Apie Tarnybą

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš valstybės biudžeto. Tarnyba, kuriai vadovauja lygių galimybių kontrolierius (-ė), rūpinasi lygių galimybių užtikrinimu Lietuvoje, atlieka tyrimus dėl diskriminacijos, konsultuoja organizacijas, vykdo švietėjišką ir prevencinę veiklą.

Tarnybos misija – užtikrinti lygių galimybių įgyvendinimą ir diskriminacijos prevenciją visuomenėje.

Tarnybos vizija lygias galimybes suvokianti ir užtikrinanti visuomenė.

Tarnybos vertybės nešališkumas, profesionalumas, drąsa, pokyčio darymas, atvirumas.

Lygių galimybių kontrolierius (-ė) yra Seimui atskaitingas valstybės pareigūnas (-ė), atliekantis Moterų ir vyrų lygių galimybių ir Lygių galimybių įstatymų vykdymo priežiūrą. Kontrolierių (-ė), Seimo Pirmininko (-ės) teikimu, 5 metų kadencijai skiria Seimas.

Lygių galimybių kontrolieriumi (-ė) gali būti skiriamas nepriekaištingos reputacijos Lietuvos Respublikos pilietis ar pilietė, turintys aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 10 metų teisinio darbo stažą. Tas pats asmuo lygių galimybių kontrolieriumi (-e) gali būti skiriamas ne daugiau kaip du kartus iš eilės. Prieš prisiekdamas asmuo turi sustabdyti savo veiklą politinėse partijose iki savo kadencijos pabaigos.

Lygių galimybių kontrolierius (-ė):

 • tiria skundus, atlieka tyrimus savo iniciatyva;
 • teikia konsultacijas dėl paklausimų;
 • atlieka nepriklausomus tyrimus ir nepriklausomas diskriminacijos padėties apžvalgas, skelbia nepriklausomas ataskaitas, teikia išvadas ir rekomendacijas, taip pat pasiūlymus valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms dėl teisės aktų tobulinimo ir lygių teisių įgyvendinimo politikos prioritetų;
 • vykdo prevencinę ir švietėjišką veiklą, lygių galimybių užtikrinimo sklaidą;
 • keičiasi turima informacija su kitomis Lietuvos ir užsienio valstybių institucijomis bei įstaigomis, tarptautinėmis organizacijomis;
 • vykdo Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo kontrolę.

Nuo 2021 m. lygių galimybių kontrolieriaus pareigas eina Birutė Sabatauskaitė.

Buvusios kontrolierės

 • Agneta Skardžiuvienė (2015–2021 m.);
 • Edita Žiobienė (vaiko teisių apsaugos kontrolierė, laikinai ėjusi lygių galimybių kontrolieriaus pareigas) (2013–2015 m. )
 • Aušrinė Burneikienė (1999–2013 m.).

Istorija

 • 1999 m. kovo 1 d. įsigaliojo Seimo priimtas Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas.
 • 1999 m. balandžio 20 d. buvo paskirta pirmoji moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolierė.
 • 1999 m. gegužės 25 d., vadovaujantis Konstitucijos 73 straipsnio nuostatomis, buvo įsteigta Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba.
 • 2005 m. sausio 1 d. įsigaliojo Seimo priimtas Lygių galimybių įstatymas. Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos pavadinimas pakeistas į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą, o kontrolieriaus pareigybės pavadinimas – į lygių galimybių kontrolierių.