Lygių galimybių politikos priemonių rekomendacijos

Pristatome priemones, kurios gali būti naudingos ir aktualios rengiant lygių galimybių įgyvendinimo veiksmų planą (lygybės planą) darbovietėje:

Mokymai

Mokymai apie lygias galimybes ir įvairovę darbe nėra tik žinių suteikimas. Svarbu, kad juose dalyvaujantys (-čios) komandos nariai (-ės) išmoktų veiksmingai reaguoti į iššūkius, kurie kyla įvairioje aplinkoje, o taip pat suprastų sėkmingo įvairovės valdymo naudą tiek organizacijai, tiek kiekvienam (-ai) darbuotojui (-ai). Mokymai turėtų didinti darbuotojų gebėjimus atpažinti priekabiavimą ir kitas diskriminacijos formas, suteikti informacijos apie lygių galimybių integravimo priemones, paskatinti ir įtraukti darbuotojus (-as) į diskusiją apie saugesnės ir įtraukios darbo aplinkos kūrimą.

Asmeninio gyvenimo ir darbo derinimo priemonės

Vis daugiau darbdavių rūpinasi priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti darbuotojų asmeninio gyvenimo ir darbo balansą. Dauguma darbuotojų turi šeiminių įsipareigojimų: kas trečia (-s) ES gyventoja (-s) rūpinasi ne tik vaikais, bet ir senyvo amžiaus ar šeimos nariais (-ėmis) su negalia. Tačiau svarbu atsiminti, kad prasmingas asmeninis gyvenimas neapsiriboja šeima, todėl visiems darbuotojams (-oms) reikalinga galimybė skirti laiko sportui, mokymuisi, pomėgiams ir veikloms, kurios skatina augti, tobulėti, patirti emocinį pasitenkinimą. Susipažinkite su darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo priemonių kontroliniu sąrašu ir įsivertinkite, kurias priemones galite taikyti savo organizacijoje. Plačiau: www.daugiaubalanso.lt.

Darbo sąlygų sudarymas asmenims su negalia ir vyresnio amžiaus asmenims

Darbdaviai (-ės) pagal galimybes siekia užtikrinti, kad darbovietės infrastruktūra būtų pritaikyta darbuotojams (-oms) su negalia. Taip pat rekomenduojama atsižvelgti į tai, kokių integravimo priemonių gali reikėti vyresnio amžiaus žmonėms. Darbo sąlygų pritaikymas gali būti ne tik fizinės darbo vietos pritaikymas, bet ir darbo grafiko ar užduočių bei atsakomybių perskirstymas kolektyve taip, kad ir asmuo su negalia ar vyresnio amžiaus žmogus galėtų pilnavertiškai dirbti bei savo gebėjimais ir potencialu prisidėti prie organizacijos darbo rezultatų. Plačiau apie darbo sąlygų pritaikymą skaitykite leidinyje „Tinkamas sąlygų pritaikymas žmonėms su negalia“ bei socialinės įdarbinimo agentūros „SOPA“ interneto svetainėje.

Darbo užmokesčio atotrūkio auditas

Šios priemonės tikslas yra patikrinti, ar visiems darbuotojams (-oms), nepaisant lyties, amžiaus ar kitų asmens tapatybės bruožų, užtikrinama teisė į vienodą darbo užmokestį už tą patį ar vienodos vertės darbą. Audito metu yra tikrinamos darbo su personalu procedūros, įskaitant įdarbinimą, atranką, paaukštinimą pareigose, apmokymą ir skundų nagrinėjimą. Rezultatas – darbo apmokėjimo sistemos suvienodinimas ir skaidrumas. Auditą rekomenduojama vykdyti ne rečiau nei kas ketverius metus.

Darbo užmokesčio atotrūkio mažinimo politika

Organizacijos išsikelia tikslą per konkretų laikotarpį sumažinti darbo užmokesčio už tą patį ar vienodos vertės darbą atotrūkį. Formuojant šią politiką, numatoma atotrūkio mažinimo strategija, biudžetas, kiti politikos elementai. Specialios šios politikos priemonės nustatomos veiksmų plane. Darbo užmokesčio atotrūkio mažinimas neša apčiuopiamą naudą organizacijai, mažina darbuotojų kaitą, gerina mikroklimatą ir motyvaciją.

