Teisės grupės vyresnysis patarėjas

Teisės grupės vyresniojo patarėjo pareigas einanti valstybės tarnautoja vykdo šias funkcijas:

 1. kontrolieriaus pavedimu tiria skundus, rengia sprendimų projektus, surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus;
 2. stebi reklaminius skelbimus, publikacijas, susijusias su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos (toliau –  ir Tarnyba) veikla, visuomenės informavimo priemonėse ir apie pastebėtus pažeidimus, esančius lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos kompetencijoje, nedelsiant informuoja kontrolierių;
 3. visuomenės informavimo priemonėse nustačius galimus Moterų ir vyrų lygių galimybių arba Lygių galimybių įstatymų pažeidimo požymius, parengia sprendimo pradėti tyrimą kontrolieriaus  iniciatyva projektą ir teikia jį lygių galimybių kontrolieriui;
 4. užtikrina kontrolieriaus rekomendacijų vykdymo kontrolę;
 5. analizuoja Tarnyboje vykdomus tyrimus, rengia apibendrinimus, apžvalgas, pristatymus ir pan.;
 6. konsultuoja besikreipiančius piliečius Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo ir Lygių galimybių įstatymo taikymo klausimais, bei kitais klausimais, susijusiais su galimu diskriminavimu. Esant reikalui padeda besikreipiančiam asmeniui surašyti skundą lygių galimybių kontrolieriui, bei suteikia kitą teisinę pagalbą;
 7. rengia atsakymų projektus valdžios, valdymo ir kitomis Lietuvos Respublikos institucijoms, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, taip pat asmenims įvairiais klausimais  Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos kompetencijos ribose;
 8. kontrolieriaus pavedimu dalyvauja žinybinių ir tarpžinybinių grupių, komisijų veikloje;
 9. kontrolieriaus pavedimu atstovauja Lietuvai Europos Sąjungos institucijose (Lyčių lygybės institute, Vyrų ir moterų lygių galimybių patariamajame komitete ir kt.);
 10. kontrolieriaus pavedimu analizuoja iš Europos Sąjungos institucijų gaunamus dokumentus, rengia apibendrinimų projektus, pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją;
 11. derina Tarnyboje gautus kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus ir rengia išvadas dėl šių projektų atitikimo lygių galimybių principams;
 12. užtikrina visų skundų tyrimo duomenų suvedimą į Tarnybos duomenų valdymo sistemą;
 13. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio lygių galimybių kontrolieriaus ir grupės vadovo pavedimus tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.

 

2023 metų užduotys šias pareigas einančiai valstybės tarnautojai:

 1. užtikrinti efektyvią ir operatyvią tyrimų dėl diskriminacijos atlikimo eigą bei sprendimų monitoringą;
 2. Tarnybos darbo reglamento nustatyta tvarka operatyviai ir kompetentingai atsakyti į juridinių ir fizinių asmenų paklausimus bei kitus gautus dokumentus;
 3. pavestose veiklos srityse surinkti ir apibendrinti 2022 metų veiklos statistinius duomenis lygių galimybių kontrolierės metinės veiklos ataskaitos projektui;
 4. dalyvauti Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos vykdomoje šviečiamojoje veikloje.