E-skarga

Do Rzecznika ds. Równych Możliwości

SKARGA* 

DOTYCZĄCA NARUSZENIA ZASAD RÓWNYCH MOŻLIWOŚCI

Jeśli uważa Pani/Pan że w stosunku do Pani/Pana lub osoby, którą Pani/Pan reprezentuje (dalej – Państwo) naruszono zasadę równości szans, maja Państwo prawo złożyć skargę do Rzecznika ds. Równych Możliwości

Skargę można złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia popełnienia lub powzięcia wiadomości o popełnieniu zarzucanego zachowania . Skarga złożona po tym terminie nie będzie rozpatrywana, chyba że Rzecznik ds. Równych Możliwości postanowi inaczej. Skarga zostanie rozpatrzona, a odpowiedź udzielona w ciągu 1 miesiąca od daty otrzymania skargi. W razie potrzeby Rzecznik  może przedłużyć rozpatrzenie skargi do 3 miesięcy.

*Składając skargę do Rzecznika ds. Równych Możliwości potwierdza Pani/Pan, że został prawidłowo poinformowana/y, że administratorem Twoich danych osobowych jest Biuro Rzecznika ds. Równych Możliwości (kod podmiotu prawnego 188735591, adres: S. Konarskio ul. 35, Wilno, tel. 8 5 205 0640, e-mail: lygybe@lygybe.lt). Dane są przetwarzane w celu rozpatrzenia Pani/Pan skargi. Pani/Pana dane będą przechowywane przez Biuro Rzecznika ds. Równych Możliwości zgodnie z procedurą ustaloną w przepisach regulujących okresy przechowywania danych i mogą być udostępniane osobom trzecim, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia Pani/Pana skargi, a także osobom, które mają prawo do otrzymania tych danych w trybie ustalonym w przepisach prawa. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do podania tych danych, ponieważ w przeciwnym razie nie będziemy mogli rozpatrzyć Pani/Pan skargi. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, a także prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych, wniesienia skargi do Państwowego Inspektora Ochrony Danych (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Wilno), a także konsultacji z inspektorem ochrony danych w Biurze Rzecznika ds. Równych Możliwości za pośrednictwem poczty elektronicznej: lina.cicenaite@lygybe.lt.

  • 1

  • 2

  • 3

   Wrócić

  1/3

  Inne organy zaangażowane w skargę  Rzecznik ds. Równych Możliwości nie będzie badał skargi, jeśli skarga w tej samej sprawie została rozpatrzona, jest rozpatrywana lub musi zostać rozpatrzona w sądzie z mocy prawa, lub jeśli w sprawie przedmiotu skargi podjęto decyzję proceduralną o wszczęciu postępowania przygotowawczego. Rzecznik ds. Równych Możliwości nie może badać legalności i zasadności decyzji procesowych sędziów, prokuratorów.

  Twoje dane
  Proszę dołączyć do skargi pełnomocnictwo do reprezentowania osoby dyskryminowanej (w kolejnym kroku).

  Informacje o naruszeniu  Informacje o znanym Panu/Pani sprawcy