Lygių galimybių integravimo grupės vadovas

Lygių galimybių integravimo grupės vadovo pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 1. įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis;
 2. konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais;
 3. priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus;
 4. rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais;
 5. vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui;
 6. vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui;
 7. vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui;
 8. vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui;
 9. valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka;
 10. teikia siūlymus, rengiant Tarnybos strateginio veiklos plano projektą bei formuojant Tarnybos prioritetus, lygių galimybių integravimo ir sklaidos klausimais;
 11. atsižvelgdamas į Tarnybos strateginius tikslus ir prioritetus, rengia lygių galimybių integravimo priemonių strategiją bei organizuoja jų įgyvendinimo procesą;
 12. bendradarbiauja su kitomis valstybinėmis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, verslo organizacijomis ir akademine bendruomene, siekiant atstovauti Tarnybos poziciją bei užtikrinti tinkamą lygių galimybių politikos įgyvendinimą ir efektyvų lygių galimybių integravimą;
 13. rengia Tarnybos veiklos lygių galimybių integravimo srityje apibendrinimą metinei ataskaitai;
 14. padeda lygių galimybių kontrolieriui suderinti Vyriausybės programose numatytas priemones su Tarnybos strateginiu veiklos planu;
 15. pagal nustatytą tvarką Vyriausybės programas koordinuojančioms institucijoms teikia priemonių įgyvendinimo ataskaitą;
 16. teikia siūlymus lygių galimybių kontrolieriui dėl Vyriausybės programų priemonių planavimo ir įgyvendinimo bei derina Vyriausybės programų veiksmų planų projektus su Vyriausybės programas koordinuojančiomis institucijomis;
 17. analizuoja finansavimo projektams gavimo galimybes, identifikuoja finansavimo privalumus ir trūkumus;
 18. rengia paraiškas ir teikia jas Lietuvos bei užsienio institucijoms ir organizacijoms lygių galimybių projektams įgyvendinti;
 19. lygių galimybių kontrolieriaus nurodymu palaiko ryšius su tarptautinėmis institucijomis ir organizacijomis lygių galimybių srityje;
 20. koordinuoja lygių galimybių kontrolieriaus ir Tarnybos darbuotojų dalyvavimą tarptautiniuose renginiuose.
 21. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

2023 metų užduotys šias pareigas einančiai valstybės tarnautojai:

 1. remiantis „Lygių galimybių integravimo žingsniais“, organizuoti viešojo ir privataus sektoriaus subjektų lygių galimybių integravimo srityje, konsultavimą ir konsultuoti skatinant naudotis juos integravimo įrankiais;
 2. vesti mokymus viešojo ir privataus sektoriaus subjektams, atsižvelgiant į šių subjektų suformuluotus poreikius lygių galimybių integravimo srityje;
 3. suorganizuoti mokymus lygių galimybių integravimo tema švietimo sistemos darbuotojams;
 4. užtikrinti, kad Lygių galimybių integravimo grupė pateiktų  pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo ar lygių galimybių politikos prioritetų, teikti rekomendacijas nacionalinėms institucijoms lygių galimybių integravimo klausimais;
 5. konsultuoti viešojo ir privataus sektoriaus organizacijas apie darbo sąlygų asmenims su negalia užtikrinimą.