Veiklos administravimo skyrius

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIAUS TARNYBOS
VEIKLOS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS
NUOSTATAI

 I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Veiklos administravimo skyrius (toliau – ir skyrius) yra savarankiškas Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos (toliau – ir Tarnyba) struktūrinis padalinys, atskaitingas įstaigos vadovui.

2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, lygių galimybių kontrolieriaus įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais skyriaus veiklą.

3. Skyriaus veiklos tikslas – užtikrinti Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos veiklos nuoseklumą ir tęstinumą, vykdyti nuolatinę Tarnybos veiklos analizę, rengti siūlymus veiklos valdymo, darbo organizavimo tobulinimo klausimais.

 

II SKYRIUS
UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

4. Skyriaus uždaviniai yra:

4.1. užtikrinti žmogiškųjų išteklių valdymą;
4.2. užtikrinti dokumentų valdymą;
4.3. užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą;
4.4. užtikrinti darbuotojų materialinį aprūpinimą;
4.5. užtikrinti Tarnybos vidaus administravimą.

5. Skyrius, įgyvendindamas šių nuostatų 4.1. punkte nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

5.1. organizuoja žmogiškųjų išteklių (personalo žinių, įgūdžių ir gebėjimų, kurių reikia Tarnybos veiklai užtikrinti) plėtrą ir dalyvauja formuojant Tarnybos organizacinę kultūrą (vertybes ir tradicijas);
5.2. atsižvelgdamas į Tarnybos strateginius ir veiklos tikslus, teikia siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo;
5.3. rengia įsakymų personalo valdymo, komandiruočių, stažuočių, atostogų klausimais projektus ir kitus dokumentus žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais;
5.4. teikia metodinę pagalbą Tarnybos darbuotojams žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais;
5.5. padeda lygių galimybių kontrolieriui formuoti ir įgyvendinti Tarnybos personalo mokymų prioritetus, sudaro personalo metinius mokymų planus, organizuoja jų įgyvendinimą, atlieka kitas su žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas;
5.6. padeda kurti ir įgyvendinti personalo motyvacijos sistemą;
5.7. rengia Tarnybos pareigybių sąrašus, konsultuoja padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems pasiūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo;
5.8. organizuoja Tarnybos personalo atranką, priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų;
5.9. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose personalo klausimais;
5.10. atlieka asmens, atsakingo už valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymą, funkcijas;
5.11. organizuoja Tarnybos valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą;
5.12. organizuoja atostogų suteikimą personalui, koordinuoja darbo ir poilsio laiko apskaitą;
5.13. formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvui asmens bylas ir kitas archyvines bylas personalo klausimais;
5.14. nustatyta tvarka išduoda valstybės tarnautojų pažymėjimus taip pat kitus pažymėjimus ir tvarko šių pažymėjimų apskaitą;
5.15. organizuoja studentų praktiką Tarnyboje;
5.16. pagal kompetenciją organizuoja personalo skatinimą ir apdovanojimą, tarnybinių nuobaudų skyrimo procedūras;

6. Skyrius, įgyvendindamas šių nuostatų 4.2. punkte nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

6.1. užtikrina greitą ir tikslią Tarnyboje gautų, siunčiamų, vidinių dokumentų apyvartą (jų registravimą, pateikimą lygių galimybių kontrolieriui, kitiems darbuotojams);
6.2. užtikrina, kad dokumentų valdymo sistemos (toliau – DVS) procesai būtų nuolat prižiūrimi, esant poreikiui, keičiami, atnaujinami arba kuriami nauji;
6.3. užtikrina dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių laikymąsi Tarnyboje, prižiūri, kad išsiunčiami raštai atitiktų minėtų taisyklių reikalavimus;
6.4. teikia metodinę pagalbą Tarnybos darbuotojams dokumentų rengimo ir įforminimo bei kitais raštvedybos klausimais;
6.5. rengia dokumentacijos planus, dokumentų apyrašus ir kitus dokumentus, reikalingus archyvui tvarkyti;
6.6. laikantis nustatyta tvarka patvirtinto Tarnybos dokumentacijos plano, laiku sutvarko ir paruošia dokumentus ilgam ir nuolatiniam saugojimui; saugo skundų ir kitų Tarnybos dokumentų bylas įstaigos archyve;
6.7. atsako už teisingą ir savalaikį duomenų suvedimą Archyvų departamento elektroninėje duomenų bazėje;
6.8. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose dokumentų valdymo klausimais;
6.9. rengia įsakymų veiklos klausimais projektus.

7. Skyrius, įgyvendindamas šių nuostatų 4.3. punkte nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

7.1. instruktuoja darbuotojus bei organizuoja jų mokymus saugos ir sveikatos darbe bei gaisrinės saugos klausimais, užtikrina darbuotojų saugą ir sveikatą bei gaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymąsi;
7.2. užtikrina priešgaisrinių priemonių priežiūrą ir techninę būklę;
7.3. organizuoja darbuotojų sveikatos tikrinimus;
7.4. tikrina, ar Tarnybos darbuotojų darbo vietos atitinka saugos reikalavimus;
7.5. darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų nustatyta tvarka vykdo įvykių, nelaimingų atsitikimų darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo apskaitą.

