Vadovė ir jos komanda. Fauxels nuotr. / Pexels.com
Fauxels nuotr. / Pexels.com
2020 gruodžio 16 d.
Diskriminacija darbe. Ką privalo daryti darbdavys, kad jos nebūtų?

Autorė: Jomilė Vaskelaitė

Diskriminacijos prevenciją darbovietėje reglamentuoja Lygių galimybių įstatymas, Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas bei Darbo kodeksas. Pastarasis skelbia, kad darbdavys privalo ne tik pats nediskriminuoti darbuotojų, bet ir imtis aktyvių priemonių lygių galimybių politikos užtikrinimui organizacijoje.

Pagal išvardytus įstatymus, darbdavys privalo:

  • priimdamas į darbą taikyti vienodus atrankos kriterijus ir sąlygas;
  • sudaryti vienodas darbo sąlygas, galimybes tobulinti kvalifikaciją, siekti profesinio tobulėjimo, persikvalifikuoti, įgyti praktinės darbo patirties, taip pat teikti vienodas lengvatas;
  • naudoti vienodus darbo vertinimo kriterijus ir vienodus atleidimo iš darbo kriterijus;
  • už tokį patį ir vienodos vertės darbą mokėti vienodą darboužmokestį;
  • imtis priemonių, kad darbuotojas darbo vietoje nepatirtų priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo ir nebūtų duodami nurodymai diskriminuoti, taip pat nebūtų persekiojamas ir būtų apsaugotas nuo priešiško elgesio ar neigiamų pasekmių, jeigu pateikia skundą dėl diskriminacijos ar dalyvauja byloje dėl diskriminacijos. Priemonės pavyzdžiu galėtų būti lygių galimybių politikos įdiegimas, už lygių galimybių įgyvendinimą atsakingo asmens paskyrimas ar mokymų darbuotojams organizavimas;
  • imtis tinkamų priemonių, kad asmenims su negalia būtų sudarytos sąlygos gauti darbą, dirbti, siekti karjeros arba mokytis, įskaitant tinkamą patalpų pritaikymą, jeigu dėl tokių priemonių nebus neproporcingai apsunkinamos darbdavio pareigos;
  • darbdavys, kurio vidutinis darbuotojų skaičius yra daugiau kaip penkiasdešimt, privalo priimti ir paskelbti lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir priežiūros priemones.

Ketinantiems šias pareigas įgyvendinti kokybiškai ir pasiekti teigiamų pokyčių organizacijoje, tačiau nežinantiems nuo ko pradėti, rekomenduojame Tarnybos parengtą informacinį leidinį Lygios galimybės darbovietėje. Vadovas darbdaviams 2020“. Taip pat skatiname diegti lygių galimybių politiką ir sekti penkiais lygių galimybių integravimo žingsniais.

Pagal Lygių galimybių įstatymą bei Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymą, asmenis draudžiama diskriminuoti dėl jų lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės bei religijos.