Mergaitė ieško informacijos internete. Andrea Piacquadio nuotr. /  Pexels.com
2020 lapkričio 24 d.
Lietuvos ombudsmenai: kokia jų atsakomybė?

Autorė: Jomilė Vaskelaitė

Pažeistas žmogaus teises ir laisves Lietuvos gyventojai gali ginti teisminiu arba neteisminiu būdu. Teisingumą Lietuvoje vykdo teismai, todėl dėl ginčo sprendimo galima kreiptis į juos. Tačiau yra ir kitas, neteisminis kelias – nepriklausomų institucijų, ginančių žmogaus teises, sistema. Šių institucijų vadovai yra vadinami ombudsmenais.

Ombudsmenas – tai valstybės įkurta pareigybė, kontrolierius, užtikrinantis nepriklausomą ir nešališką tarpininkavimą tarp valdžios institucijų ir žmonių. Lietuvoje ombudsmenas paprastai pradeda tyrimą gavęs skundą, tačiau jį pradėti gali ir savo paties iniciatyva. Šalyje veikia penkios ombudsmenų institucijos:

Nepriklausomos žmogaus teises ginančios institucijos, kurias įsteigti Seimą (ne)tiesiogiai įgalina Konstitucija: 

Institucija Kada kreiptis? Kaip pateikti skundą? Pažeidimų pavyzdžiai

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

Galima kreiptis, jei patyrėte diskriminaciją dėl savo lyties, amžiaus, pilietybės[1], socialinės padėties[2] ir kitų asmens tapatybės bruožų. Tiriami pažeidimai darbo santykių, vartotojų teisių apsaugos, švietimo, valstybės ir savivaldybių, asociacijų bei organizacijų veiklos srityse. Skundą galima atsiųsti elektroniniu paštu, paštu arba užpildyti e-skundo formą. Lygių galimybių kontrolierė Agneta Skardžiuvienė nustatė, kad Juozo Miltinio dramos teatro vadovas seksualiai priekabiavo prie savo darbuotojos. Pripažinusi seksualinį priekabiavimą, kaip  žmogaus teisių pažeidimą, kontrolierė teatro vadovui skyrė įspėjimą ir apie sprendimą informavo Kultūros ministeriją.

Seimo kontrolierių įstaiga

Galima kreiptis patyrus pareigūnų (darbuotojų, atliekančių viešojo administravimo funkcijas) piktnaudžiavimą, biurokratizmą[3], sprendimų vilkinimą ar kitus pažeidimus viešojo administravimo (privalomųjų administracinių paslaugų teikimo) srityje. Įstaiga taip pat vykdo nacionalinę kankinimų prevenciją[4].

 

Skundą galima pateikti prisijungus per elektroninius valdžios vartus arba atnešant jį į pačią instituciją. Skundo formą rasite čia.  Seimo kontrolierių įstaigos Žmogaus teisių biuro vykdyto patikrinimo metu, Skemų socialinės globos namuose buvo rastas neteisėtai įkalintas ir dvi savaites už grotų praleidęs specialiųjų poreikių turintis vyras. Kontrolierius pripažino neteisėtą asmens laisvės atėmimą, kaip žmogaus teisių pažeidimą, ir informaciją perdavė policijai. Pagal Žmogaus teisių biuro darbuotojų pranešimą pradėti du ikiteisminiai tyrimai dėl neteisėto laisvės atėmimo bei dokumentų suklastojimo. Socialinės apsaugos ir darbo ministras laikinai nuo pareigų nušalino Skemų globos namų direktorių.

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga

Galima kreiptis dėl vaiko iki 18 metų teisių ir laisvių pažeidimų, fizinio, psichologinio, seksualinio smurto, pareigūnų piktnaudžiavimo ar biurokratizmo vaiko teisių apsaugos srityje, taip pat jeigu jis (ji) yra diskriminuojamas(-a) dėl savo arba savo tėvų ar kitų teisėtų vaiko atstovų lyties, amžiaus, tautybės, rasės, kalbos, tikėjimo, pažiūrų, socialinės, turtinės, šeimyninės padėties, sveikatos būklės ar kitų aplinkybių. Skundą galima pateikti jį atsiunčiant paštu, faksu ar atnešant į pačią instituciją. Skundo formą rasite čia. Kontrolierė kreipėsi į Vyriausybę ir kitas institucijas dėl sporto federacijų sprendimų, ribojančių galimybę vaikams dalyvauti varžybose. Turnyruose buvo leidžiama dalyvauti tik asmenims, atstovaujantiems privatiems, bet ne biudžetiniams klubams ir mokykloms. Kontrolierė nustatė vaikų diskriminaciją pagal jų atstovaujamos organizacijos teisinę formą ir įstaigos savininką. Apie sprendimą buvo informuota Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Pastaroji planuoja kreiptis į Generalinę prokuratūrą su prašymu ištirti viešojo intereso pažeidimus.

