Pokytis versle, viešajame sektoriuje, visuomenėje – nauji standartai diskriminacijos mažinimui (įgyvendintas)

Projekto trukmė: 2017 m. balandžio 6 d. – 2021 m. vasario 26 d.

Tikslas – sistemiškai keliant verslo, viešojo sektoriaus ir visuomenės išprusimą lygių galimybių srityje, mažinti diskriminaciją darbo rinkoje Lygių galimybių įstatyme numatytais pagrindais.

Pareiškėja: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

Partneriai: Žmogaus teisių stebėjimo institutas, Lietuvos gėjų lyga

Vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014) 6397, 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 07.3.4-ESFA-V-426 „Diskriminacijos mažinimas“.

Projekto uždaviniai ir veiklos:

1) Kelti viešojo sektoriaus atstovų, verslo, visuomenės kompetenciją diskriminacijos mažinimo srityje.

Siekiant sistemiškai mažinti diskriminaciją ypatingas dėmesys bus skiriamas lygybės planų diegimui į verslo įmonių ir (arba) socialiai atsakingų įmonių valdymą. Nuo 2018 11 mėn. darbdaviai turės galimybę dalyvauti mokymuose ir konsultacijose dėl praktinio lygybės planų diegimo.

iki 2018 09 mėn. bus pristatyta www.lygybesplanai.lt svetainė bei vadovas darbdaviams apie lygių galimybių užtikrinimo priemones.

Iki 2018 10 mėn. bus sukurti nuotolinio mokymo kursai, kurie leis darbdaviams ir darbuotojams atpažinti diskriminacijos formas darbo vietoje.

Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių žmogaus teisių srityje, atstovams 2018 – 2019 m. bus organizuojami kompetencijų stiprinimo mokymai.

2) Uždavinys: Užtikrinti informacijos prieinamumą socialiai pažeidžiamoms grupėms

Kadangi visapusiško informacinių ir komunikacinių technologijų bei skaitmeninių paslaugų pritaikymo neįmanoma pasiekti vadovaujantis vien programuotojams ir turinio rengėjams skirtais standartais, šiam procesui reikalingos skirtingų vartotojų patirtys ir rekomendacijos. Testavimas vien automatiniais įrankiais nėra laikomas visiškai patikimu, o siekiant atliepti vartotojų įvairovės poreikius internete, projekto įgyvendinimo metu konsultuojamasi su neįgaliųjų, tautinių bendrijų bei senjorų organizacijų atstovais.

Iki 2018 m. spalio mėn. bus parengtas vadovas viešosios informacijos prieinamumui didinti, be teisės aktuose įtvirtintų standartų pagrįstas ir naudotojų individualiųjų poreikių apžvalga. Numatoma, kad vadovas bus pristatomas mokymų turinio rengėjams metu 5-iose šalies apskrityse, bus išleistas parankinis informacinis leidinys su rekomendacijomis.

Taip pat bus parengta mokymų programa ir pravesti 5 seminarai  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Neįgaliųjų reikalų departamento prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, kt. valstybinių ir savivaldybių institucijų atstovams bei kitų paslaugas teikiančių įstaigų ir organizacijų darbuotojams (savivaldybių, bankinių paslaugų atstovai).

3) Uždavinys: Kelti visuomenės sąmoningumo lygį diskriminacijos mažinimo srityje.

2018 m. rudenį startuos Nacionalinė sąmoningumo didinimo kampanija, kurios metu dėmesys bus skiriamas tiek veikloms (teatralizuoti renginiai “Įvairovės balsai”, paroda “Įvairovės veidai”), tiek komunikacijos priemonėms, skirtoms pabrėžti lygių galimybių ir įvairovės pripažinimo naudą visuomenei bei sąmoningumo atpažįstant diskriminacijos reiškinius darbo rinkoje didinimui.

Visi projekto veiklose dalyvaujantys asmenys turi užpildyti dalyvio anketą.