O Biurze

Misja biura – zapewnienie realizacji zasady równych możliwości i przeciwdziałanie dyskryminacji w społeczeństwie.

Wizja biura – społeczeństwo, które rozumie i zapewnia równe możliwości.

Wartości biura – bezstronność, profesjonalizm, odwaga, wprowadzanie zmian, otwartość.

Artykuł 29 Konstytucji Republiki Litewskiej gwarantuje równość osób oraz zakaz ograniczania praw człowieka i przyznawania im przywilejów ze względu na płeć, rasę, narodowość, język, pochodzenie, sytuacja społeczna, wyznanie, przekonania lub poglądy.

1 marca 1999 r. weszła w życie uchwalona przez Sejm Republiki Litewskiej Ustawa o równouprawnieniu kobiet i mężczyzn. W dniu 20 kwietnia 1999 r. powołano pierwszego Kontrolera ds. równouprawnienia kobiet i mężczyzn. W dniu 25 maja 1999 r. zgodnie z postanowieniami art. 73 Konstytucji utworzono Biuro kontrolera ds. równouprawnienia kobiet i mężczyzn.

W dniu 1 stycznia 2005 r. weszła w życie przyjęta przez Sejm ustawa o równych możliwościach Republiki Litewskiej. W związku z wejściem w życie Ustawy o równych możliwościach zmieniono nazwę Biura Rzecznika ds. równouprawnienia kobiet i mężczyzn na Biuro Rzecznika ds. równych możliwości oraz zmieniono nazwę na Rzecznika ds. równych możliwości. Ustawa ta rozszerzyła kompetencje Rzecznika Praw Obywatelskich i obecnie, zgodnie z obecnym brzmieniem Ustawy o równych możliwościach, Rzecznik Praw Obywatelskich jest odpowiedzialny za monitorowanie zakazu dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, narodowość, obywatelstwo, język, pochodzenie, situacja społeczna, wyznanie, przekonania lub poglądy, wiek, orientację seksualną, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne i religię.

Zgodnie z ustawą o równe możliwości, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ds. równych możliwości jest instytucją budżetową finansowaną z budżetu państwa. Rzecznik Praw Obywatelskich jest powoływany na wniosek Przewodniczącego Sejm na pięcioletnią kadencję i jest urzędnikiem publicznym odpowiedzialnym przed Sejmem, nadzorującym realizację Ustawy o równouprawnieniu kobiet i mężczyzn oraz Ustawy o równych możliwości. Na Rzecznika Praw Obywatelskich może być mianowany obywatel Republiki Litewskiej, cieszący się nieposzlakowaną opinią, który posiada wyższe wykształcenie prawnicze i co najmniej 10-letnie doświadczenie w pracy prawniczej. Ta sama osoba może zostać wyznaczona na Rzecznika ds. równych możliwości nie więcej niż dwie kadencje, a przed złożeniem przysięgi musi zawiesić swoją działalność w partiach politycznych do końca swojej kadencji.

Od 2021 roku stanowisko Rzecznika ds. równych możliwości zajmuje Birutė Sabatauskaitė.