Vyresnysis patarėjas 2

Vyresniojo patarėjo (lyčių lygybės integravimo eksperto) pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 1. vykdo reguliarią lyčių lygybės ir lygių galimybių padėties savivaldybėse stebėseną;
 2. užtikrina grįžtamąjį ryšį su savivaldybėmis dėl lyčių lygybės stebėsenos įrankio taikymo;
 3. viešina informaciją apie situaciją savivaldybėse lyčių lygybės ir lygių galimybių užtikrinimo klausimais;
 4. konsultuoja valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas rengiant strateginius planavimo dokumentus;
 5. dalyvauja diskusijose, renginiuose didinant visuomenės sąmoningumą lygių galimybių, žmogaus teisių klausimais bei teikia pastabas vertinant dokumentus iš lygių galimybių perspektyvos;
 6. atsako už  bendradarbiavimo su kitomis tarptautinėmis institucijomis ir organizacijomis lygių galimybių srityje palaikymą bei priežiūrą;
 7. veda mokymus valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų atstovams apie lyčių ir lygių galimybių aspekto integravimą planuojant ir teikiant viešąsias paslaugas;
 8.  užtikrina gerųjų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų patirčių sklaidą apie lyčių lygybės arba lygių galimybių integravimo principo įgyvendinimą;
 9. inicijuoja prevencines veiklas, siekiant užtikrinti lygių galimybių principą reglamentuojant dirbtinio intelekto politiką;
 10. atsako už Tarnybos elektroninių mokymų platformos koordinavimą ir duomenų bazės priežiūrą, mokymų dalyvių konsultavimą;
 11. teikia pasiūlymus teisės aktų ar politikos priemonių tobulinimui;
 12. dalyvauja darbo grupių ir komisijos veikloje, pasitarimuose Lygių galimybių integravimo grupės kompetencijos klausimais;
 13. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio grupės vadovo ir/ar lygių galimybių kontrolieriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.