8. Skyrius, įgyvendindamas šių nuostatų 4.4. punkte nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

8.1. planuoja Tarnybos viešuosius pirkimus, nustatytąja tvarka organizuoja atliekamus viešuosius pirkimus, rengia viešųjų pirkimų ataskaitas;
8.2. pagal poreikį rengia prekių, paslaugų ir darbų technines specifikacijas;
8.3. rengia ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, paslaugų, darbų pirkimo sutartis;
8.4. koordinuoja paslaugų teikėjų darbą, kontroliuoja sutarčių vykdymą;
8.5. vykdo valstybei nuosavybės teise priklausančių ir Tarnybos patikėjimo teise valdomų, naudojamų ar disponuojamų nekilnojamųjų daiktų, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto apskaitą, atlieka jo nurašymo procedūras;
8.6. organizuoja ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto inventorizaciją ir apsaugą, rūpinasi Tarnybos darbuotojų darbo sąlygomis;
8.7. nustato materialinių vertybių poreikį, rūpinasi jų eksploatacija, remontu, apskaita ir saugojimu;
8.8. užtikrina tarnybinio automobilio priežiūrą ir naudojimą, tvarko kitą su transporto naudojimu susijusią dokumentaciją;
8.9. nustato Tarnybos pareigybių, kurias einant suteikiama teisė naudotis tarnybinio judriojo telefono ryšio paslaugomis, sąrašus, išlaidas, skirtas šioms paslaugoms apmokėti, mėnesio ir metų limitus;
8.10. užtikrina Tarnybos patalpų valymą ir apsaugą;
8.11. organizuoja Tarnybos naudojamų patalpų priežiūrą, eksploataciją ir remontą (šildymo, vėdinimo, apšvietimo, sanitarinių–buitinių sąlygų, komunikacinių tinklų ir kitų sistemų veiklą), patalpų ir teritorijos tvarką ir švarą;
8.12. užtikrina, kad visi energetiniai bei materialiniai ištekliai būtų naudojami ekonomiškai ir efektyviai, vykdo jų kontrolę.

9. Skyrius, įgyvendindamas šių nuostatų 4.5. punkte nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

9.1. padeda lygių galimybių kontrolieriui organizuoti Tarnybos darbą, planuoti ir sudaryti darbotvarkę, organizuoti pasitarimus ir kitus renginius;
9.2. priima atvykstančius pareiškėjus (interesantus), organizuoja jų susitikimus su lygių galimybių kontrolieriumi ar (ir) patarėjais, kitais darbuotojais;
9.3. priima ir teikia informaciją telefonu, elektroniniu paštu, kitomis ryšio priemonėmis Tarnybos veiklos klausimais;
9.4. lygių galimybių kontrolieriaus pavedimu rengia susirašinėjimo su kitomis įstaigomis, organizacijomis raštų projektus;
9.5. teikia siūlymus rengiant Tarnybos strateginio veiklos plano projektą;

10. Skyrius pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, lygių galimybių kontrolieriaus pavedimus, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.

 

III SKYRIUS
TEISĖS IR PAREIGOS 

11. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas jam pavestas funkcijas, turi teisę:

11.1. teikti pasiūlymus lygių galimybių kontrolieriui skyriaus kompetencijos ir darbo organizavimo klausimais;
11.2. gauti reikiamą informaciją ir dokumentus skyriaus funkcijoms vykdyti;
11.3. pasitelkti kitus Tarnybos darbuotojus sprendžiamiems klausimams nagrinėti;
11.4. skyriaus kompetencijos klausimais bendradarbiauti su kitais Tarnybos padaliniais, kitų institucijų specialistais;
11.5. atstovauti Tarnybos interesus kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose skyriaus kompetencijos ribose;
11.6. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

12. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas jam pavestas funkcijas, turi pareigas:

12.1. laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, valstybės tarnautojų etikos principų, teisės aktų, reglamentuojančių Tarnybos veiklą;
12.2. laiku atlikti pavestas funkcijas.

 

IV SKYRIUS
DARBO ORGANIZAVIMAS

13. Skyriaus struktūrą, skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus tvirtina lygių galimybių kontrolierius.

14. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų lygių galimybių kontrolierius. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus lygių galimybių kontrolieriui. Jei skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo vadovavimo funkcijas atlieka kitas lygių galimybių kontrolieriaus įgaliotas skyriaus darbuotojas.

15. Skyriaus vedėjas:

15.1. atsako už skyriaus vykdomus šiuose nuostatuose nustatytus uždavinius ir funkcijas;
15.2. periodiškai atsiskaito už skyriaus veiklą;
15.3. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą;
15.4. teikia pasiūlymus skyriaus kompetencijos klausimais, darbo organizavimo klausimais, taip pat siūlymus dėl skyriaus nuostatų ir pareigybių aprašymų, skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas skyriuje konkursų komisijų darbe;
15.5. teisės aktų nustatyta tvarka vertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
15.6. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio lygių galimybių kontrolieriaus pavedimus jo kompetencijos klausimais.

16. Skyriaus darbuotojų kompetenciją reglamentuoja darbuotojų pareigybių aprašymai, kurie rengiami vadovaujantis šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

17. Skyriaus darbuotojai asmeniškai atsakingi už jiems priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą.

 

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. Skyrius reorganizuojamas ar likviduojamas lygių galimybių kontrolieriaus įsakymu.