Diskriminacijos prevencijos ir komunikacijos grupės vyresnysis patarėjas

Diskriminacijos prevencijos ir komunikacijos grupės vyresniosios patarėjos pareigas einanti valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

 1. Atstovauja įstaigai kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose.
 2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 3. Koordinuoja ir (ar) dalyvauja susitikimuose su tarptautinių organizacijų, valstybės ir savivaldybių institucijų, kitų organizacijų ir pilietinės visuomenės atstovais, rengia susitikimams reikalingą informaciją.
 4. Koordinuoja siūlymų dėl informacijos, susijusios su įstaigos veikla, pateikimą visuomenės informavimo priemonėms, visuomenei arba teikia siūlymus dėl informacijos, susijusios su įstaigos veikla, pateikimo visuomenės informavimo priemonėms, visuomenei.
 5. Koordinuoja ataskaitų ir pozicijų nacionalinėms ir tarptautinėms institucijoms dėl teisės aktų (jų projektų) ir įgyvendinimo atitikties tarptautiniams ir nacionaliniams žmogaus teisių apsaugos standartams arba rengia ataskaitas ir pozicijas nacionalinėms ir tarptautinėms institucijoms dėl teisės aktų (jų projektų) ir įgyvendinimo atitikties tarptautiniams ir nacionaliniams žmogaus teisių apsaugos standartams.
 6. Koordinuoja nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų, teismų praktikos ir kitos teisinės informacijos, dokumentų analizės, apibendrinimų, išvadų bei pasiūlymų rengimą arba atlieka nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų, teismų praktikos ir kitos teisinės informacijos, dokumentų analizę, apibendrinimus ir teikia išvadas bei pasiūlymus.
 7. Koordinuoja vidutinio sudėtingumo ir (ar) sudėtingų tyrimų pagal kompetenciją atlikimą arba inicijuoja ir (ar) atlieka vidutinio sudėtingumo ir (ar) sudėtingus tyrimus pagal kompetenciją.
 8. Koordinuoja Tarnybos vykdomų projektų veiklų įgyvendinimą, rengia su koordinavimu susijusius administracinius dokumentus, komunikuoja su partneriais, bendrauja su paslaugų tiekėjais, pagal poreikį ir veiklos sritį inicijuoja viešuosius pirkimus ir prižiūri sudarytų sutarčių įgyvendinimą.
 9. Rengia ir koordinuoja Tarnybos veiklų ataskaitas, dalyvauja rengiant lygių galimybių kontrolieriaus ataskaitas lietuvių ir anglų kalbomis.
 10. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
 11. Administruoja Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos interneto svetaines lietuvių ir kitomis kalbomis.
 12. Teikia rekomendacijas ir pasiūlymus politikos formuotojams, darbdaviams ir kitoms suinteresuotoms visuomenės grupėms su diskriminacijos prevencija susijusiais klausimais.
 13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.