Diskriminacijos prevencijos ir komunikacijos grupė

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIAUS TARNYBOS
DISKRIMINACIJOS PREVENCIJOS IR KOMUNIKACIJOS GRUPĖS
NUOSTATAI

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Diskriminacijos prevencijos ir komunikacijos grupė (toliau – Grupė) yra savarankiškas Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos (toliau – Tarnyba) struktūrinis padalinys, atskaitingas Lietuvos Respublikos lygių galimybių kontrolieriui (toliau – Kontrolierius).

2. Grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos lygių galimybių kontrolieriaus įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais grupės veiklą.

3. Grupės veiklos tikslas – spręsti sudėtingus, kompleksinius, su politikos formavimu susijusius Tarnybos uždavinius, įgyvendinti Tarnybos strateginius tikslus diskriminacijos prevencijos, komunikacijos ir visuomenės informavimo srityje, didinti Tarnybos žinomumą visuomenėje ir visuomenės pasitikėjimą Tarnyba, rengti siūlymus diskriminacijos prevencijos ir komunikacijos strategijos tobulinimo klausimais.

 

II SKYRIUS
GRUPĖS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

4. Grupės uždaviniai yra:

4.1. užtikrinti Tarnybos veiklos viešumą;
4.2. vykdyti diskriminacijos prevenciją ir informuoti visuomenę apie lygių galimybių užtikrinimą;
4.3. didinti visuomenės pasitikėjimą Tarnyba ir Tarnybos teigiamą įvaizdį;
4.4. Užtikrinti Tarnybos nacionalinį bendradarbiavimą su socialiniais partneriais ir kitais suinteresuotais asmenimis;
4.5. užtikrinti Tarnybos komunikacijos efektyvumą.

5. Grupė, įgyvendindama šių nuostatų 4.1. punkte nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

5.1. teikia informaciją visuomenei apie Tarnybos vykdomą veiklą;
5.2. administruoja Tarnybos interneto svetaines ir paskyras socialiniuose tinkluose;
5.3. rengia tekstus ir pranešimus apie Tarnybos vykdomą veiklą;
5.4. palaiko ir stiprina ryšius su žiniasklaidos atstovais, reguliariai teikia jiems informaciją apie Tarnybos veiklą, gautus skundus ir atliktus tyrimus;
5.5. vykdo žiniasklaidos stebėseną lygių galimybių ir žmogaus teisių temomis;
5.6. rengia informaciją apie Tarnybos veiklą lietuvių ir užsienio delegacijoms, dalyvauja pristatant Tarnybos veiklą.

6. Grupė, įgyvendindama šių nuostatų 4.2. punkte nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

6.1. rengia straipsnius ir pranešimus žiniasklaidai lygių galimybių tema ir žmogaus teisių užtikrinimo klausimais;
6.2. organizuoja, rengia ir koordinuoja žiniasklaidos konferencijas, viešųjų ryšių, sąmoningumo didinimo, socialines kampanijas bei renginius lygių galimybių ir žmogaus teisių temomis;
6.3. organizuoja bendradarbiavimą su žiniasklaidos atstovais rengiant straipsnius ir reportažus lygių galimybių ir žmogaus teisių užtikrinimo klausimais;
6.4. rengia Tarnybos veiklos diskriminacijos prevencijos, komunikacijos ir visuomenės informavimo srityje apibendrinimą Tarnybos veiklos metinei ataskaitai;
6.5. organizuoja Tarnybos metinės veiklos ataskaitos pristatymą visuomenei;
6.6. Organizuoja, dalyvauja ir veda mokymus, skaito pranešimus lygių galimybių tema įvairioms tikslinėms grupėms;
6.7. organizuoja ir dalyvauja susitikimuose, pasitarimuose, diskusijose, konferencijose ir kituose renginiuose lygių galimybių ir žmogaus teisių užtikrinimo klausimais;
6.8. teikia informaciją, paaiškinimus ir komentarus lygių galimybių klausimais pareiškėjams Tarnybos administruojamose socialinių tinklų paskyrose. Rengiant atsakymus pareiškėjams pasitelkia kitus Tarnybos darbuotojus;
6.9. dalyvauja Tarnybos vykdomų projektų, organizuojamų renginių, inicijuojamų akcijų darbo grupių veikloje, pasitarimuose komunikacijos klausimais;
6.10. organizuoja visuomenės apklausas lygių galimybių ir žmogaus teisių užtikrinimo tema, atlieka rezultatų analizę ir vertinimą;
6.11. stebi ir analizuoja tarptautinius indeksus, tyrimus ir duomenis lygių galimybių ir žmogaus teisių užtikrinimo tema, teikia apibendrinimus ir jų pristatymą visuomenei.

