Veiklos administravimo skyriaus patarėjas

Veiklos administravimo skyriaus patarėjo pareigas einanti valstybės tarnautoja vykdo šias funkcijas:

 1. konsultuoja priskirtos srities klausimais;
 2. rengia ir teikia pasiūlymus su administraciniu reglamentavimu susijusiais klausimais;
 3. apdoroja su administraciniu reglamentavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su administraciniu reglamentavimu susijusios informacijos apdorojimą;
 4. rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl administracinio reglamentavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl administracinio reglamentavimo rengimą;
 5. apdoroja su personalo valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su personalo valdymu susijusios informacijos apdorojimą;
 6. dalyvauja atliekant tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų ir kitus panašaus pobūdžio tyrimus;
 7. koordinuoja personalo atrankos, perkėlimo, atleidimo organizavimą;
 8. koordinuoja personalo vertinimo ir kompetencijų nustatymo organizavimą;
 9. organizuoja personalo mokymus ir kvalifikacijos kėlimą arba prireikus koordinuoja personalo mokymų ir kvalifikacijos kėlimo organizavimą;
 10. rengia ir teikia pasiūlymus su personalo valdymu susijusiais klausimais;
 11. rengia teisės aktų projektus ir kitus su personalo valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų su personalo valdymu susijusių dokumentų rengimą;
 12. tvarko duomenis Valstybės tarnautojų registre ir Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje;
 13. vykdo kitas personalo administravimo veiklas arba prireikus koordinuoja kitų personalo administravimo veiklų vykdymą;
 14. apdoroja su dokumentų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su dokumentų valdymu susijusios informacijos apdorojimą;
 15. koordinuoja bylų apskaitą;
 16. koordinuoja dokumentų administravimą;
 17. koordinuoja dokumentų valstybės archyvui ruošimą ir perdavimą;
 18. organizuoja archyvinių dokumentų saugojimą ir naudojimą arba prireikus koordinuoja archyvinių dokumentų saugojimo ir naudojimo organizavimą;
 19. organizuoja dokumentų vertės ekspertizę arba prireikus koordinuoja dokumentų vertės ekspertizės organizavimą;
 20. prižiūri teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo nuostatų vykdymą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo nuostatų vykdymo priežiūrą;
 21. rengia dokumentacijos planą ir registrų sąrašą arba prireikus koordinuoja dokumentacijos planų ir registrų sąrašų rengimą;
 22. rengia ir teikia pasiūlymus su dokumentų valdymu susijusiais klausimais;
 23. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

2023 metų užduotys šias pareigas einančiai valstybės tarnautojai:

 1. organizuoti Tarnybos prisijungimą prie centralizuotai teikiamų dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos (DBSIS);
 2. koordinuoti 2024-2026 m. strateginio veiklos plano projekto parengimą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės numatytus terminus. Koordinuoti 2024-2026 m. strateginio veiklos plano parengimą ir patvirtinimą iki 2023 m. gruodžio 31 d.;
 3. organizuoti Tarnybos darbuotojų kompetencijų kėlimą.