Vyresnysis patarėjas 1

Vyresniojo patarėjo (lygių galimybių integravimo eksperto) pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 1. konsultuoja interesantus dėl lygių galimybių užtikrinimo priemonių diegimo;
 2. renka, analizuoja ir apdoroja lygybės duomenis, rengia ataskaitas lygių galimybių integravimo, žmogaus teisių klausimais;
 3. veda paskaitas arba mokymus diskriminacijos prevencijos ir lygių galimybių užtikrinimo temomis;
 4. dalyvauja diskusijose, renginiuose didinant visuomenės sąmoningumą lygių galimybių, žmogaus teisių klausimais;
 5. atlieka nepriklausomas apžvalgas lygių galimybių integravimo, žmogaus teisių klausimais;
 6. vykdo lygių galimybių politikos ir lygių galimybių integravimo į strateginius valstybės dokumentus stebėseną;
 7. aktyviai teikia pasiūlymus teisės aktų ar politikos priemonių tobulinimui;
 8. ieško finansavimo šaltinių Tarnybos projektinei veiklai vykdyti, stebi nacionalinių ir tarptautinių paramos fondų naujienas, seka informaciją apie kvietimų teikti paraiškas paskelbimą, stebi kitus informacinius šaltinius;
 9. rengia paraiškas nacionaliniams ir tarptautiniams projektams lygių galimybių srityje;
 10. atsako už  bendradarbiavimo su kitomis valstybinėmis institucijomis bei  akademine bendruomene palaikymą ir priežiūrą, siekiant atstovauti Tarnybos poziciją bei užtikrinti tinkamą lygių galimybių politikos įgyvendinimą ir efektyvų lygių galimybių integravimą;
 11. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose Lygių galimybių integravimo grupės kompetencijos klausimais;
 12. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio grupės vadovo ir/ar lygių galimybių kontrolieriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.