Žmonių su negalia ir jų šeimų patirtys pandemijos metu (2021)

Tyrimą Žmonių su negalia teisių stebėsenos komisijos prie Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos užsakymu atliko dr. Eglė Šumskienė, dr. Jurga Mataitytė-Diržienė, dr. Violeta Gevorgianienė, Dr. Gintaras Šumskas.

Tyrimo metu buvo atliktos dvi apklausos. Kiekybinėje apklausoje dalyvavo 498 negalią turintys asmenys ir (arba) jų tėvai / globėjai, kokybinėje – 20 šeimų, kuriose kartu gyvena sunkaus neįgalumo (darbingumo lygis iki 25 proc.) asmuo su negalia.

TYRIMAS