Konsultacijos el. paštu

Konsultacijos teikiamos el. paštu lygybe@lygybe.lt.

Siųsdama (-as) užklausą:

  1. detaliai aprašykite situaciją, dėl kurios konsultuojatės;
  2. įvardykite, dėl kurio iš įstatyme numatytu pagrindų įvyko diskriminacija arba priekabiavimas? Lygių galimybių įstatymai draudžia diskriminaciją šiais pagrindais: lyties, rasės, tautybės, pilietybės*, kalbos, kilmės, socialinės padėties**, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės bei religijos;
  3. įvardykite, kurioje iš įstatyme numatytų sričių įvyko diskriminacija, priekabiavimas arba seksualinis priekabiavimas? Lygių galimybių įstatymai apima šias sritis: valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų veiklą, švietimą, darbo santykius, vartotojų teisių apsaugą bei organizacijų ir asociacijų veiklą;
  4. prie laiško pridėkite nuorodas, nuotraukas ar kitą susijusią medžiagą.

*Pilietybė – Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečių ir jų šeimos narių pilietybė.

**Socialinė padėtis – fizinio asmens įgytas išsilavinimas, kvalifikacija ar mokymasis ir studijos mokslo ir studijų institucijose, turima nuosavybė, gaunamos pajamos, teisės aktuose nustatytos valstybės paramos poreikis, šeiminė padėtis ir (arba) kiti su asmens finansine (ekonomine) padėtimi susiję veiksniai.