Pirmoji Komisijos kadencija 2019–2023 m.

Komisijos nariai bei narės

Kristina Dūdonytė
Komisijos pirmininkė

Asociacijos „Savarankiškas gyvenimas“, Alytaus autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ valdybos narė, Europos savarankiško gyvenimo tinklo organizacijos Jaunimo tinklo narė. Aktyviai dalyvauja šių organizacijų veiklose. 2019 metais už aktyvią visuomeninę veiklą ginant žmonių su negalia teises K. Dūdonytei įteiktas Alytaus metų apdovanojimas. 2015 metais ji pelnė Nacionalinį lygybės ir įvairovės apdovanojimą Įveiktos kliūties kategorijoje.

Dalia Mikalauskaitė
Pirmininkės pavaduotoja

D. Mikalauskaitė yra registruota lobistė, sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Vilniaus viltis“ ir Druskininkų šeimos paramos centro narė. Ji daug pastangų skiria teisės aktų tobulinimui, kad jie atitiktų Konvencijos nuostatas.

Aidas Gudavičius
Narys

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ teisininkas. Negalios srityje dirba jau septynerius metus. Per šį laikotarpį A. Gudavičius vykdė įvairius projektus neįgaliųjų socialinės integracijos srityje, dalyvavo darbo grupių veikloje, rengė įvairias ataskaitas bei teikė teisines ir metodines konsultacijas.

Lina Cicėnaitė
Narė ir sekretorė

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos teisininkė. Jau keletą metų dirba su asmenimis su negalia. Darbo patirtį šioje srityje L. Cicėnaitė įgijo dirbdama asmens sveikatos priežiūros įstaigose, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Vytautas Pivoras
Narys

2015–2018 metais V. Pivoras buvo Lietuvos kurčiųjų draugijos prezidentas, šiuo metu yra Lietuvos kurčiųjų draugijos valdybos narys. Daug metų jis atstovauja kurčiųjų bendruomenei siekdamas gerinti informacinę ir komunikacinę aplinką, kurčiųjų švietimo kokybę. V. Pivoras dalyvavo Seimo darbo grupėje, rengusioje Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo pataisas, taip pat yra lietuvių gestų kalbos metodinių priemonių rengėjas bei lektorius.

Atlikti darbai

Žmonių su negalia teisių stebėsenos komisijos stebėsenos ataskaita

Komisija pristato Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatų įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą. Šioje ataskaitoje, apimančioje Komisijos kadencijos laikotarpį, pateikiami komentarai dėl atskirų aktualių, aktyvesnei stebėsenai pasirinktų Konvencijos straipsnių įgyvendinimo. Komentarai teikiami dėl šių straipsnių: „Lygybė ir nediskriminavimas“, „Prieinamumas“, „Pavojingos situacijos ir humanitarinės krizės“, „Lygybė prieš įstatymą“, „Gyvenimas savarankiškai ir įtrauktis į bendruomenę“, „Švietimas“, „Statistika ir duomenų rinkimas“.

Ataskaita lengvai suprantama kalba

 Atskaita anglų kalba

Komisijos 2022 metų veiklos ataskaita

Skaityti veiklos ataskaitą (PDF)

 

Tyrimas „Žmonių su negalia ir jų šeimų patirtys pandemijos metu“

2020 m. pabaigoje Komisija inicijavo tyrimą „Žmonių su negalia ir jų šeimų patirtys pandemijos metu“ siekdama išsiaiškinti konkrečias karantino laikotarpio patirtis šeimose, kuriose gyvena pilnamečiai asmenys su negalia. Gauti tyrimo rezultatai suteikia bendro pobūdžio informaciją apie situaciją šeimose, karantino laikotarpiu slaugiusiose, prižiūrėjusiose arba (ir) globojusiose asmenis su negalia bei leidžia identifikuoti konkrečias patirtis, individualius sprendimus, gerąsias praktikas. Tyrimas taip pat padeda įvertinti Lietuvos negalios politikos šioje srityje atitiktį Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatoms.

Parengtos rekomendacijos išsiųstos valstybinėms įstaigoms pagal kompetencijas.

Skaityti tyrimo ataskaitą (PDF)

Skaityti rekomendacijas (PDF)

Valstybės įstaigų atsakymų į Komisijos parengtas rekomendacijas vertinimas (PDF)

 

Išvados ir rekomendacijos dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatų įgyvendinimo savivaldybėse

Vertindama, kaip savivaldybėse užtikrinamas Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatų įgyvendinimas, Žmonių su negalia teisių stebėsenos komisija susitiko su savivaldybių (iš visų dešimties Lietuvos apskričių) ir vietinių nevyriausybinių organizacijų atstovais. Apibendrinus šių susitikimų metu gautą informaciją, komisija išskyrė 6 esmines problemas ir parengė rekomendacijas, kurių tikslas padėti užtikrinti lygias galimybes ir pagalbą gyventojams su negalia tiek regioniniu, tiek nacionaliniu lygiu.

Skaityti rekomendacijas (PDF)