Vyras
2020 rugpjūčio 12 d.
Kas yra lygių galimybių integravimas?

Daugiau nei 5 metus Tarnyboje veikia Lygių galimybių integravimo grupė, sistemingai dirbanti tam, kad lygių galimybių užtikrinimas taptų neatskiriamu kiekvienos organizacijos veiklos prioritetu. Retai su šia tema susiduriantiems asmenims ne visada aišku, kas yra lygių galimybių integravimas ir kaip jis įgyvendinamas.

Paprastai tariant – tai planavimo metodas, kai kiekvienas sprendimas ir galimos jo pasekmės įvertinamos ir iš lygių galimybių perspektyvos, t. y. atkreipiamas dėmesys, kaip formuojama politika paveiks žmones su negalia, kitos tautybės asmenis, moteris ir vyrus, jaunimą ir vyresnio amžiaus asmenis bei kitas galimai pažeidžiamas visuomenės grupes. Pavyzdžiui, siekdamas įdarbinti pačius profesionaliausius darbuotojus darbdavys nustato priemones, kaip kandidatus atrinkti neatsižvelgiant į jų lytį, amžių, rasę ir kitus asmens tapatybės bruožus. Tarkim, nuasmeninęs gyvenimo aprašymus jis kandidatus vertina tik pagal patirtį, kompetenciją ir kitus su profesine veikla susijusius kriterijus.

Lygių galimybių integravimas yra universalus principas, kurį galima pritaikyti visose bendruomenės gyvenimo srityse. Pavyzdžiui, net ir planuojant šaligatvius, svarbu išsiaiškinti, ar jų danga bus patogi visiems – asmenims judantiems vežimėliu, vaikštyne ar pasiramsčiuojantiems lazda, pėstiesiems su vaikais vežimėliuose, žmonėms su regos negalia ir kitiems vietos gyventojams.

Lygių galimybių aspektas, kaip horizontalus principas, turėtų būti integruotas visuose strateginiuose dokumentuose, darbo, švietimo aplinkoje, teikiant paslaugas ir pan. Integravimo strategija svarbi ne tik gerinant esamas žmonių gyvenimo sąlygas, bet ir iš anksto užkertant kelią diskriminacijai dėl įvairių asmens tapatybės bruožų (lyties, negalios, tautybės ir kitų). Dėl šios priežasties  labai svarbu į strateginį planavimą ir sprendimų priėmimą įtraukti kuo įvairesnių grupių atstovus. Ypač sprendžiant kiekvienai jų svarbius klausimus.

Įgyvendinant kokią nors politiką, lygių galimybių integravimo strategija turėtų būti taikoma visuose jos etapuose: planavime, įgyvendinime, stebėsenoje bei tos politikos efektyvumo vertinime.

Lygių galimybių integravimas, kaip koncepcija, kilo iš  lyties aspekto integravimo strategijos (angliškai žinomos kaip Gender Mainstreaming), pasaulyje taikomos daugiau nei du dešimtmečius.

Tarnybos ekspertai yra parengę lygių galimybių integravimo žingsnių programą, bei konkrečius lygių galimybių įrankius, kuriais laisvai gali naudotis visi:  darbdaviai, savivaldybių specialistai, švietimo įstaigų darbuotojai ir kiti suinteresuoti asmenys. Tarnyba taip pat yra pasirengusi konsultuoti bei vesti teminius mokymus.

Integruoti lygias galimybes įpareigoja įstatymai bei teisės aktai. Pavyzdžiui, Darbo kodeksas numato, jog darbdavys, kurio vidutinis darbuotojų skaičius yra daugiau kaip penkiasdešimt, privalo priimti ir paskelbti lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros priemones. Specialus statybų reglamentas numato, kad visi renovuojami ar naujai statomi pastatai turi būti prieinami žmonėms su negalia.