Veiklos administravimo skyriaus vedėjas

Veiklos administravimo skyriaus vedėjo pareigas einanti valstybės tarnautoja vykdo šias funkcijas:

 1. įstaigos vadovui pavedus, atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis;
 2. konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais;
 3. priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus;
 4. rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais;
 5. vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją;
 6. vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas;
 7. vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją;
 8.  vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus;
 9. valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka;
 10. apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusios informacijos apdorojimą;
 11. registruoja ūkines operacijas ir ūkinių įvykių duomenis apskaitos registruose, vykdo mokėjimų procedūras;
 12. rengia su finansų valdymu susijusias ataskaitas;
 13. rengia ir teikia pasiūlymus, informaciją ir dokumentus su finansų valdymu susijusiais klausimais arba prireikus koordinuoja pasiūlymų, informacijos ir dokumentų su finansų valdymu susijusiais klausimais rengimą ir teikimą;
 14. atlieka išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę arba prireikus koordinuoja išankstinės, einamosios ir paskesnės finansų kontrolės atlikimą.
 15. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.