Atstovas ryšiams su visuomene

Diskriminacijos prevencijos ir komunikacijos grupės astovo ryšiams su visuomene pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 1. didina Tarnybos atvirumą, gerina žinomumą, dalyvauja formuojant teigiamą Tarnybos įvaizdį;
 2. vertina Tarnybos komunikacijos efektyvumą, organizuoja  ir kontroliuoja informacijos srautus;
 3. kuria ir tobulina Tarnybos komunikacijos strategiją. Pataria lygių galimybių kontrolieriui ir Tarnybos darbuotojams komunikacijos klausimais;
 4. nuolat palaiko ryšius su žiniasklaidos atstovais, reguliariai teikia informaciją apie Tarnybos veiklą;
 5. koordinuoja ir dalyvauja įvairiuose susitikimuose, pasitarimuose, konferencijose ir pan. renginiuose Tarnybos veiklos klausimais;
 6. dalyvauja rengiant Tarnybos strateginius veiklos planus, metines lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ataskaitas;
 7. administruoja Tarnybos interneto svetainę;
 8. administruoja Tarnybos paskyrą socialiniame tinkle „Facebook“;
 9. organizuoja ir veda mokymus lygių galimybių tema įvairioms tikslinėms grupėms;
 10. atlieka žiniasklaidos stebėseną lygių galimybių ir žmogaus teisių temomis, teikia siūlymus lygių galimybių kontrolieriui dėl esamos padėties gerinimo;
 11. renka ir analizuoja informaciją apie Tarnybos veiklos matomumą žiniasklaidos priemonėse, vykdo Tarnybos vardo paminėjimo žiniasklaidoje stebėseną, Tarnybos svetainių lankomumo, padėties Google paieškos sistemoje stebėseną, socialinių tinklų auditorijos augimo ir pasiekiamumo stebėseną;
 12. organizuoja ir koordinuoja viešųjų ryšių kampanijas;
 13. didina Tarnybos darbuotojų kompetencijas komunikacijos srityje;
 14. didina tarnybos komunikacijos prieinamumą skirtingoms visuomenės grupės, atsižvelgiant į jų individualius gebėjimus;
 15. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio lygių galimybių kontrolieriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.