Situacijos analizė korupcijos toleravimo lygiui nustatyti

2018 m., vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 16 str. 3 dalimi bei siekiant šio įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintų tikslų, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje (toliau – Tarnyba) buvo atlikta vidinės situacijos analizė, kurios tikslas – nustatyti tolerancijos korupcijai lygį Tarnyboje. Analizė buvo atliekama vykdant Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų (toliau kartu vadinama Tarnybos darbuotojai) anoniminę apklausą, prašant užpildyti šią anketą.

Apklausos anketos klausimai buvo suformuluoti norint įvertinti:

  1. korupcijos reiškinio paplitimą Tarnyboje;
  2. korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų toleravimo lygį;
  3. Tarnybos darbuotojų sąmoningumo lygį šioje srityje bei pasirengimą dalyvauti įgyvendinant korupcijos prevencijos priemones Tarnyboje.

Apklausos rezultatai. Visi apklausoje dalyvavę Tarnybos darbuotojai pasiryžę pranešti apie jiems žinomą korupcijos atvejį. 78 proc. apklaustųjų nurodo, jog apie tokį atvejį praneštų savo tiesioginiam vadovui, 22 proc. praneštų tiesiogiai lygių galimybių kontrolieriui. 67 proc. apklaustųjų nurodė, jog apie galimą korupcijos atvejį Tarnyboje taip pat informuotų Specialiųjų tyrimų tarnybą. Visi apklaustieji įsitikinę, jog Tarnyboje nėra paplitusi situacija, kai Tarnybos darbuotojams norima papildomai atsilyginti. Nuomonės šiek tiek išsiskyrė dėl korupcijos prevencijos priemonių Tarnyboje būtinumo. 67 proc. pareiškė manantys, jog šios priemonės Tarnyboje būtinos, po vieną apklaustąjį teigiamai atsakė, jog tokios priemonės nėra būtinos, jos neaktualios arba neturi nuomonės šiuo klausimu. 45 proc. apklaustųjų nemano, kad jiems tikslinga dalyvauti įgyvendinant korupcijos prevencijos priemones, 33 proc. nurodė jau dalyvaujantys antikorupcinių priemonių įgyvendinime, vienas apklaustasis nurodė manantis, jog jam to daryti nėra privalu. Visi apklaustieji nurodė, jog per pastaruosius 5 metus nėra davę kyšio.

Įvertinus apklausos rezultatus, darytina išvada, jog Tarnybos darbuotojų korupcijos netoleravimo lygis yra gana aukštas, o korupcinio pobūdžio veikų pasireiškimo galimybė Tarnyboje (apklaustųjų nuomone) yra minimali. Tačiau taip pat darytinos įžvalgos dėl Tarnybos darbuotojų antikorupcinio švietimo tęsimo būtinumo, organizuojant periodinius mokymus, bendras diskusijas, vykdant gerosios praktikos pavyzdžių viešinimo bei kitas susijusias priemones. Taip pat įžvelgtinas poreikis aktyvinti asmenų, atsakingų už korupcijos prevenciją Tarnyboje, veiklą, organizuoti tikslinius kvalifikacijos tobulinimo kursus Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2017 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 2-481 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos antikorupcinio švietimo paskaitų ir seminarų organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ nustatyta tvarka.