Składanie skarg i ich rozpatrywanie

Każda osoba fizyczna lub prawna ma prawo złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich skargę dotyczącą naruszenia zasad równości szans.

Skargę należy składać w formie pisemnej. Wnioskodawca lub osoba przez niego upoważniona może złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Anonimowa skarga nie będzie rozpatrywana, chyba że Rzecznik Praw Obywatelskich zdecyduje inaczej.

Skargę można złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia popełnienia lub powzięcia wiadomości o popełnieniu zarzucanego zachowania. Skarga złożona po tym terminie nie jest rozpatrywana, chyba że Rzecznik Praw Obywatelskich postanowi inaczej.

Przed złożeniem skargi należy ocenić, czy przekazywane informacje mieszczą się w zakresie kompetencji Rzecznika Praw Obywatelskich: czy dyskryminacja wynikała z dyskryminacji na podstawie Ustawy o równych możliwości i czy skarżone działania miały miejsce w jednym z obszarów, w których dyskryminacja jest zabroniona (patrz rysunek).

Co powinna zawierać skarga?

 1. adresat – Rzecznik Praw Obywatelskich do spraw Równych Możliwości;
 2. imię i nazwisko (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba), jeżeli skarżący posiada: e-mail, numer telefonu, faksu lub adresy innych elektronicznych środków komunikacji skarżącego, a także imię i nazwisko oraz adres przedstawiciela, jeżeli został ustanowiony, e-mail, numer telefonu lub adresy innych elektronicznych środków komunikacji przedstawiciela;
 3. imię i nazwisk...
 1. adresat – Rzecznik Praw Obywatelskich do spraw Równych Możliwości;
 2. imię i nazwisko (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba), jeżeli skarżący posiada: e-mail, numer telefonu, faksu lub adresy innych elektronicznych środków komunikacji skarżącego, a także imię i nazwisko oraz adres przedstawiciela, jeżeli został ustanowiony, e-mail, numer telefonu lub adresy innych elektronicznych środków komunikacji przedstawiciela;
 3. imię i nazwisko osoby, której działanie jest przedmiotem skargi, jej stanowisko lub nazwa i siedziba, o ile są znane, e-mail, numer telefonu lub adresy innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej osoby, której dotyczy skarga;
 4. konkretne skarżone działanie (zaniechanie działania) lub decyzja, na które złożono skargę, data jego wykonania (podjęcia decyzji); ich czas i okoliczności;
 5. okoliczności, na których zgłaszający opiera swoje żądanie oraz dowody na ich poparcie, nazwiska i miejsca zamieszkania świadków oraz lokalizacja innych dowodów;
 6. wniosek do Rzecznik Praw Obywatelskich;
 7. data wniesienia skargi i podpis wnioskodawcy.

Jeżeli skargę wnosi przedstawiciel zgłaszającego, należy dołączyć upoważnienie lub inny dokument poświadczający umocowanie przedstawiciela.

Do skargi można dołączyć:

 1. odpis zaskarżonej decyzji;
 2. dostępne dowody i ich opis.

Niespełnienie wymagań określonych w skardze lub niepodanie danych nie stanowi podstawy do odmowy rozpatrzenia skargi.

Tryb rozpatrywania skarg

Skarga musi zostać zbadana, a odpowiedź udzielona zgłaszającemu w ciągu 3 miesięcy od daty otrzymania skargi. W razie potrzeby termin rozpatrzenia skargi może zostać przedłużony o jeden miesiąc decyzją Rzecznika Praw Obywatelskich. Zgłaszający jest o tym informowany.

Co może postanowić Rzecznik do spraw Równych Możliwości?

Po zakończeniu badania skargi sporządza się decyzję, w której przedstawia się fakty ustalone w trakcie dochodzenia, dostępne dowody oraz ocenę prawną działania (zaniechania). Decyzję podpisuje Rzecznik Praw Obywatelskich.

Rzecznik Praw Obywatelskich może w trakcie lub po zakończeniu postępowania wyjaśniającego wydać decyzję o:

 1. przekazaniu materiałów śledztwa organowi prowadzącemu postępowanie przygotowawcze lub prokuratorowi, w przypadku stwierdzenia ewentualnych znamion przestępstwa;
 2. skontaktowaniu się z odpowiednią osobą i zaproponowaniu zaprzestania działania (zachowania), które narusza równe możliwości;
 3. zwróceniu się do odpowiedniej osoby lub instytucji i zaproponowaniu zmiany lub uchylenia aktu administracyjnego lub decyzji (lub ich części) dotyczących naruszenia równych możliwości;
 4. wszczęciu postępowania w sprawie o wykroczenie administracyjne;
 5. uznaniu skargi za bezzasadną, jeżeli zarzucane w niej naruszenia nie zostaną potwierdzone;
 6. udzieleniu ostrzeżenia za naruszenie przepisów;
 7. zobowiązaniu podmiotów prowadzących działalność reklamową do zaprzestania niedozwolonej reklamy oraz określeniu warunków realizacji tego obowiązku;
 8. zwróceniu się do sądu administracyjnego z wnioskiem o zbadanie, czy normatywny akt administracyjny (lub jego część), akt ogólny przyjęty przez związek lub wspólnotę wyznaniową, partię polityczną, organizację polityczną lub stowarzyszenie, jest zgodny z niniejszą ustawą lub Ustawą o równe możliwości kobiet i mężczyzn.

