Teisės grupės vadovas

Teisės grupės vadovo pareigas einanti valstybės tarnautoja vykdo šias funkcijas:

 1. įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis;
 2. konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais;
 3. priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus;
 4. rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais;
 5. vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui;
 6. vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui;
 7. vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui;
 8. vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui;
 9. valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka;
 10. įstaigos vadovui pavedus tiria skundus, rengia sprendimų projektus, surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus;
 11. koordinuoja korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą Tarnyboje;
 12. įstaigos vadovui pavedus, dalyvauja žinybinių ir tarpžinybinių grupių, komisijų veikloje;
 13. įstaigos vadovui pavedus atstovauja Lietuvai Europos Sąjungos institucijose (Lyčių lygybės institute, Vyrų ir moterų lygių galimybių patariamajame komitete ir kt.).