C.O.D.E.: Atsiverkime įvairovei ir lygybei (įgyvendintas)

Projekto trukmė: 2014 m. gegužė – 2015 m.  gegužė

Projekto tikslas: pilietinės visuomenės organizacijų, atstovaujančių nelygybę patiriančias grupes, aktyvus į(si)traukimas į politikos formavimą ir jos poveikio įvertinimą kaip būtinas veiksnys veiksmingam lygybės ir nediskriminavimo aspekto integravimui į visas valstybės politikos sritis.

Projekto partneriai: Asociacija LGL ir Lietuvos negalios organizacijų forumas

Projekto uždaviniai:

1)  stiprinti Nacionalinio lygybės ir įvairovės formumo (toliau  – NLĮF), kaip konsultacinio organo, įgūdžius ir kompetenciją efektyviam nediskriminavimo pricipo integravimui į politikos formavimą. NLĮF – tai nacionalinis bendradarbiavimo tinklas, vienijantis nevyriausybines organizacijas, atstovaujančias diskriminacijos atžvilgiu pažeidžiamas gyventojų grupes, siekiant bendrųjų tikslų kovoje prieš diskriminaciją lyties, negalios, seksualinės orientacijos, amžiaus, religijos ir įsitikinimų, rasės ar etninės kilmės pagrindu;

2)  dokumentuoti ir stebėti diskriminacijos atvejus įvairiose situacijose plėtojant įrodymais pagrįstas advokacijos strategijas;

3)  įgyvendinti priemones, skirtas socialiai pažeidžiamų visuomenės grupių (neįgaliųjų, romų, LGBT asmenų) stiprinimui ir pripažinimui;

4) inovatyviais būdais ir interaktyviomis priemonėmis didinti visuomenės suvokimą apie lygias galimybes bendrai ir apie specifines problemas, su kuriomis susiduria socialinės mažumos.

Programos uždaviniai buvo įgyvendinami per keturias pagrindines projekto veiklų sritis:

1) Pirmoji veiklos sritis skirta nediskriminavimo pricipo integravimui į politikos formavimą stiprinant NLĮF, kaip konsultacinio organo, įgūdžius ir kompetenciją. Projekto metu NLĮF organizacijų atstovams buvo surengti komandos formavimo, strategijos ir veiksmų plano kūrimo, NLĮF veiklų viešinimo, strateginės komunikacijos, advokacijos ir viešųjų ryšių mokymai, organizuotos geros praktikos ir patirties mainų dirbtuvės. Mokymai sustiprino NLĮF komandą bei išgrynino bendrus tikslus, vieningą strategiją. Patirties mainų dirbtuvės buvo itin pasisekusi idėja. Jų metu organizacijos išsamiai susipažino su partnerių organizacijų veikla, tema, specifika, problemomis ir iššūkiais. Tai ypatingai sutvirtino komandą, bei suteikė reikiamų žinių, apie partnerių organizacijų darbą. Taip pat, susipažinę su kitų organizacijų veikla, NLĮF nariai įsipareigojo tinkamai jas atstovauti ir apie jas kalbėti, išlaikant reikiamą jautrumą ir žinias įvairių renginių metu, bendraujant su žiniasklaida.

Projekto metu parengtas pavyzdinis Nacionalinio tarpinstitucinio nediskriminavimo skatinimo 2015-2017 metų veiklos planas ir rekomendacijos Nacionaliniam strateginiam Romų integracijos 2015-2017 m. planui,  taip pat įdarbinti 2 Romų mokytojų padėjėjai-pedagogai ir 2 mokytojų padėjėjai-asistentai Vilniaus Naujininkų ir Saulėtekio mokyklose darbui su Romų vaikais.

2) Ši veiklų sritis apėmė diskriminacijos apraiškų tyrimą. Projekto metu LIetuvos neįgaliųjų forumas rengė mokymus NVO žmogaus teisių stebėsenos, pažeidimų nustatymo klausimais, neįgaliųjų diskriminacijos ir žmogaus teisių pažeidimų stebėjimo metodologiją, rinko neįgaliųjų diskriminacijos atvejų duomenis, ruošė šešėlinę ataskaitą dėl JTNTK įgyvendinimo. Buvo atliktas reprezentatyvus patyčių dėl įvairių tapatybės aspektų tyrimas Lietuvos mokyklose.

3) Veiklos skirtos kovai su LGBT asmenų diskriminacija. Projekto metu parengta lauko reklamos kampanija.  socialinės reklamos kampanija, organizuota akcija “Vaivorykštės dienos 2014”, tarptautinė biseksualumo matomumo dienos 2014 renginiai, tarptautinės translyčių  asmenų atminimo diena (TDoR) 2014,  sudarytas švietimo ir politinių galimybių žemėlapis bei surengta tarptautinė konferencija, skirta patyčioms dėl homofobijos ir transfobijos.

4) Ketvirtąja veiklos sritimi bus siekiama informuotumo didinimo skaitmeninių pasakojimų pagalba. Projekto metu vykdyta IT ir rinkodaros ekspertų atranka ir jų konsultacija, rengiami skaitmeninių pasakojimų mokymai ir kūrybinės dirbtuvės ir jų dalyvių atranka, skaitmeninių pasakojimų (galutinių mokymų produktų) pristatymas bei skaitmeninių pasakojimų sklaida ir viešinimas.

Projektas vykdytas pagal 2007–2013 m. Europos Komisijos užimtumo ir socialinio solidarumo programą (PROGRESS). Šią programą įgyvendina Europos Komisija. Programa sukurta siekiant finansiškai paremti užimtumo, socialinių reikalų ir lygių galimybių srities Europos Sąjungos tikslų įgyvendinimą ir taip prisidėti prie strategijoje „Europa 2020“ nustatytų šios srities tikslų įgyvendinimo. Daugiau informacijos rasite http://ec.europa.eu/progress.