Pateikti skundą

Pateikti skundą lygių galimybių kontrolierei (-iui) galite skirtingais būdais. Skundas privalo būti išnagrinėtas per tris mėnesius. Prireikus, skundo tyrimą kontrolierius gali pratęsti vienam mėnesiui.

Skundas teikiamas raštu. Anoniminis skundas nenagrinėjamas, jeigu lygių galimybių kontrolierius (-ė) nenusprendžia kitaip.

SVARBU: Skundą galima pateikti per 3 mėnesius nuo skundžiamų veiksmų padarymo arba paaiškėjimo. Skundas, pateiktas praėjus šiam terminui, nenagrinėjamas, jeigu lygių galimybių kontrolierius (-ė) nenusprendžia kitaip.

Prieš pateikiant skundą, būtina įvertinti, ar pateikiama informacija priklauso lygių galimybių kontrolieriaus kompetencijai: ar diskriminacija patirta dėl lygių galimybių įstatymuose numatytų diskriminacijos pagrindų ir ar skundžiami veiksmai nutiko vienoje iš sričių, kuriose draudžiama diskriminuoti.

* Pilietybė – Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečių ir jų šeimos narių pilietybė.

** Socialinė padėtis – fizinio asmens įgytas išsilavinimas, kvalifikacija ar mokymasis ir studijos mokslo ir studijų institucijose, turima nuosavybė, gaunamos pajamos, teisės aktuose nustatytos valstybės paramos poreikis, šeiminė padėtis ir (arba) kiti su asmens finansine (ekonomine) padėtimi susiję veiksniai.

Skundų nagrinėjimo tvarka: kaip nagrinėjami skundai ir ką gali nuspręsti lygių galimybių kontrolierius (-ė)?