Visuomenės informavimo specialistas (-ė)

Diskriminacijos prevencijos ir komunikacijos grupės visuomenės informavimo specialisto (-ės) pareigas einantis darbuotoja(s) vykdo šias funkcijas:

 1. reguliariai teikia informaciją apie Tarnybos veiklą, lygių galimybių kontrolieriaus priimtus sprendimus;
 2. kKoordinuoja ir dalyvauja įvairiuose susitikimuose, pasitarimuose, konferencijose ir pan. renginiuose Tarnybos veiklos klausimais;
 3. dalyvauja rengiant Tarnybos strateginius veiklos planus, metines lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ataskaitas;
 4. administruoja Tarnybos interneto svetaines;
 5. administruoja Tarnybos paskyras socialiniuose tinkluose „Facebook“, „Instagram“ ir „Linkedin“;
 6. didina Tarnybos atvirumą, gerina žinomumą, dalyvauja formuojant teigiamą Tarnybos įvaizdį;
 7. vertina Tarnybos komunikacijos efektyvumą, organizuoja  ir kontroliuoja informacijos srautus;
 8. prisideda kuriant ir tobulinant Tarnybos komunikacijos strategiją. Pataria lygių galimybių kontrolieriui ir Tarnybos darbuotojams komunikacijos klausimais;
 9. atsako už komunikacijos priemonių prieinamumo tobulinimą ir teikia pasiūlymus dėl komunikacijos prieinamumo ir efektyvumo didinimo;
 10. organizuoja ir koordinuoja visuomenės grupių ir kitų žmogaus teisių srityje dirbančių organizacijų atstovų susitikimus su lygių galimybių kontroliere ir Tarnybos darbuotojais;
 11. stiprina Tarnybos vizualinį identitetą ir atpažįstamumą, rengia Tarnybos komunikacijos priemonių vizualinį apipavidalinimą, atlieka maketavimo darbus;
 12. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio lygių galimybių kontrolieriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.