Teisinės bazės tobulinimas ir europinių standartų įgyvendinimas, siekiant kovoti su diskriminacija ir smurtu seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės pagrindais (įgyvendintas)

Trukmė: 2019 m. rugpjūčio 1 d. – 2021 m. sausio 31 d.

Tikslas: atsižvelgiant į tarptautinius žmogaus teisių apsaugos standartus, užtikrinti efektyvią apsaugą nuo diskriminacijos seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės pagrindais, identifikuojant esamus teisinės sistemos trūkumus, didinant įstatymų leidėjų ir viešosios politikos formuotojų gebėjimus ir ugdant visuomenės sąmoningumą.

Projekto uždaviniai:

(1) parengti teisėkūros iniciatyvas (projektus), kuriomis nacionaliniu lygmeniu būtų įgyvendinami Europos Tarybos ir Europos Sąjungos standartai LGBTI asmenų žmogaus teisių apsaugos srityje;

(2) sustiprinti įstatymų leidėjų ir viešosios politikos formuotojų gebėjimai įgyvendinti tarptautinius žmogaus teisių apsaugos standartus, siekiant kovoti su diskriminacija seksualinės orientacijos ir (ar) lytinės tapatybės pagrindais;

(3) padidėjęs visuomenės sąmoningumas apie teisinius ir socialinius iššūkius, su kuriais nacionaliniu lygmeniu susiduria LGBTI asmenys.

Projekto veiklos:

  • tarptautinė konferencija „Iššūkiai, gerosios praktikos ir galimybės, siekiant efektyvesnės LGBTI asmenų žmogaus teisių apsaugos“ (Roma, Italijos Respublika);
  • nacionalinė apžvalga, kurioje analizuojami pagrindiniai nacionalinės teisinės sistemos trūkimai, užtikrinant LGBTI asmenų teises ir laisves pagal tarptautinius žmogaus teisių apsaugos standartus;
  • darbo grupė, kuriai pavesta pateikti pasiūlymus dėl teisinės bazės tobulinimo, siūlant užtikrinti efektyvią apsaugą nuo diskriminacijos seksualinės orientacijos ir (ar) lytinės tapatybės pagrindais nacionaliniu lygmeniu;
  • mokymai įstatymų leidėjams, viešosios politikos formuotojams ir teisėsaugos pareigūnams, siekiant didinti šių tikslinių grupių gebėjimus įgyvendinti tarptautinius žmogaus teisių apsaugos standartus nacionaliniu mastu (bent 40 mokymų dalyvių Lietuvoje);
  • sąmoningumo didinimo kampanija socialiniuose tinkluose, kuria siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į teisinius, socialinius ir kultūrinius iššūkius, su kuriais susiduria LGBTI asmenys konkrečiose šalyse.

Projektas įgyvendinamas trijose Europos Sąjungos valstybėse narėse: Lietuvoje, Italijoje ir Rumunijoje. Projekto rezultatai, įgyvendinant Europos Tarybos žmogaus teisių apsaugos standartus, bus pristatyta kaip geroji praktika harmonizuojant skirtingose Europos Sąjungos šalyse taikomus LGBTI asmenų teisinės apsaugos standartus.

Projektą įgyvendina Europos tarybos SOGI departamentas (Prancūzija), Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba (Lietuva), Pilietinių teisių ir laisvių koalicija (Italija), asociacija „ACCEPT“ (Rumunija).

Projektas iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programos lėšomis (projekto sutarties su Europos Komisija Nr. JUST-REC-RDIS-DISC-AG-2018-848821).