Konsultuotis telefonu

Tarnybos teisininkai ir teisininkės konsultuoja telefonu darbo dienomis 9:00–12:00 val.
Skambinkite tel. +370 5205 0629 arba +370 5205 0627

Skambučio metu specialistas (-ė) gali paklausti jūsų šių klausimų:

  1. Kokiu iš įstatyme numatytu pagrindų įvyko diskriminacija arba priekabiavimas? Lygių galimybių įstatymai draudžia diskriminaciją šiais pagrindais: lyties, rasės, tautybės, pilietybės*, kalbos, kilmės, socialinės padėties**, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės bei religijos.
  2. Kokioje iš įstatyme numatytų sričių įvyko diskriminacija, priekabiavimas arba seksualinis priekabiavimas? Lygių galimybių įstatymai apima šias sritis: valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų veiklą, švietimą, darbo santykius, vartotojų teisių apsaugą bei organizacijų ir asociacijų veiklą.
  3. Dažnai informacijos, suteiktos telefonu nepakanka tam, kad įvertintume situaciją, todėl specialistas gali paprašyti atsiųsti daugiau informacijos raštu.

* Pilietybė – Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečių ir jų šeimos narių pilietybė.

** Socialinė padėtis – fizinio asmens įgytas išsilavinimas, kvalifikacija ar mokymasis ir studijos mokslo ir studijų institucijose, turima nuosavybė, gaunamos pajamos, teisės aktuose nustatytos valstybės paramos poreikis, šeiminė padėtis ir (arba) kiti su asmens finansine (ekonomine) padėtimi susiję veiksniai.

SVARBU: Konsultacijų metu užtikrinamas konfidencialumas, skambučio metu suteikta informacija neatskleidžiama tretiesiems asmenims ar įstaigoms, dėl kurių galimai įvykdytų įstatymo pažeidimų konsultuojamasi.