjimo su kitomis įstaigomis, organizacijomis raštų projektus
8.6. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, lygių galimybių kontrolieriaus pavedimus, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.

 

III SKYRIUS
GRUPĖS TEISĖS IR PAREIGOS

9. Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir atlikdama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

9.1. teikti pasiūlymus Kontrolieriui skyriaus kompetencijos ir darbo organizavimo klausimais;
9.2. gauti reikiamą informaciją ir dokumentus skyriaus funkcijoms vykdyti;
9.3. pasitelkti kitus Tarnybos darbuotojus sprendžiamiems klausimams nagrinėti;
9.4. grupės kompetencijos klausimais bendradarbiauti su kitais Tarnybos padaliniais, kitų institucijų specialistais;
9.5. atstovauti Tarnybos interesus kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose grupės kompetencijos ribose;
9.6. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

10. Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir atlikdama jai pavestas funkcijas, turi pareigas:

10.1. laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, valstybės tarnautojų etikos principų, teisės aktų, reglamentuojančių Tarnybos veiklą;
10.2. laiku atlikti pavestas funkcijas.

 

IV SKYRIUS
GRUPĖS DARBO ORGANIZAVIMAS

11. Grupės struktūrą, grupės valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus tvirtina lygių galimybių kontrolierius.

12. Grupei vadovauja grupės vadovas, kurį skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų lygių galimybių kontrolierius. Grupės vadovas yra tiesiogiai pavaldus Kontrolieriui. Jei grupės vadovo laikinai nėra, jo vadovavimo funkcijas atlieka kitas lygių galimybių kontrolieriaus įgaliotas grupės valstybės tarnautojas.

13. Grupės darbuotojų kompetenciją reglamentuoja darbuotojų pareigybių prašymai, kurie rengiami vadovaujantis šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

14. Grupės darbuotojai asmeniškai atsakingi už jiems priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą.

 

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15. Grupė reorganizuojama ar likviduojama, grupės nuostatai keičiami lygių galimybių kontrolieriaus įsakymu.