Lygių galimybių integravimo grupė

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIAUS TARNYBOS
LYGIŲ GALIMYBIŲ INTEGRAVIMO GRUPĖS
NUOSTATAI

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lygių galimybių integravimo grupė (toliau – Grupė) yra savarankiškas Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos (toliau – ir Tarnyba) struktūrinis padalinys, atskaitingas įstaigos vadovui.

2. Grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos lygių galimybių kontrolieriaus įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais grupės veiklą.

3. Grupės veiklos tikslas – spręsti sudėtingus, kompleksinius, su politikos formavimu susijusius Tarnybos uždavinius, įgyvendinti Tarnybos strateginius tikslus lygių galimybių integravimo ir visuomenės sąmoningumo didinimo srityje.

 

II SKYRIUS
UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

4. Grupės uždaviniai yra:

4.1. Užtikrinti Tarnybos veiklą lygių galimybių integravimo ir sklaidos srityje;
4.2. Užtikrinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programose numatytų priemonių įgyvendinimą Tarnybos kompetencijos ribose;
4.3. Užtikrinti Tarnybos dalyvavimą projektinėje veikloje;
4.4. Vykdyti tarptautinį bendradarbiavimą.

5. Grupė, įgyvendindama šių nuostatų 4.1. punkte nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

5.1. teikia siūlymus, rengiant Tarnybos strateginio veiklos plano projektą bei formuojant Tarnybos prioritetus, lygių galimybių integravimo ir sklaidos  klausimais;
5.2. atsižvelgdama į Tarnybos strateginius tikslus ir prioritetus, rengia lygių galimybių integravimo priemonių strategiją bei koordinuoją jų įgyvendinimo procesą;
5.3. bendradarbiauja su kitomis valstybinėmis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, verslo organizacijomis ir akademine bendruomene, siekiant atstovauti Tarnybos poziciją bei užtikrinti tinkamą lygių galimybių politikos įgyvendinimą ir efektyvų lygių galimybių integravimą;
5.4. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose grupės kompetencijos klausimais;
5.5. renka, analizuoja ir teikia aktualią informaciją Tarnybos darbuotojams lygių galimybių integravimo klausimais;
5.6. rengia Tarnybos veiklos lygių galimybių integravimo srityje apibendrinimą Tarnybos metinei ataskaitai.

6. Grupė, įgyvendindama šių nuostatų 4.2. punkte nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

6.1. pagal patvirtintą biudžetą užtikrina nuoseklų Lietuvos Respublikos Vyriausybės programose numatytų priemonių, už kurių vykdymą atsakinga Tarnyba, įgyvendinimą;
6.2. informuoja lygių galimybių kontrolierių apie lėšų poreikį priemonėms įgyvendinti;
6.3. padeda lygių galimybių kontrolieriui suderinti Vyriausybės programose numatytas priemones su Tarnybos strateginiu veiklos planu;
6.4. pagal nustatytą tvarką Vyriausybės programas koordinuojančioms institucijoms teikia priemonių įgyvendinimo ataskaitą;
6.5. teikia siūlymus lygių galimybių kontrolieriui dėl Vyriausybės programų priemonių planavimo ir įgyvendinimo bei derina Vyriausybės programų veiksmų planų projektus su Vyriausybės programas koordinuojančiomis institucijomis.

7. Grupė, įgyvendindama šių nuostatų 4.3. punkte nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

7.1. ieško finansavimo šaltinių Tarnybos projektinei veiklai vykdyti, t. y. stebi nacionalinių ir tarptautinių paramos fondų naujienas, informacinius šaltinius, skelbiančius apie finansavimo galimybes lygių galimybių, nediskriminavimo, žmogaus teisių srityse (paramos institucijų katalogus, leidinius, interneto svetaines), seka informaciją apie kvietimų teikti paraiškas paskelbimą;
7.2. analizuoja finansavimo projektams gavimo galimybes, identifikuoja finansavimo privalumus ir trūkumus;
7.3. rengia paraiškas ir teikia jas Lietuvos bei užsienio institucijoms ir organizacijoms lygių galimybių projektams įgyvendinti.

8. Grupė, įgyvendindama šių nuostatų 4.4. punkte nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

8.1. Lygių galimybių kontrolieriaus nurodymu palaiko ryšius su tarptautinėmis institucijomis ir organizacijomis lygių galimybių srityje;
8.2. sistemina, analizuoja, apibendrina informaciją apie tarptautinę Tarnybos veiklą ir pateikia ją interneto puslapyje;
8.3. koordinuoja užsienio valstybių delegacijų, pareigūnų, tarptautinių organizacijų atstovų ir kitų svečių vizitus Tarnyboje;
8.4. koordinuoja lygių galimybių kontrolieriaus ir Tarnybos darbuotojų dalyvavimą tarptautiniuose renginiuose;
8.5. organizuoja lygių galimybių kontrolieriaus metų veiklos ataskaitos santraukos vertimą į anglų kalbą, atsako už jos išplatinimą.

9. Grupė pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, lygių galimybių kontrolieriaus pavedimus, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.

 

III SKYRIUS
TEISĖS IR PAREIGOS

10. Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir atlikdama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

10.1. teikti pasiūlymus lygių galimybių kontrolieriui grupės kompetencijos ir darbo organizavimo klausimais;
10.2. gauti reikiamą informaciją ir dokumentus grupės funkcijoms vykdyti;
10.3. pasitelkti kitus Tarnybos darbuotojus sprendžiamiems klausimams nagrinėti;
10.4. grupės kompetencijos klausimais bendradarbiauti su kitais Tarnybos padaliniais, kitų institucijų specialistais;
10.5. atstovauti Tarnybos interesus kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose grupės kompetencijos ribose;
10.6. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

11. Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir atlikdama jai pavestas funkcijas, turi pareigas:

11.1. laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, valstybės tarnautojų etikos principų, teisės aktų, reglamentuojančių Tarnybos veiklą;
11.2. laiku atlikti pavestas funkcijas.

 

IV SKYRIUS
DARBO ORGANIZAVIMAS

12. Grupės struktūrą ir darbuotojų pareigybių aprašymus tvirtina lygių galimybių kontrolierius.

13. Grupei vadovauja grupės vadovas, kurį skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų lygių galimybių kontrolierius. Grupės vadovas yra tiesiogiai pavaldus lygių galimybių kontrolieriui. Jei grupės vadovo laikinai nėra, jo vadovavimo funkcijas atlieka kitas lygių galimybių kontrolieriaus įgaliotas grupės darbuotojas.

14. Grupės darbuotojų kompetenciją reglamentuoja darbuotojų pareigybių aprašymai, kurie rengiami vadovaujantis šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

15. Grupės darbuotojai asmeniškai atsakingi už jiems priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą.

 

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Grupė reorganizuojama ar likviduojama lygių galimybių kontrolieriaus įsakymu.