Švietimo įstaigoms

Ką numato įstatymai?

Lygių galimybių įstatymas 6 straipsniu įpareigoja švietimo įstaigas, kitus švietimo teikėjus bei mokslo ir studijų institucijas įgyvendinti lygias galimybes. Tai reiškia, kad švietimo įstaigos, kiti švietimo teikėjai bei mokslo ir studijų institucijos privalo:

  • užtikrinti vienodas sąlygas asmenims nepaisant lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos, kai: 

1) priimama į švietimo įstaigas, kitus švietimo teikėjus bei mokslo ir studijų institucijas, mokoma ir ugdoma pagal formaliojo ir neformaliojo švietimo programas, kurias jie vykdo;
2) skiriamos stipendijos ar teikiamos paskolos;
3) sudaromos, tvirtinamos švietimo programos;
4) vertinami mokymosi pasiekimai.

  • pagal kompetenciją užtikrinti, kad švietimo programose, vadovėliuose ir mokymo priemonėse nebūtų diskriminavimo ir diskriminavimo propagavimo lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu.
  • užtikrinti, kad šiose įstaigose ir institucijose nebūtų priekabiaujama, seksualiai priekabiaujama ir nebūtų duodami nurodymai diskriminuoti lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu priėmimo į įstaigas, mokymo, stipendijų ar paskolų skyrimo, švietimo programų sudarymo, pasiekimų vertinimo procesuose. 

Atmintinės ir kita naudinga informacija

Lygių galimybių tarnyba paruošė atmintines, kuriomis siekia skatinti ir įgalinti mokyklas kurti įtraukią mokyklos aplinką:

Įtrauki mokykla: kaip užtikrinti seksualinio priekabiavimo prevenciją mokykloje
Šioje atmintinėje pateikiamos rekomendacijos, kaip užtikrinti saugią mokymosi aplinką bei puoselėti priekabiavimo netoleravimo kultūrą.

Įtrauki mokykla: kaip kurti saugią aplinką translyčiams (-ėms) mokiniams (-ėms)
Šioje atmintinėje pateikti patarimai, padėsiantys kurti saugią mokyklos aplinką translyčiams (-ėms) mokiniams (-ėms). 

Kita naudinga medžiaga:

 

Kviečiame kreiptis į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą, jei reikia pasitarti dėl lygių galimybių integravimo švietime ar norite užsakyti mokymus mokymo priemonių rengėjams (-oms), Nacionalinės švietimo agentūros ar švietimo centro darbuotojams (-oms). Kreiptis galima el. paštu vilma.gabrieliute@lygybe.lt arba telefonu +370 5 205 0636.