7. Grupė, įgyvendindama šių nuostatų 4.3. punkte nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

7.1. dalyvauja formuojant Tarnybos teigiamą įvaizdį visuomenėje;
7.2. organizuoja ir dalyvauja susitikimuose ir pasitarimuose su diskriminacijos atžvilgiu pažeidžiamomis visuomenės grupėmis ir jų atstovais, stiprina komunikaciją su jomis, teikia informaciją apie teisių apsaugą;
7.3. užtikrina informacijos prieinamumą apie Tarnybos kompetenciją, Kontrolieriaus priimamus sprendimus ir vykdomą veiklą Tarnybos komunikacijos priemonėse;
7.4. teikia Kontrolieriui ir Tarnybos darbuotojams konsultacijas ir pasiūlymus komunikacijos, visuomenės pasitikėjimo stiprinimo klausimais.

8. Grupė, įgyvendindama šių nuostatų 4.4. punkte nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

8.1. organizuoja ir dalyvauja susitikimuose su nevyriausybinių organizacijų, akademinės bendruomenės, švietimo įstaigų ir kitų Tarnybai strategiškai svarbių ar prioritetinių tikslinių grupių atstovais;
8.2. vysto ir stiprina žmogaus teisių aktyvistų, nuomonės lyderių tinklą lygių galimybių ir žmogaus teisių užtikrinimo klausimais;
8.3. konsultuoja ir konsultuojasi su socialiniais partneriais lygių galimybių ir žmogaus teisių klausimais, pagal poreikį įtraukia juos į organizuojamus renginius, kampanijas, kitas Tarnybos iniciatyvas;
8.4. dalyvauja strategiškai svarbiuose socialinių partnerių, politikos formuotojų ir kitų Tarnybai strategiškai svarbių ar prioritetinių grupių atstovų renginiuose.

9. Grupė, įgyvendindama šių nuostatų 4.5. punkte nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

9.1. atsižvelgdama į Tarnybos strateginius ir veiklos tikslus, teikia siūlymus dėl diskriminacijos prevencijos, komunikacijos strategijos kūrimo ir tobulinimo;
9.2. atsižvelgdama į Tarnybos komunikacijos strategiją, rengia komunikacijos veiksmų planą, formuoja užduotis;
9.3. teikia siūlymus Tarnybos strateginiam veiklos planui, metų veiksmų planui;
9.4. tvarko ir prižiūri paklausimų socialiniame tinkle „Facebook“ registrą;
9.5. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose diskriminacijos prevencijos, komunikacijos klausimais;
9.6. teikia Kontrolieriui ir Tarnybos darbuotojams konsultacijas ir pasiūlymus diskriminacijos prevencijos, visuomenės informavimo ir komunikacijos klausimais;
9.7. renka ir analizuoja informaciją apie Tarnybos veiklos matomumą  žiniasklaidos priemonėse, vykdo Tarnybos vardo paminėjimo žiniasklaidoje stebėseną, Tarnybos svetainių lankomumo, padėties Google paieškos sistemoje stebėseną, socialinių tinklų auditorijos augimo ir pasiekiamumo stebėseną.

10.Grupė pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Kontrolieriaus pavedimus, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.

 

III SKYRIUS
GRUPĖS TEISĖS IR PAREIGOS

11. Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir atlikdamas jai pavestas funkcijas, turi teisę:

11.1. teikti pasiūlymus Kontrolieriui grupės kompetencijos ir darbo organizavimo klausimais;
11.2. gauti reikiamą informaciją ir dokumentus grupės funkcijoms vykdyti;
11.3. pasitelkti kitus Tarnybos darbuotojus sprendžiamiems klausimams nagrinėti;
11.4. grupės kompetencijos klausimais bendradarbiauti su kitai Tarnybos padaliniais, kitų institucijų specialistais;
11.5. atstovauti Tarnybos interesus kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose Grupės kompetencijos ribose;
11.6. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

12. Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir atlikdama jai pavestas funkcijas, turi pareigas:

12.1. laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, valstybės tarnautojų etikos principų, teisės aktų, reglamentuojančių Tarnybos veiklą;
12.2. laiku atlikti pavestas funkcijas.

 

IV SKYRIUS
GRUPĖS DARBO ORGANIZAVIMAS

13.Grupės struktūrą, grupės valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus tvirtina Kontrolierius.

14. Grupei vadovauja grupės vadovas, kurį skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų Kontrolierius. Grupės vadovas yra tiesiogiai pavaldus Kontrolieriui. Jei grupės vadovo laikinai nėra, jo vadovavimo funkcijas atlieka kitas Kontrolieriaus įgaliotas grupės darbuotojas.

15. Grupės darbuotojų kompetenciją reglamentuoja darbuotojų pareigybių aprašymai, kurie rengiami vadovaujantis šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

16. Grupės darbuotojai asmeniškai atsakingi už jiems priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą.

 

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 17. Grupė reorganizuojama ar likviduojama, grupės nuostatai keičiami Kontrolieriaus įsakymu.