Diskriminacijos prevencijos ir komunikacijos grupės patarėjas

Diskriminacijos prevencijos ir komunikacijos grupės patarėjos pareigas einanti valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

 1. apdoroja su viešaisiais ryšiais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešaisiais ryšiais susijusios informacijos apdorojimą;
 2. konsultuoja priskirtos srities klausimais;
 3. organizuoja susitikimus, konferencijas ir kitus panašaus pobūdžio su viešaisiais ryšiais susijusius renginius arba prireikus koordinuoja susitikimų, konferencijų ir kitų panašaus pobūdžio su viešaisiais ryšiais susijusių renginių organizavimą ir juose dalyvauja arba prireikus koordinuoja dalyvavimą juose;
 4. rengia ir teikia informaciją su viešaisiais ryšiais susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su viešaisiais ryšiais susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą;
 5. rengia ir teikia pasiūlymus su viešaisiais ryšiais susijusiais klausimais;
 6. rengia su viešaisiais ryšiais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su viešaisiais ryšiais susijusių dokumentų rengimą;
 7. rengia viešųjų ryšių priemones ir įgyvendina arba prireikus koordinuoja viešųjų ryšių priemonių rengimą ir įgyvendinimą;
 8. apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą;
 9. atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą;
 10. konsultuoja priskirtos srities klausimais;
 11. rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą;
 12. rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą;
 13. rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą;
 14. rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais;
 15. koordinuoja ir dalyvauja susitikimuose, pasitarimuose, konferencijose ir kituose renginiuose Tarnybos veiklos klausimais;
 16. organizuoja ir koordinuoja Tarnybos rengiamus susitikimus, pasitarimus, konferencijas ir kitus renginius;
 17. koordinuoja Tarnybos vykdomų projektų veiklų įgyvendinimą, rengia su koordinavimu susijusius administracinius dokumentus, komunikuoja su partneriais, bendrauja su paslaugų tiekėjais, pagal poreikį ir veiklos sritį inicijuoja viešuosius pirkimus ir prižiūri sudarytų sutarčių įgyvendinimą;
 18. rengia ir koordinuoja Tarnybos veiklų ataskaitas, dalyvauja rengiant lygių galimybių kontrolieriaus ataskaitas lietuvių ir anglų kalbomis;
 19. rengia Tarnybos organizuojamų susitikimų ir pasitarimų užrašus ir protokolus, apibendrintą informaciją pateikia grupės vadovui ir kitiems Tarnybos darbuotojams;
 20. administruoja Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos interneto svetainę anglų kalba;
 21. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

2023 metų užduotys šias pareigas einančiai valstybės tarnautojai:

 1. suorganizuoti 2022 metų lygių galimybių kontrolieriaus veiklos ataskaitos pristatymą visuomenei;
 2. ekspertinių straipsnių, komentarų, interviu apie lygių galimybių užtikrinimą ir su tuo susijusią problematiką parengimas ir paviešinimas;
 3. lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos diskusijų Nacionaliniame žmogaus teisių forume koordinavimas, dalyvavimas renginio organizavimo komitete;
 4. projekto „Savivaldybės sėkmės kodas – lyčių lygybė“ viešųjų ryšių kampanijos įgyvendinimas;
 5. tarptautinių ir nacionalinių lygybės rodiklių bei statistikos ar tyrimų apžvalgų parengimas ir paviešinimas.