W trakcie dochodzenia lub po jego zakończeniu Rzecznik Praw Obywatelskich może zakończyć dochodzenie, gdy:

 1. skarżący wycofuje skargę;
 2. brak obiektywnych danych o popełnionym naruszeniu;
 3. wnioskodawca i sprawca godzą się;
 4. zaprzestano działań (zaniechań) naruszających równe możliwości;
 5. decyzja naruszająca równe możliwości zostaje uchylona lub unieważniona.

Komitet ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet, po rozpatrzeniu piątego okresowego sprawozdania Republiki Litewskiej (CEDAW/C/LTU/5), stwierdził, że przy przyjmowaniu nowych aktów prawnych lub formułowaniu działań i programów, zwłaszcza w dziedzinie równości płci i praw kobiet należy należycie uwzględnić zalecenia Rzecznika Praw Obywatelskich.

O decyzji informuje się wnioskodawcę oraz osobę, której działanie (zaniechanie) lub podjęta decyzja są przedmiotem skargi.

Obowiązek dowodowy

W sądach lub innych właściwych instytucjach, przy rozpatrywaniu skarg, wniosków, próśb, zawiadomień lub pozwów osób fizycznych lub prawnych z powodu dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, narodowość, obywatelstwo, język, pochodzenie, sytuacja społeczna, religię, przekonania lub poglądy, wiek, orientację seksualną, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne, wyznanie, jeżeli wnioskodawca wskazał okoliczności, które pozwalają przypuszczać, że doszło do bezpośredniej lub pośredniej dyskryminacji, domniemywa się, że miał miejsce fakt bezpośredniej lub pośredniej dyskryminacji, mobbingu lub nakłaniania do dyskryminacji. Ciężar wykazania, że nie doszło do naruszenia zasady równych możliwości spoczywa na osobie, przeciwko której wniesiono skargę.

Kiedy skarga nie jest rozpatrywana?

Rzecznik Praw Obywatelskich odmawia rozpatrzenia skargi i zwraca ją skarżącemu w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania skargi, jeżeli:

 1. nie można wszcząć postępowania z powodu braku danych lub gdy tekst skargi jest nieczytelny, a wnioskodawca nie dostarczy lub nie poprawi danych w wyznaczonym terminie na żądanie Rzecznika Praw Obywatelskich;
 2. skarga została wniesiona po terminie określonym w art. 26 powyższej ustawy;
 3. badanie okoliczności wskazanych w skardze nie należy do kompetencji Rzecznika Praw Obywatelskich;
 4. skarga w tej samej sprawie została rozpatrzona, jest rozpatrywana lub musi zostać rozpatrzona w sądzie z mocy prawa;
 5. w sprawie przedmiotu skargi podjęto decyzję proceduralną o wszczęciu postępowania przygotowawczego;
 6. powtórna skarga w tej samej sprawie była już rozpatrywana przez Biuro Rzecznika ds. równych możliwości z wyjątkiem przypadków wskazania nowych okoliczności lub przedstawienia nowych faktów.

W przypadku zwrotu skargi do wnioskodawcy należy podać przyczynę odmowy jej rozpatrzenia. W przypadkach, gdy skarga nie należy do kompetencji Rzecznika Praw Obywatelskich, skarga jest przekazywana najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych organowi administracji publicznej posiadającemu uprawnienia niezbędne do jej rozpatrzenia, o czym informuje się skarżącego.

Po rozpatrzeniu skargi, ponownie złożona skarga nie podlega ponownemu rozpatrzeniu, chyba że zostaną przedstawione nowe okoliczności lub fakty.

Czy rozpatrywane skargi są podawane do wiadomości publicznej?

Rzecznik Praw Obywatelskich udziela mediom informacji o rozpatrzeniu skargi dotyczącej naruszenia równych możliwości wyłącznie za zgodą wnioskodawcy.

Odszkodowanie za szkody spowodowane dyskryminacją

Ustawa o równych możliwościach oraz Ustawa o równouprawnieniu kobiet i mężczyzn stanowią, że osoba, która doznała dyskryminacji, molestowania seksualnego lub mobbingu, ma prawo domagać się od sprawców odszkodowania za szkody materialne i niematerialne, występując do sądów zgodnie z prawem.

WięcejCzytaj mniej

Najczęściej zadawane pytania

Ile czasu zajmie zbadanie mojej skargi?

