Viešojo administravimo institucijos specialistas

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 1. Konsultuoja darbuotojus darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos klausimais ir teikia darbdaviui pasiūlymus darbuotojų saugos ir sveikatos būklei gerinti.
 2. Darbdavio nustatyta tvarka instruktuoja darbuotojus.
 3. Organizuoja darbuotojų mokymus darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos klausimais bei pirmosios pagalbos mokymus.
 4. Sudaro darbuotojų, kuriems privalomai turi būti tikrinama sveikata, sąrašus, analizuoja privalomųjų sveikatos patikrinimų išvadas ir rekomendacijas ir organizuoja šių rekomendacijų įgyvendinimą.
 5. Darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja, atlieka ir koordinuoja profesinės rizikos vertinimą Tarnyboje.
 6. Organizuoja darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų parengimą.
 7. Dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus darbe, incidentus, avarijas ir profesines ligas, analizuoja nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų, incidentų bei avarijų aplinkybes ir priežastis, registruoja Tarnyboje įvykusius nelaimingus atsitikimus darbe, profesines ligas bei incidentus, kaupia kitus duomenis, susijusius su darbuotojų sauga ir sveikata darbe.
 8. Rengia nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos priemones ar organizuoja jų parengimą, kontroliuoja prevencinių priemonių įgyvendinimo terminų laikymąsi.
 9. Kontroliuoja darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų laikymąsi Tarnyboje.
 10. Teikia informaciją darbdaviui ir darbuotojams apie darbuotojų saugos ir sveikatos būklę ir darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų laikymąsi Tarnyboje.
 11. Organizuoja darbuotojų informavimą ir švietimą darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos klausimais.
 12. Užtikrina priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų vykdymą objekte ir nustato priešgaisrinį režimą jame.
 13. Vykdo valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų teisėtus nurodymus.
 14. Nedelsiant šalina nustatytus priešgaisrinės saugos pažeidimus, apie juos informuoja lygių galimybių kontrolierių bei valstybės tarnautojus ir darbuotojus.
 15. Nutraukia atliekamus darbus, jeigu jie gali sukelti gaisrą ar sprogimą.
 16. Aprūpina objektą reikiamomis gaisro gesinimo priemonėmis.
 17. Užtikrina, kad objekte įrengti gaisrinės technikos, automatikos įrenginiai, gaisrų gesinimo priemonės būtų techniškai tvarkingi ir veiktų.
 18. Teisės aktų nustatytais atvejais atlieka objekto pavojaus ir rizikos analizę.
 19. Parengia valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planus ir jiems išmokti rengia pratybas objekte.
 20. Teikti valstybinę priešgaisrinę priežiūrą vykdantiems pareigūnams informaciją, reikalingą gaisrų prevencijos priemonėms objekte nustatyti.
 21. Kilus gaisrui objekte, kol atvyks priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos, imasi priemonių jį gesinti, vadovauja gaisro gesinimui, žmonių ir turto evakavimui, o atvykus valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pajėgoms vykdo gaisro gesinimo vadovo nurodymus.
 22. Prireikus skiria valstybės tarnautojus ir darbuotojus gaisrui objekte gesinti ir materialinėms vertybėms evakuoti.
 23. Leidžia naudotis gaisrui gesinti ar gaisro gesinimui organizuoti tarnybai priklausančiais arba tarnybos teritorijoje esančiais vandens telkiniais, vandens tiekimo sistemomis, gamtiniais ištekliais (smėliu, žvyru ir kt.), gaisro gesinimo, transporto, ryšio priemonėmis bei kitais gaisro gesinimui ar jo organizavimui būtinais daiktais, neatsižvelgiant į gaisro kilimo vietą.
 24. Nedelsiant perspėja darbuotojus apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją civilinės saugos srityje.
 25. Vyriausybės nustatyta tvarka vykdo ekstremaliųjų situacijų prevenciją ir šalina trūkumus, kurie gali būti ekstremaliosios situacijos priežastis, organizuoja Tarnybos darbuotojų civilinės saugos pratybas ir mokymą.
 26. Organizuoja darbuotojų evakavimą, gelbėjimo darbus ir jiems vadovauja.
 27. 27. Organizuoja ir užtikrina tinkamą Tarnybos patalpų bei kito turto naudojimą, priežiūrą ir pagal galimybes atlieka smulkų remontą.
 28. Atsako už ilgalaikį nematerialųjį ir materialųjį turtą ir atsargas, tvarko ilgalaikio materialiojo turto apskaitą, dalyvauja jam perduotų materialinių vertybių inventorizacijoje, nurašo susidėvėjusį inventorių ir kitas materialines vertybes.
 29. Aprūpina darbuotojus kanceliarinėmis ir kitomis funkcijų vykdymui būtinomis priemonėmis.
 30. Vadovaudamasis teisės aktais ir Tarnyboje patvirtinta tvarka užtikrina savalaikį reikalingų medžiagų, inventoriaus pirkimą.
 31. Laiku ir saugiai veža Tarnybos darbuotojus jų funkcijoms atlikti.
 32. Tarnybinį automobilį naudoja tik Tarnybos reikmėms pagal patvirtintą tvarką.
 33. Rūpinasi jam pavesto automobilio technine būkle, švara, saugumu, organizuoja automobilio techninį aptarnavimą, technines apžiūras, sudaro draudimo sutartis, atlieka visus reikalingus transporto priemonės techninės priežiūros darbus, o atsiradus pažeidimams ar gedimams, imasi visų reikiamų priemonių jiems pašalinti.
 34. Saugo ir racionaliai naudoja degalus, tepalus, detales bei medžiagas, kitas jam patikėtas materialines vertybes. Laiku ir tiksliai pildo reikiamus dokumentus.
 35. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio lygių galimybių kontrolieriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.