Skundo teikimas el. paštu

Norėdami pateikti skundą elektroniniu paštu, atlikite šiuos žingsnius:

 1. Atsisiųskite ir užpildykite šią SKUNDO FORMĄ.
 2. Užpildytą formą siųskite adresu lygybe@lygybe.lt.

Kas turėtų būti skunde?

 1. adresatas – lygių galimybių kontrolierius;
 2. pareiškėjo vardas, pavardė (pavadinimas), gyvenamoji vieta (buveinė), jeigu pareiškėjas turi, elektroninio pašto adresas, telefono, fakso numeriai ar kitų elektroninių ryšių priemonių adresai, taip pat atstovo, jeigu jis yra, vardas, pavardė ir adresas, jeigu žinoma, – atstovo elektroninio pašto adresas, telefono, fakso numeriai ar kitų elektroninių ryšių priemonių adresai;
 3. asmens, kurio veiksmai skundžiami, vardas, pavardė, pareigos arba pavadinimas, buveinė, jeigu žinoma, – ir skundžiamo asmens elektroninio pašto adresas, telefono ir fakso numeriai, kitų elektroninių ryšių priemonių adresai;
 4. konkretus skundžiamas veiksmas (neveikimas) ar sprendimas, jo įvykdymo (priėmimo) data; jų padarymo laikas ir aplinkybės;
 5. aplinkybės, kuriomis pareiškėjas grindžia savo reikalavimą, ir tai patvirtinantys įrodymai, liudytojų pavardės, vardai ir gyvenamosios vietos, kitų įrodymų buvimo vieta;
 6. prašymas lygių galimybių kontrolieriui;
 7. skundo parašymo data ir pareiškėjo parašas.

Jeigu skundą paduoda pareiškėjo atstovas, turi būti pridedamas įgaliojimas ar kitoks dokumentas, patvirtinantis atstovo įgaliojimus.

Prie skundo gali būti pridedama:

 1. ginčijamo sprendimo nuorašas;
 2. turimi įrodymai ir jų aprašymas.

Nurodytų skundo reikalavimų nesilaikymas ar rekvizitų nenurodymas negali būti pagrindas atsisakyti nagrinėti skundą.

Skundų nagrinėjimo tvarka: kaip nagrinėjami skundai ir ką gali nuspręsti lygių galimybių kontrolierius (-ė)?