Ukrainos parlamento Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro institucinių gebėjimų saugoti žmogaus teises ir laisves stiprinimas pagal geriausią Europos patirtį (įgyvendintas)

Projekto trukmė: 2017 m. sausio 3 d. – 2019 m. sausio 3 d.

Tikslas – sustiprinti Ukrainos parlamento Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro institucinius gebėjimus gerinant įstatymų priėmimą žmogaus teisių apsaugos ir ombudsmeno veiklos srityje, nustatant šių įstatymų naudojimo praktiką, taip pat priartinant  institucinę komisaro struktūrą ir vidaus procedūras prie geriausios tarptautinės ir Europos praktikos.

Pareiškėjas: Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga

Partneriai: Lietuvos teisės institutas, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, Vilniaus universitetas, Centrinė projektų valdymo agentūra

Jaunesnysis partneris: Austrijos Liudviko Bolcmano žmogaus teisių institutas

Finansuojama Europos Sąjungos Tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi generalinio direktorato, Kaimynystės programos.

Projekto uždaviniai ir veiklos:

 1. Siekti, kad teisinė bazė, susijusi su ombudsmenu ir jo institucija, saugotų, veiktų prevenciškai, atsiradus žmogaus teisių pažeidimams atkurtų pažeistas teises ir atitiktų geriausią Europos praktiką.

Šio uždavinio metu teisinė bazė, reguliuojanti ombudsmeno ir jo institucijos veiklą, bus suvienodinta su geriausia Europos praktika. Bus teikiami pasiūlymai dėl teisinių aktų suderinimo su gerąją ES patirtimi žmogaus teisių apsaugos srityje. Tuomet bus rengiamas teisinės bazės, reguliuojančios ombudsmeno ir jo institucijos veiklą, pakeitimų projektas, teikiami pasiūlymai. Dalinamasi patirtimi dėl stebėsenos metodikos taikymo ir procedūrų. Bus išvystytos ir priimtos naujos metodologijos ir procedūros, kaip organizuoti stebėseną, analizuojamas šių priemonių efektyvumas. Taip pat bus telkiamas dėmesys ombudsmeno rekomendacijų vykdymo kontrolei.

2. Stiprinti Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro institucijos gebėjimus.

Įgyvendinant šį uždavinį bus stiprinami institucijos gebėjimai, kad institucija galėtų telktis į efektyvias metodologijas ir procedūras dėl žmogaus teisių ir laisvių padėties stebėjimo, siekiant kad institucijos veikla būtų nukreipta žmogaus teisių pažeidimų prevencijai, kad rekomendacijos būtų efektyviai įgyvendinamos. Instrumentai, kurių pagalba būtų galima atstatyti pažeistas žmogaus teises, įskaitant asmens duomenų apsaugą, priėjimą prie viešos informacijos ir visų formų diskriminacijos užkardymą.

3. Sukurti pažangią, geriausią Europos patirtį atitinkančią mokymų sistemą institucijos personalui.

Sukuriamos mokymų programos, mokymo priemonės. Apmokomis mokymų vedėjai. Vedami pilotiniai mokymai.