Apie Tarnybą

TARNYBOS MISIJA 

Užtikrinti lygių galimybių įgyvendinimą ir diskriminacijos prevenciją visuomenėje.

TARNYBOS VIZIJA

Lygias galimybes suvokianti ir užtikrinanti visuomenė.

TARNYBOS VERTYBĖS

Nešališkumas, profesionalumas, drąsa, pokyčio darymas, atvirumas.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnis įtvirtina asmenų lygybę ir draudimą varžyti žmogaus teises ir teikti jam privilegijas lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.

1999 m. kovo 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Seimo priimtas Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas. 1999 m. balandžio 20 d. buvo paskirta pirmoji moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolierė. 1999 m. gegužės 25 d., vadovaujantis Konstitucijos 73 straipsnio nuostatomis, buvo įsteigta Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba.

2005 m. sausio 1 d. įsigaliojo Seimo priimtas Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas. Įsigaliojus Lygių galimybių įstatymui, Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos pavadinimas pakeistas į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą, o kontrolieriaus pareigybės pavadinimas – į lygių galimybių kontrolierių. Šis įstatymas išplėtė kontrolieriaus kompetenciją ir šiuo metu, pagal aktualią Lygių galimybių įstatymo redakciją, jam priskirta draudimo diskriminuoti dėl asmens lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos priežiūra.

Pagal Lygių galimybių įstatymą, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš valstybės biudžeto. Kontrolierius, Seimo Pirmininko teikimu, skiriamas Seimo penkerių metų kadencijai, yra Seimui atskaitingas valstybės pareigūnas, atliekantis Moterų ir vyrų lygių galimybių ir Lygių galimybių įstatymų vykdymo priežiūrą. Lygių galimybių kontrolieriumi gali būti skiriamas nepriekaištingos reputacijos Lietuvos Respublikos pilietis, turintis aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 10 metų teisinio darbo stažą. Tas pats asmuo lygių galimybių kontrolieriumi gali būti skiriamas ne daugiau kaip du kartus iš eilės. Prieš prisiekdamas, asmuo turi sustabdyti savo veiklą politinėse partijose iki savo kadencijos pabaigos.

Lygių galimybių kontrolieriaus kompetencija:

  • tiria skundus, atlieka tyrimus savo iniciatyva;
  • teikia konsultacijas dėl paklausimų;
  • atlieka nepriklausomus tyrimus ir nepriklausomas diskriminacijos padėties apžvalgas, skelbia nepriklausomas ataskaitas, teikia išvadas ir rekomendacijas, taip pat pasiūlymus valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms dėl teisės aktų tobulinimo ir lygių teisių įgyvendinimo politikos prioritetų;
  • vykdo prevencinę ir švietėjišką veiklą, lygių galimybių užtikrinimo sklaidą;
  • keičiasi turima informacija su kitomis Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijomis ir įstaigomis, tarptautinėmis organizacijomis;
  • vykdo Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo kontrolę.

Nuo 2021 m. lygių galimybių kontrolieriaus pareigas eina Birutė Sabatauskaitė.

Buvę kontrolieriai:

Agneta Skardžiuvienė (2015-2021);

Edita Žiobienė* (2013-2015);

Aušrinė Burneikienė (1999-2013).

*2013 m. lapkričio 15 d. Seimo valdybos sprendimu Nr. SV-S-451 „Dėl lygių galimybių kontrolieriaus“ nuspręsta pavesti vaiko teisių apsaugos kontrolierei Editai Žiobienei eiti lygių galimybių kontrolieriaus pareigas, iki į šias pareigas bus paskirtas naujas lygių galimybių kontrolierius.