Diskriminacijos prevencija teikiant paslaugas

Nuo 2022 m. liepos mėnesio Lygių galimybių įstatymo 8 straipsniu prekių pardavėjas, gamintojas ar paslaugų teikėjas įpareigojamas įgyvendinti lygias galimybes vartotojų teisių apsaugos srityje. Tai reiškia, kad prekių pardavėjai, gamintojai ar paslaugų teikėjai privalo:

  • sudaryti vienodas sąlygas gauti tokius pačius gaminius, prekes ir paslaugas, įskaitant aprūpinimą būstu, ir taikyti vienodas apmokėjimo sąlygas ir garantijas už tokius pačius ir vienodos vertės gaminius, prekes ir paslaugas, nepaisant vartotojų lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos;
  • suteikiant vartotojams informaciją apie gaminius, prekes ir paslaugas arba jas reklamuodamas, užtikrinti, kad šioje informacijoje nebūtų išreiškiamas pažeminimas, paniekinimas arba teisių apribojimas ar privilegijų teikimas lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu ir nebūtų formuojamos visuomenės nuostatos, kad dėl šių požymių asmuo yra pranašesnis ar menkesnis už kitą;
  • užtikrinti, kad klientai nepatirtų priekabiavimo ar seksualinio priekbiavimo, bei kad nebūtų duodami nurodymai diskriminuoti;
  • užtikrinti, kad asmenys, kurie pateikė skundą dėl diskriminacijos, dalyvauja byloje dėl diskriminacijos arba pranešė apie diskriminaciją, nebūtų persekiojami ir būtų apsaugoti nuo priešiško elgesio ar neigiamų padarinių.

Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 7 str. 3 punktu prekių pardavėjas, gamintojas ar paslaugų teikėjas privalo užtikrinti vienodas sąlygas įsigyti prekes ir paslaugas bei jomis naudotis, nediskriminuojant asmenų dėl lyties, įskaitant mažiau palankų požiūrį į moteris dėl nėštumo ir gimdymo bei vaiko žindymo, išskyrus šio įstatymo 10 straipsnio 8 punkte nurodytą atvejį.

Organizacijas, kurios dirba prekių gamybos, pardavimų ar paslaugų teikimo srityje ir nori susipažinti su nediskriminavimo principais bei lygių galimybių temomis, kviečiame užsakyti savo komandai seminarą „Diskriminacijos prevencija ir lygių galimybių užtikrinimas parduodant prekes ir teikiant paslaugas“.