Kalbos tvarkytojas

Kalbos tvarkytojo pareigas einanti darbuotoja vykdo šias funkcijas:

  1. esant būtinybei, taiso lygių galimybių kontrolieriaus sprendimų ir kitų raštų lietuvių kalbą, stilių;
  2. konsultuoja Tarnybos darbuotojus lietuvių kalbos, stiliaus, gramatikos klausimais;
  3. teikia informaciją apie savo veiklą;
  4. saugo nuo praradimo ir neteisėto atskleidimo valstybės bei tarnybos paslaptis, nesinaudoja ir neleidžia naudotis tarnybine ar su darbu susijusia informacija kitokia tvarka ir mastu, nei nustatyta įstatymais ir kitais teisės aktais;
  5. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio lygių galimybių kontrolieriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.