Teisės grupės vadovas

Teisės grupės vadovo pareigas einanti valstybės tarnautoja vykdo šias funkcijas:

 1. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
 2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
 4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui.
 6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui.
 7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui.
 8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui.
 9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
 10. Įstaigos vadovui pavedus tiria skundus, rengia sprendimų projektus, surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus.
 11. Koordinuoja korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą Tarnyboje.
 12. Įstaigos vadovui pavedus, dalyvauja žinybinių ir tarpžinybinių grupių, komisijų veikloje.
 13. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja Lietuvai Europos Sąjungos institucijose (Lyčių lygybės institute, Vyrų ir moterų lygių galimybių patariamajame komitete ir kt.).
24. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.