Po otrzymaniu skargi jest ona rozpatrywana w ciągu 3 miesięcy. W razie potrzeby termin rozpatrzenia skargi może zostać przedłużony o jeden miesiąc.

Skarga nie jest rozpatrywana, jeśli nie mieści się w kompetencjach Rzecznika Praw Obywatelskich. Wnioskodawca jest o tym informowany nie później niż w ciągu 10 dni, otrzymuje także informację, gdzie może złożyć wniosek.

Co ...

Ile czasu zajmie zbadanie mojej skargi?

Po otrzymaniu skargi jest ona rozpatrywana w ciągu 3 miesięcy. W razie potrzeby termin rozpatrzenia skargi może zostać przedłużony o jeden miesiąc.

Skarga nie jest rozpatrywana, jeśli nie mieści się w kompetencjach Rzecznika Praw Obywatelskich. Wnioskodawca jest o tym informowany nie później niż w ciągu 10 dni, otrzymuje także informację, gdzie może złożyć wniosek.

Co się stanie, jeśli Biuro stwierdzi dyskryminację?

Po zakończeniu rozpatczywania skargi sporządzana jest decyzja, w której przedstawia się fakty ustalone w trakcie dochodzenia, dostępne dowody oraz ocenę prawną działania (zaniechania).

W przypadku stwierdzenia dyskryminacji, Rzecznik Praw Obywatelskich może:

 • skontaktować się z odpowiednią osobą i zaproponować zaprzestanie działania (zachowania), które narusza równe możliwości;
 • wszcząć postępowanie w sprawie o wykroczenia administracyjne i nałożyć kary administracyjne;
 • udzielenić ostrzeżenie za naruszenie przepisów;
 • zobowiązać podmioty prowadzące działalność reklamową do zaprzestania niedozwolonej reklamy oraz określić terminy i warunki wykonania tego obowiązku.

Jaka jest najsurowsza kara za dyskryminację?

Upomnienie lub grzywna przewidziana w Kodeksie wykroczeń administracyjnych Republiki Litewskiej.

Naruszenie równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz równych możliwości podlega karze grzywny w wysokości od 40 do 560 EUR dla kierowników, pracodawców lub innych osób odpowiedzialnych osób prawnych. Powtarzające się naruszenia podlegają karze grzywny w wysokości od 560 do 1200 euro.

Czy decyzje Rzecznika Praw Obywatelskich są wiążące?

Jedna z podstawowych zasad Litwy jako państwa prawa jest zapisana w art. 109 Konstytucji Republiki Litewskiej – sprawiedliwość w Republice Litewskiej wymierzają tylko sądy. Przepisy stanowią, że orzeczenia sądowe są wiążące dla instytucji państwowych lub samorządowych, pracowników lub urzędników, osób fizycznych i prawnych i muszą być wykonywane na całym terytorium Republiki Litewskiej.

Postępowanie sądowe nie zawsze jest jedynym sposobem przywrócenia zgodności z prawem – można również wykorzystać istniejący system pozasądowych niezależnych instytucji chroniących prawa człowieka i równe możliwości. Decyzje tych organów mają charakter rekomendacyjny, ale Rzecznik Praw Obywatelskich, po zbadaniu skargi i ocenie charakteru naruszenia, może zdecydować o nałożeniu kar administracyjnych na sprawców.

Rzecznik ds. równych możliwości nie może zadośćuczynić osobie, która doznała naruszenia, ale osoba, która doznała dyskryminacji, molestowania seksualnego lub mobbingu, ma prawo domagać się od sprawców odszkodowania za szkody materialne i niematerialne, występując do sądów zgodnie z prawem.

Jak mogę złożyć skargę?

Skargi są zazwyczaj składane w formie pisemnej. Wnioskodawca lub osoba przez niego upoważniona może złożyć skargę do Rzecznika ds. równych możliwości:

 • wypełniając elektroniczny formularz skargi;
 • pocztą elektroniczną (lygybe@lygybe.lt);
 • wysyłając skargę pocztą (S. Konarskio ul. 35, Wilno).
 • dostarczając go do recepcji Biura Rzecznik do spraw Równych Możliwości (S. Konarskio ul. 35, Wilno). Pobierz FORMULARZ SKARGI.

Czy możecie zagwarantować poufność podczas badania?

Tak. Rzecznik Praw Obywatelskich udziela mediom i innym środkom przekazu informacji o postępowaniu w sprawie skargi na naruszenie równych praw tylko za zgodą wnioskodawcy.

Czy macie siedzibę w innych miastach?

Nie, Biuro Rzecznika ds. równych możliwości znajduje się tylko w Wilnie, pod adresem S. Konarskio ul. 35.

Czy możecie mnie reprezentować w sądzie?

Nie.

Czy pobieracie opłaty za swoje usługi?

Nie.

WięcejCzytaj mniej