Viešas užmokesčio skelbimas

Informacijos apie vidutinį mėnesinį moterų ir vyrų darbo užmokestį (su priemokoms ir priedais) pagal pareigybių grupes viešinimas prisideda prie moterų ir vyrų atlyginimų atotrūkio mažinimo. Tai didina moterų derėjimosi galią, skatina adekvačiai įvertinti savo darbo vertę bei patiems (-čioms) darbdaviams (-ėms) leidžia pastebėti atlyginimų skirtumus tarp lyčių. Ypač svarbu, kad vidutiniai moterų ir vyrų darbo užmokesčiai būtų skelbiami pagal pareigybių ar kategorijų grupes (pavyzdžiui, kiek vidutiniškai uždirba visi organizacijos konsultantai ir visos konsultantės ir t. t.). Saugant darbuotojų privatumą, ši priemonė turėtų būti taikoma vidutinėse ir didelėse organizacijose, kur vienodos kategorijos darbuotojai (-os) sudaro reikšmingą skaičių, kad nebūtų įmanoma lengvai identifikuoti konkretaus asmens ir jo gaunamų pajamų.

Skundų nagrinėjimo mechanizmas

Rekomenduojame darbovietėms sukurti skundų dėl diskriminacijos, lygių galimybių pažeidimų ar priekabiavimo mechanizmą, kuris numatytų skaidrią skundų dėl nepageidaujamo elgesio pateikimo bei jų nagrinėjimo procedūrą. Tai ypač svarbu norint, jog darbuotojos (-ai) savo darbo vietoje jaustųsi saugiai bei patogiai. Pastebima, kad kartais darbovietėse toks mechanizmas egzistuoja, tačiau darbuotojai (-os) apie jį nežino, todėl svarbu skirti dėmesio efektyviai komunikacijai. Taip pat rekomenduojame įtraukti galimybę skundą dėl pažeidimo pateikti anonimiškai – diskriminaciją patiriantis asmuo tam tikromis aplinkybėmis gali nenorėti ar bijoti atskleisti tapatybę, todėl anonimiškumo galimybė gali būti esminė apsisprendžiant paviešinti informaciją dėl patiriamos diskriminacijos.

Vaikų kambarys arba darželis

Vaikų kambario (darželio) įrengimas darbovietėse prisideda prie kvalifikuotų darbuotojų pritraukimo ir išlaikymo, didina įmonės našumą, padeda derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, mažina darbuotojų nebuvimą darbe dėl vaikų priežiūros. Kai kurios organizacijos užtikrina ir vaikų laisvalaikio galimybes, pavyzdžiui, dienos stovyklas, stovyklas vasarą darbuotojų vaikams ir pan.

Maldos ar susikaupimo kambarys skirtingų tikėjimų darbuotojams (-oms)

Tiek tikintiems (-čioms), tiek netikintiems (-čioms) darbuotojams (-oms) tai yra vieta nurimti, medituoti, melstis, valdyti stresą, galinti duoti teigiamą poveikį darbo atmosferai. Taip pat toks kambarys itin aktualus šiais aktyvios darbuotojų migracijos laikais bei iš talentų iš užsienio pritraukimui.

Mentorystė

Mentorystė – organizacijoje sukuriama mentorystės programa, kai vadovaujančias ar ekspertines pozicijas užimantys(-čios) darbuotojai (-os) savo pavyzdžiu skatina darbuotojus (-as) tobulėti. Mentorei (-iui) gali būti priskiriamas vienas (-a) ar keli (-os) darbuotojai (-os), kurie (-os) gali pasitarti karjeros klausimais, gauti palydėjimą ar parengti įgūdžių gerinimo planą. Plačiau apie mentorystę skaitykite Baltijos edukacinių technologijų instituto interneto svetainėje.

Saugios ir pagarbios darbo aplinkos kūrimas

Tam, kad galėtumėte užtikrinti saugią ir pagarbią darbo aplinką, organizacijoje svarbu turėti priemones, kurios bus skirtos priekabiavimo, neapykantos kalbos, seksualinio priekabiavimo bei psichologinio smurto prevencijai, ir mechanizmus, užtikrinančius efektyvų reagavimą į netinkamą smurtinį elgesį. Plačiau skaitykite atmintinėje.

 

Daugiau informacijos rasite svetainėje www.lygybesplanai.lt