Patyriau diskriminaciją darbe. Kur kreiptis?

Susidūrus su diskriminacija darbo aplinkoje yra svarbu ją pastebėti, kritiškai įvertinti ir kreiptis į tokius pažeidimus tiriančias institucijas. Lygių galimybių kontrolierė pagal savo kompetenciją nagrinėja gyventojų skundus dėl diskriminacijos darbe, tačiau, atitinkamai nuo situacijos ir savo lūkesčių, gyventojai turėtų žinoti, kada reikėtų kreiptis į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą, o kada – kitur ir ko galima tikėtis iš skirtingų institucijų.

Pagal Lygių galimybių įstatymą bei Darbo kodeksą, darbdavys privalo visus darbuotojus traktuoti vienodai, nepriklausomai nuo jų asmens tapatybės bruožų (pavyzdžiui, lyties, tautybės, negalios, amžiaus ir kitų). Jei taip nėra, apie diskriminaciją pirmiausiai reikėtų informuoti tiesioginį vadovą (-ę). Jei jis (-i) nesiima veiksmų, arba pats (-i) diskriminuoja, reikėtų kreiptis į vieną iš atitinkamų institucijų. Pagrindinės institucijos Lietuvoje, galinčios tirti diskriminacijos atvejus darbo aplinkoje yra Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, Valstybinė darbo inspekcija ir  darbo ginčų komisijos.

  • Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba yra atsakinga už lygių galimybių įgyvendinimą ir diskriminacijos prevenciją visuomenėje. Institucija prižiūri Lygių galimybių bei Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymų įgyvendinimą.
  • Valstybinė darbo inspekcija (VDI) vykdo darbo teisės aktų pažeidimų prevenciją, konsultuoja asmenis ir darbovietes, nagrinėja gyventojų pranešimus ir skundus.
  • Darbo ginčų komisijos yra privaloma ikiteisminio darbo ginčų nagrinėjimo institucija, sprendžianti individualius bei kolektyvinius darbo ginčus dėl darbo teisės pažeidimų.

Apsaugos nuo diskriminacijos darbe srityje šios institucijos veikia taip:

Institucija

Dėl kokios diskriminacijos[1] galima kreiptis Kuo institucija gali padėti?

Kaip galima kreiptis?

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

Galima kreiptis, jei patyrėte diskriminaciją dėl savo lyties, rasės, tautybės, pilietybės[2], kalbos, kilmės, socialinės padėties[3], tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės ar religijos.  Nustato, ar diskriminacijos faktas buvo. Kontrolierės (-iaus) sprendimai pareiškėjui neatlygina patirtos žalos. Tačiau Tarnyba pažeidėjui gali pateikti rekomendacijas, įspėjimą, įpareigoti nutraukti diskriminacinę reklamą arba skirti administracinę baudą. Daugiau informacijos galite rasti čia. Skundą galima atsiųsti elektroniniu paštu, paštu arba užpildyti e-skundo formą. Kaip pateikti skundą rasite čia.

Valstybinė darbo inspekcija

Galima kreiptis, jei patyrėte diskriminaciją dėl savo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, sveikatos būklės, narystės politinėje partijoje ar asociacijoje, religijos, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, ketinimo turėti vaiką, kitų aplinkybių, nesusijusių su darbuotojų dalykinėmis savybėmis. Darbo santykiuose identifikavusi pažeidimą, darbdaviui ar darbdavei gali pritaikyti atitinkamas poveikio priemones, pavyzdžiui, įpareigoti pašalinti pažeidimą, pažeidėją patraukti administracinėn atsakomybėn. Norėdami pateikti skundą, spauskite čia. Skundo pavyzdinę formą rasite čia.

Darbo ginčų komisija

Galima kreiptis, jei patyrėte diskriminaciją (turint tam tikrų reikalavimų ir siekiant, kad būtų išspręstas ginčas) dėl savo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, sveikatos būklės, narystės politinėje partijoje ar asociacijoje, religijos, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, ketinimo turėti vaiką, kitų aplinkybių, nesusijusių su darbuotojų dalykinėmis savybėmis. Spręsdama darbo ginčą komisija gali įpareigoti atlyginti turtinę ir neturtinę žalą. Jeigu asmenys nesutinka su darbo ginčų komisijos sprendimu, gali jį apskųsti teismui. Abipusiu ginčo šalių sutarimu galima sudaryti taikos sutartį. Lietuvoje veikia lygiateisės 22 darbo ginčų komisijos. Į komisiją kreiptis reikia pagal savo gyvenamąją vietą. Kontaktų sąrašą rasite čia. Skundo pildymo formą rasite čia.

PASTABA. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba kartu su Žmogaus teisių stebėjimo institutu parengė nemokamus e-mokymus darbuotojams ir darbdaviams apie tai, kaip atpažinti diskriminaciją darbe. Daugiau informacijos rasite https://www.lygybesplanai.lt/mokymai/.

[1] Priekabiavimas,  seksualinis priekabiavimas ir nurodymas diskriminuoti taip pat laikomi diskriminacija.

[2]Pilietybė – Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečių ir jų šeimos narių pilietybė.

[3] Socialinė padėtis – fizinio asmens šeiminė padėtis, įgytas išsilavinimas, kvalifikacija ar mokymasis, studijos mokslo ir studijų institucijose, turima nuosavybė, gaunamos pajamos, teisės aktuose nustatytos valstybės paramos poreikis ir (arba) kiti su asmens finansine (ekonomine) padėtimi susiję veiksniai.