Diskriminacijos prevencijos ir komunikacijos grupės patarėjas

Diskriminacijos prevencijos ir komunikacijos grupės patarėjos pareigas einanti darbuotoja atlieka šias funkcijas:

 1. Reguliariai teikia informaciją apie Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos veiklą, lygių galimybių kontrolieriaus priimtus sprendimus.
 2. Rengia pranešimus žiniasklaidai, straipsnius, tekstus ir kitas informacines ir vizualines priemones Tarnybos veiklos ir lygių galimybių klausimais lietuvių ir anglų kalbomis.
 3. Administruoja Tarnybos interneto svetaines.
 4. Administruoja Tarnybos paskyras socialiniuose tinkluose.
 5. Atsako už komunikacijos priemonių prieinamumo užtikrinimą ir teikia pasiūlymus dėl komunikacijos prieinamumo ir efektyvumo didinimo. Rūpinasi informacijos apie Tarnybą prieinamumo užtikrinimu visoms visuomenės grupėms.
 6. Organizuoja, koordinuoja ir dalyvauja įvairiuose susitikimuose, pasitarimuose, konferencijose ir pan. renginiuose Tarnybos veiklos klausimais.
 7. Vertina Tarnybos komunikacijos efektyvumą, organizuoja  ir kontroliuoja informacijos srautus.
 8. Prisideda kuriant ir tobulinant Tarnybos komunikacijos strategiją. Pataria lygių galimybių kontrolieriui ir Tarnybos darbuotojams komunikacijos klausimais.
 9. Didina Tarnybos atvirumą, gerina žinomumą, dalyvauja formuojant teigiamą Tarnybos įvaizdį.
 10. Dalyvauja rengiant Tarnybos strateginius veiklos planus, metines lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ataskaitas.
 11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio lygių galimybių kontrolieriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.