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba

Galima kreiptis patyrus žmogaus teisių pažeidimus visuomenės informavimo priemonėse. Taip pat susidūrus su asmens laisvės rinkti, gauti ir skleisti informaciją, idėjas, teisės į garbę ir orumą, privataus gyvenimo apsaugą, Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo pažeidimais. Raštiškai pateikti skundą galima paštu, atvykus į įstaigą ar užpildžius e. skundo formą. Nacionalinė LGBT* teisių organizacija „LGL“ kreipėsi į tarnybą dėl Krikščioniškosios kultūros instituto išplatintų diskriminuojančio pobūdžio lankstinukų prieš „Baltic Pride 2019“ eitynes. Inspektorė nusprendė įspėti Krikščioniškosios kultūros institutą dėl lankstinukuose viešai paskleistos informacijos, pažeidžiančios Visuomenės informavimo įstatymą.

 Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba įsteigta pagal  Mokslo ir studijų įstatymą.

Institucija Kada kreiptis? Kaip pateikti skundą? Pažeidimų pavyzdžiai

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba

Galima kreiptis dėl žmogaus teisės į mokslą, akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų mokslo ir studijų institucijose. Institucija taip pat tiria neteisėtą žmogaus sukurtos intelektinės nuosavybės naudojimą, mokslinių tyrimų duomenų padirbinėjimą, klastojimą, mokslo darbų vertinimo šališkumą. Skundo formą rasite paspaudę šią nuorodą. Tarnybai rašytinį skundą galima pateikti atnešus jį į instituciją, atsiuntus elektroniniu paštu arba per e. pristatymo informacinę sistemą. Studentai pateikė prašymą Vilniaus universiteto (VU) administracijai dėl dėstytojo dėstomo dalyko pakeitimo iš privalomojo į pasirenkamąjį. Dėstytojas viešai kritikavo šį prašymą, atskleisdamas jį pasirašiusių studentų asmens duomenis. Studentai pateikė skundą tarnybai. Kontrolierius nusprendė, kad VU administracija ir dėstytojas pažeidė akademinę etiką.

Dažnai žmonės iš šių institucijų tikisi turtinės ar neturtinės žalos atlyginimo, tačiau ombudsmenams tokie įgaliojimai įstatymu nėra suteikti, praktiškai visos jų skiriamos sankcijos yra rekomendacinio pobūdžio. Asmuo, patyręs diskriminaciją lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu, turi teisę reikalauti iš kaltų asmenų atlyginti turtinę ir neturtinę žalą įstatymų nustatyta tvarka, t. y. kreiptis į teismą arba darbo ginčų komisiją. Vienas iš pagrindinių ombudsmeninių institucijų bruožų yra tas, kad jos neturi ir nenaudoja valstybinės prievartos priemonių ir jų rekomendacijų įgyvendinimas yra grįstas ombudsmenų autoritetu. Kontrolierių ekspertinių išvadų tikslas yra ne bausti asmenis, o vykdyti tokių žmogaus teisių pažeidimų prevenciją ir užkirsti kelią jų pasikartojimui. Pabrėžtina, jog gindamas savo pažeistas teises ir laisves teisme, asmuo turi teisę prašyti, jog teismas kreiptųsi į ombudsmeną dėl išvados nagrinėjamu klausimu pateikimo (įstatymo suteiktos kompetencijos ribose).

Kitų valstybinių ir nevyriausybinių žmogaus teisių organizacijų, dirbančių lygių galimybių srityje, sąrašą rasite paspaudę šią nuorodą.

[1] Pilietybė apibrėžiama kaip Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečių ir jų šeimos narių pilietybė.

[2] Socialinė padėtis yra fizinio asmens įgytas išsilavinimas, kvalifikacija ar mokymasis ir studijos mokslo ir studijų institucijose, turima nuosavybė, gaunamos pajamos, teisės aktuose nustatytos valstybės paramos poreikis ir (arba) kiti su asmens finansine (ekonomine) padėtimi susiję veiksniai (nuo 2022 m. rugpjūčio į šį apibrėžimą patenka ir šeiminė padėtis).

[3] Biurokratizmas yra tokia pareigūno veika, kai vietoj reikalų sprendimo iš esmės laikomasi nereikalingų ar išgalvotų formalumų, nepagrįstai atsisakoma spręsti pareigūno kompetencijai priklausančius klausimus, vilkinama priimti sprendimus ar atlikti savo pareigas bei kitaip blogai ar netinkamai valdoma.

[4] Tikrina, kaip laisvės apribojimo vietose elgiamasi su asmenimis, kurių laisvė apribota.