Teisinės bazės tobulinimas ir kompetencijos didinimas veiksmingam lygių galimybių ir nediskriminavimo principų įgyvendinimui (įgyvendintas)

Trukmė: 2016 m. sausio 1 d. – 2021 m. balandžio 30 d.

Tikslas – užtikrinti veiksmingą Lietuvos nediskriminavimo teisės įgyvendinimą ir politinį įsipareigojimą remti lygybės ir nediskriminavimo principus, didinti Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos darbo efektyvumą ir visuomenės pasitikėjimą šia institucija.

Partneris: Lietuvos žmogaus teisių centras

Finansuojama Europos Komisijos Teisių, lygybės ir pilietybės programos bei Koordinatoriaus lėšomis.

Projekto uždaviniai ir veiklos:

1. Teisinės bazės tobulinimas.

Projekto metu numatyta atlikti Lygių galimybių įstatymo ir Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo teisinę analizę, įvertinti nacionalinės lygybės institucijos kompetenciją ir veiklą ir jas reglamentuojantį teisinį reguliavimą, pateikti išvadas ir rekomendacijas tolimesniam institucijos vystymuisi ir plėtrai, teisinės bazės tobulinimui. Tyrimo metu apklausti 30 respondentų, atstovaujančių skirtingoms organizacijoms, institucijoms ar mokslo įstaigoms. Teikti pastabas ir pasiūlymus dėl teisinės bazės tobulinimo pakviesti kitų Europos Sąjungos valstybių nacionalinių lygybės institucijų atstovai ir lygių galimybių ekspertai.

2. Institucinio bendradarbiavimo skatinimas ir lygių galimybių aspekto integravimas.

Siekiant efektyvaus rekomendacijų dėl teisinės bazės tobulinimo įgyvendinimo, svarbu bendradarbiauti su politikos formuotojais ir sprendimų priėmėjais, užtikrinti jų paramą ir palaikymą dėl siūlomų pakeitimų. Šiuo tikslu bus organizuojami darbiniai susitikimai, kurių metu politikos formuotojams ir vykdytojams bus pristatomas atliktas  teisės aktų, reglamentuojančių tarnybos veiklą, vertinimas, analizuojami tolimesni veiksmai dėl teisinės bazės tobulinimo ir institucinio bendradarbiavimo siekiant efektyvaus lygių galimybių užtikrinimo ir integravimo į visas politikos sritis. Taip pat numatytos apskrito stalo diskusijos su pažeidžiamoms visuomenės grupėms atstovaujančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis. 2017 m. pavasarį planuojama konferencija, kurios metu Lietuvos ir užsienio žmogaus teisių ir lygių galimybių ekspertai bus kviečiami pasidalinti įžvalgomis, kaip siekti aukščiausių lygybės institucijos veiklos standartų, bus pristatyta tyrimo ataskaita, lygių galimybių politika Lietuvoje. Bus diskutuojama apie svarbiausius prioritetus lygių galimybių politikos srityje, gerąją praktiką, efektyvų bendradarbiavimą.

3. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos institucinis stiprinimas.

Siekiant užtikrinti Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos efektyvų ir veiksmingą darbą, matomumą, stiprinti jos autoritetą ir visuomenės pasitikėjimą, projekto metu numatyti:

– teisininkų kvalifikacinių gebėjimų tobulinimas (2 mokymai);

– institucijos strateginio plano plėtojimas ir vidinės komunikacijos stiprinimas;

– institucijos viešųjų ryšių, komunikacijos su tikslinėmis grupėmis ir suinteresuotomis šalimis strategijos plėtojimas, sklandus ir efektyvus lygių galimybių integravimas.

4. Visuomenės švietimas lygių galimybių klausimais.

Projekto metu ypatingas dėmesys bus skiriamas visuomenės švietimo veikloms. Bus parengti ir publikuoti 20 straipsnių apie Rasių direktyvą, Įdarbinimo direktyvą, esamą situaciją ir geruosius pavyzdžius, įtraukiant įvairias bendruomenes ir NVO.

Bus surengti bent 24 vieši, edukaciniai renginiai, siekiant visuomenės sąmoningumo didinimo, informuojant visuomenę apie įrankius, kuriais galima naudotis ginant savo pažeistas teises. Renginių metu penkiuose skirtinguose Lietuvos miestuose bus rodomi dokumentiniai filmai, platinami informaciniai lapai (angl. factsheets), kaip elgtis diskriminacijos atveju. Atrinkti filmai (6 iš viso) bus prieinami organizacijoms, dirbančioms lygių galimybių srityje. Šios organizacijos, vedant mokymus, kitų edukacinių veiklų metu turės progą naudoti šiuos filmus. Taip pat bus surengtos diskusijos (iš viso 5 diskusijos 5 skirtinguose miestuose). Diskusijų metu bus kalbama kartu su sprendimų priėmėjais apie sisteminius lygių galimybių politikos pokyčius.